Ratkaisu sähköverkon kapasiteettiongelmaan

Fingridin mukaan Länsi-Suomen sähköverkko on toistaiseksi täynnä ja uudet uusiutuvan energian investoinnit jäissä.

Ehdotan tämän pullonkaulan avaamista sähköverkon kuormituksenhallintajärjestelmän käyttöönotolla. Menetelmällä säästettäisiin luontoa, yhteiskunnan resursseja, sekä nopeutettaisiin siirtymää ilmastoystävälliseen talouteen.

Lukuaika: 4 minuuttia.

”Tilanne on käytännössä se, että kantaverkko länsirannikolla on toistaiseksi täynnä, sanoo yksikön päällikkö Petri Parviainen kantaverkkoyhtiö Fingridistä.” (Lähde). Yle:n tietojen mukaan Suomessa 150 jo luvitettua tuulivoimalahanketta, yhteensä n. 1000MWp, joutuu odottamaan useita vuosia länsirannikon kantaverkon vahvistumista.

Tosiasiassa kapasiteettia on ’täynnä’ olevassa verkossa reilusti yli 90% ajasta vapaana naurettavan paljon.

Nykyisillä periaatteilla sähköverkon liityntälupaa ei voida myöntää mikäli se voisi hyvin harvoin syntyvässä teoreettisessa tilanteessa aiheuttaa sähköverkon ylikuormittumisen.

Näiden harvinaisten ylikuormitusriskien välttämiseksi Suomessa investoidaan valtavasti uusiin sähköverkkoihin.


Kansainvälisesti monet kantaverkko- ja siirtoverkkoyhtiöt pyrkivät välttämään valtavia investointeja, mikäli niille on edullisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Kanadalainen kantaverkkoyhtiö IESO käy erikseen kullakin siirtoalueella vuosittain huutokauppoja joustotehosta. Huutokaupassa tarjouksentekijät sitoutuvat irtikytkemään kuormansa 12 tunnin varoitusajalla mikäli IESO soittaa ja käskee.

IESO ostaa itselleen palvelun, jonka avulla se voi pienentää kuormitustasoa, mikäli se ennakoi verkon ylikuormittumisriskin syntymistä. Sopimuksin hankitun joustotehon avulla IESO säästyy kalliilta verkkoinvestoinneilta joilla varauduttaisiin hyvin harvinaisiin stressitilanteisiin. Entä kuinka usein IESO aktivoi ostamaansa joustotehoa? Harvemmin kuin kerran vuodessa.

Vielä parempi toimintamalli olisi myöntää liityntälupia sillä ehdolla, että verkkoon liittyjä sitoutuu osallistumaan sähkön laadun ylläpitoon, sekä kytkemään kulutus- tai tuotantotehoa automaattisesti pois päältä tilanteessa, jossa verkko uhkaa ylikuormittua. Näin liityntälupa voidaan myöntää kaikille halukkaille liittyjille ja liittyjät itse kantavat kuormituksenhallinnan riskit.

Syvällä rintaäänellä sanon, että erityisesti uusiutuvan energian hankekehittäjät mielummin sitoutuvat silloin tällöin irtikytkemään tehoaan verkon kuormitustilanteessa, kuin odottavat vuosien ajan liityntälupaa.

Järjestely ei olisi kansainvälisesti poikkeuksellinen. Useassa maassa kantaverkkoyhtiöt edellyttävät verkkoon liittyjiltä tai sähkökaupan tasevastaavilta monenlaisten kantaverkkopalveluiden tuottamista osana sopimusehtoja.


Ehdotan sähköverkkojen kuormituksenhallintajärjestelmän perustamista Suomeen. (Alan kirjallisuudessa termi on: Network Congestion Management)

Sen sijaan, että verkonhaltija odotuttaisi liittyjää useita vuosia kunnes verkkoinvestoinnit valmistuvat, verkonhaltija antaisi liittyjälle paikallisen verkon kuormitusprofiilin ja kysyisi: ’Oletko valmis itse joustamaan niin, ettei aiheuttamasi kuormitus vaaranna verkon käyttövarmuutta?’. Asiakas tutkii kuormitusprofiilia, arvioi omalle kohdalle osuvien joustojen määrän ja tekee päätöksen. Jos asiakas vastaa kyllä, asiakas saa liittyä. Asiakkaan ei tarvitsisi odotella verkkoyhtiön investointeja, ellei erikseen niin halua.

Automaattiseen irtikytkemiseen perustuva tekninen ratkaisu on jo käytössä Fingridin kantaverkon ja asiakasliityntöjen relesuojauksissa, sekä esimerkiksi ydinvoimaloiden järjestelmäsuojissa. Teknologia on jo Suomessa käyttöönotettu, testattu ja toimivaksi todettu.

Ehdotan, että liittymisehtona uusiin verkkoliityntäsopimuksiin lisätään kohta, joka vaatii liittyjää kytkemään laitteensa paikallisen verkon ylikuormitustilanteita ennaltaehkäisevään relesuojaukseen. Automatiikka valvoisi verkon kuormitusta ja tietyillä kuormitustasoilla järjestelmä irtikytkisi liittyjien tuotanto- tai kulutuskuormia järjestyksessä uusimmasta liittyjästä vanhimpaan.

Uudet liittyjät eivät heikentäisi olemassaolevien verkkoasiakkaiden asemaa. Verkkoyhtiöt saisivat enemmän irti jo tehdyistä investoinneista. Hankkeet etenisivät nopeammin, talous kasvaisi, sähkön hinta laskisi, päästöt vähenisivät ja metsää säästyisi ylimääräisten sähjölinjojen alta.

Kantaverkon leveä johtokäytävä halkoo metsämaisemaa ilmakuvassa Jyväskylän länsipuolelta.


Tällä hetkellä liityntäpiste on jo asiakasliitynnän relesuojauksen piirissä Fingridin puolella liittymää. Ehdotan, että nykyisen järjestelyn lisäksi relesuojaus vietäisiin asiakkaan verkon puolelle kuormatasolle niin, että kun verkko asteittain kuormittuu, automatiikka alkaa irtikytkeä kuormia pois alamuuntaja- tai jopa invertteri kerrallaan samalla periaatteella kuin esimerkiksi nopeassa taajuusreservissä. Näin saadaan sekä irtoamiseen että takaisinkytkeytymiseen automaattinen askellineaarinen irtikytkentäprofiili, joka minimoi suuret äkilliset tehonmuutokset.

Fingrid ei korvaisi tuottamatta tai kuluttamatta jäävää energiaa liityntäasiakkaalle, mutta tietysti joutuisi korvaamaan aiheutuvan tasevirheen liittymän tasevastaavalle samaan tapaan kuin on tapana esimerkiksi taajuusohjatussa normaalissa käyttöreservissä.

Verkon kuormituksenhallinnan vaatimusta tulisi soveltaa kaikkiin tulevaisuuden energiajärjestelmän suuriin yksittäisiin laitteistoihin, joille osallistuminen on helppoa ja tarkoituksenmukaista. Vetylektrolyyserit, tuuli- ja aurinkovoimalat, akustot ja säätövoimalat, suuret sähköautojen latauskentät, sähkötoimiset aluelämpökeskukset yms.

K.Reichert. Creative commons CC BY-SA 2.0


Sähköverkon kuormituksenhallintajärjestelmän käyttöönotto nopeuttaisi yhteiskunnan sähköistymistä ja siirtymää puhtaaseen energiajärjestelmään useilla vuosilla. Investoinnit tehtäisiin nopeammin ja sijoittajilla olisi laajempi vapaus sijoittaa laitoksensa parhaille paikoille. Liittyjät itse sitoutuisivat verkon käyttövarmuuden parantamiseen. Verkkoyhtiöt eivät seisoisi energiamurroksen tiellä. Suomen talous ja ilmasto kiittäisivät.

Argumentti pähkinänkuoressa:

Ongelmat:

– Siirtoverkoissa ongelman tulee aiheuttamaan suuri sähkön kulutustehon lisääntyminen Etelä-Suomessa. Sähköautot ja sähköistyvä lämmitys tulevat vaatimaan verkolta kykyä selvitä yhä suuremmista kuormitustilanteista.

– Pelkästään länsirannikolla 150 jo luvitettua tuulivoimahanketta yli 1000MWp yhteisteholla on jäissä kunnes Fingrid saa rakennettua uutta siirtotehoa. Kaikkialla Suomessa verkkoyhteyksien tiukat rajat ehkäisevät uusia hankkeita ja kilpailu kapasiteetista saa hankekehittäjät hylkäämään jo pitkälle vietyjä hankkeita.

– Kansantaloudellisesti ja ilmastopoliittisesti on turha katastrofi, että murrosta fossiilisesta uusiutuvaan sähköntuotantoon, liikenteeseen ja lämmitykseen jarruttaa hidas verkon vahvistuminen.

Väittämät:

> Tosiasiassa verkon liityntäkapasiteetti riittää kaikille liityntälupaa hakeneille hankkeille reilusti yli 90% ajasta.

> Kanta- ja siirtoverkoille on mahdollista toteuttaa järjestelmäsuojia nopeasti, edullisesti ja turvallisesti, jotka irtikytkevät tuotanto- tai kulutuskohteita silloin kun verkko uhkaa ylikuormittua.

Ratkaisu:

– Ehdotan, että verkkoon liittyvät uudet uusiutuvan energian hankkeet, sekä uudet suuritehoiset kulutuskohteet osana verkkoliityntäsopimusta sitoutuvat verkon kuormituksenhallintaan siten, että laitteistot irtikytkeytyvät automaattisesti portaittain uusimmasta liittyjästä vanhimpaan, mikäli verkko uhkaa ylikuormittua.

Perustelu:

> Edellä esitetty sähköverkon kuormituksenhallintajärjestelmä mahdollistaisi yhteiskunnan resurssien säästämisen verkkojen tehokkaammalla käytöllä, nopeuttaisi siirtymää sähköistyvään ja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan, laskisi sähkön hintaa, nostaisi talouskasvua ja säästäisi metsää.

Kirjoittaja on uusiutuvan energian hankekehittäjä.

Sähkökriisin syyt ja ratkaisut

Esitän tässä tekstissä diagnoosin sähkömarkkinoiden ongelmista, sekä ehdotukset mahdollisista ratkaisuista.

Lukuaika: 9min

Aluksi käyn lyhyesti läpi sähkön hinnanmuodostuksen periaatteet ja nykyisen sähkökriisin aiheuttajat. Mikäli asiat ovat tuttuja, hyppää rohkeasti kohtaan 3.

Argumentti pähkinänkuoressa:

Premissit:
– Suurin osa sähkön kulutuksesta on kiinnitetty ja siksi sähkön kysynnässä on hyvin vähän hintajoustoa.
– Sähkön tarjonta on jo pakotettu joustamaan. Tuottajat ovat REMIT-sääntelyn perusteella velvoitettuja tarjoamaan kaiken tehon markkinoille, tuotantokustannuksilla perusteltuun hintaan.

Väittämä:
> Sähkön markkinahinta nousee astronomiseksi niille jotka joutuvat maksamaan markkinahinnan, koska suurin osa teollisuudesta ei maksa markkinahintaa eivätkä siksi jousta kulutuksessaan.

Päätelmä:
– Ehdotan, että asetetaan päivämäärä, jolloin kiinnitysten sopijaosapuolille annetaan oikeus purkaa kiinnitykset. Näin markkinat saavat mahdollisuuden sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön. Tämä johtaisi hintojen laskuun.

1/5 Sähkön hinnanmuodostus

Myyjät tekevät Nordpooliin tarjoukset kullekin tunnille erikseen ottaen huomioon sähkön tuottamisen kustannukset. Tuulivoimala on pakotettu tarjoamaan matalalla hinnalla, mutta maakaasuvoimala on pakotettu tarjoamaan vain jos hinta on riittävän korkea kattamaan polttoaineet, päästöoikeudet ja muut toimintakulut. Säätyvä vesivoima vuorostaan laskee tarjouksiaan hyvin tarkkaan, altaan pinnan tason sekä lähitulevaisuuden sade- ja hintaennusteiden perusteella.

Sähkön tarjontakäyrää säännellään. Tuotannon tarjoaminen keinotekoiselle suorat ja välilliset kustannukset selvästi ylittävälle tasolle on kielletty (REMIT artiklat 2. ja 5.). Samaten on kielletty olla tarjoamatta markkinoille toimintakykyistä voimalaa, jonka tuotantorajakustannukset alittavat toteutuneen markkinahinnan (REMIT artikla 5.).

Sähkön tuottajien tarjoukset asetetaan hintajärjestykseen ja näin syntyy ’tarjontakäyrä’.


Toisaalla ostajat ilmoittavat kullekin tunnille erikseen paljonko ja mihin hintaan ovat valmiita ostamaan sähköä. Reilusti suurin osa ostajista on pakotettu ostamaan sähköä hinnalla millä hyvänsä, sillä ovat tehneet jälleenmyyntiasiakkaidensa kanssa ’avoimen toimituksen’ sopimuksia, joiden perusteella heidän on pörssihinnasta välittämättä pakko toimittaa asiakkaalle kaikki sähkö mitä asiakas haluaa kuluttaa.

Sähköä jälleenmyyvät ostajat tekevät vain pienen määrän hinnalle ehdollisia ostotarjouksia perustuen ennusteisiin siitä, miten pörssihintaa maksavat jälleenmyyntiasiakkaat reagoivat hintoihin. Samoin tekevät muutamat itselleen sähköä ostavat ostajat raskaassa teollisuudessa. Vaikkapa typpielektrolyysin tarvitsema suuri teho asetetaan ehdollisena sille hinnalle, millä typpeä kannattaa tuottaa.

Syntyy ’kysyntäkäyrä’.


Kun kysyntä ja tarjontakäyrä yhdistetään, selviää mitkä myyjien myyntitarjoukset menivät kaupaksi ja mitkä eivät. Muodostuu aluehinta.

Yhden alueen hinta ennen tuontia/vientiä:


Kaikki saavat ja tai maksavat lopulta saman markkinahinnan. Kyse on ’marginaalihinnoitellusta’ kaupankäynnistä. Kallein tarjous, joka oli pakko hyväksyä jotta kysyntä kohtaisi tarjonnan, asettaa hinnan kaikille. Samoin toimivat muut tavarapörssit, vehnäpörssi, öljypörssi, teräspörssi, maakaasupörssi, hiilipörssi, yms.

Marginaalihinnoittelun etuna kenelläkään myyjällä tai ostajalla ei ole kannustimia yrittää tarjota omaa tuotantoaan ’ylihintaan’. Jos kyseessä olisi ’pay-as-bid’ -markkina, eli saat sen hinnan jolla tarjoat, silloin esimerkiksi tuulivoimalan kannattaisi tarjota tuotantonsa maakaasuvoimalan hintaan, jos se olettaa, että hinta nousee jokatapauksessa sille tasolle. Toimijoiden kannattaa tarjota korkeimpaan hintaan vaikka se johtaisi siihen, että joka kymmenes tarjous ei menisikään kaupaksi. Toisin sanoen toimijoilla olisi jokatapauksessa kannustin tarjota marginaalihintaa myös pay-as-bid markkinalla. Marginaalihinnoittelu johtaa tutkitusti matalempiin hintoihin kuin ’pay-as-bid’.

Upotettu linkki: Investopedia

Sähköpörssi on hajautunut hinta-alueisiin, joiden välillä on rajalliset siirtoyhteydet. Esimerkiksi jos yhden alueen aluehinta on 100€/MWh, toisen 50€/MWh ja alueiden välillä on 1000MW siirtokapasiteetti, yhdistetään silloin eri alueilla annettuja osto- ja myyntitarjouksia tuon 1000MW rajoissa.

Toisen alueen hinta ennen tuontia/vientiä.


Tarjouksia siirretään alueiden välillä 1000MW, jonka seurauksena kysynnän ja tarjonnan tasapaino muuttuu molemmilla alueilla.

Sähköä vievällä alueella hinta nousee 1000MW:llä uutta kulutusta:


Sähköä tuovalla alueella hinta laskee 1000MW:llä uutta tuotantoa:


Jos siirtokapasiteetin rajat eivät tule vastaan, alueiden välille toteutuu sama hinta.

Upotettu linkki: Ilta-Sanomat

Näin toimii sähkön hinnanmuodostus. Se on harkittu ja toimiva järjestelmä, joka on pääpiirteittäin sama kuin kaikilla muillakin tavaramarkkinoilla.

2/5 Mistä sähkökriisi Suomessa johtuu

Sähkön korkealle hinnalle on kolme keskeistä syytä:

1. Venäjän tuonti on lopetettu

A) Suomen hinta-alue ei enää voi ostaa Venäjän hinta-alueelta halpaa sähköä, jolloin hintatasapainomme jää korkeaksi.

B) Baltian hinta-alueet eivät nekään enää ostaa Venäjän hinta-alueelta. Heidän hintatasapainonsa jää niin korkeaksi, että ostavat sähköä Suomesta samalla nostaen Suomen hintatasapainoa korkeammaksi.

Upotettu linkki: Ilta-Sanomat

2. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet

A) Venäjältä on tuotu Suomen energiapuusta jopa 66%, suuret osuudet hiilestä ja öljystä, sekä kaikki maakaasu. Kun polttoaineet hankitaan kalliimmalla, sähköntuotannon kustannukset ja täten koko tarjontakäyrän hintataso nousee.

B) Venäläinen tuotanto on merkittävä tekijä energiatuotteiden maailmanmarkkinoiden hinnanmuodostuksessa. Seurauksena myös niiden maiden sähkön tarjontakäyrien hintatasot ovat nousseet, joista Suomi tuo sähköä.

3. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet

Saadakseen luvallisesti tuottaa hiilestä sähköä, on hiilivoimalan ostettava hiilen lisäksi päästöoikeuksia. Venäjältä tuomisen sijaan sähkö täytyy tuottaa EU:n sisällä kasvattaen päästöoikeuksien kysyntää ja nostaen niiden hintaa.

Seuraus:


3/5 Valuvika sähkömarkkinoilla

Keskuspankit, vaikkakin kykenevät painamaan tyhjästä rahaa, eivät kykene painamaan tyhjästä sähköä, hiiltä, öljyä tai kaasua.

Upotettu linkki: Giphy

Mikä neuvoksi?

Ratkaisun avaimet eivät ole tarjontakäyrässä, vaan kysyntäkäyrässä.

Sähkön jälleenmyyjät myyvät kuluttajille tyypillisesti kiinteähintaisia sopimuksia. Ulkoistaakseen riskin pörssihinnan muutoksista Nordpoolissa, jälleenmyyjät ostavat kiinnityksiä Nasdaqissa.

Kiinnityksen ostaja lyö vetoa, että sähkön hinta on alle sovitun summan. Kiinnityksen myyjä lyö vetoa, että sähkön hinta on yli sovitun summan. Joka tunti vedon häviäjä maksaa voittajalle Nordpoolissa toteutuvan hinnan ja Nasdaqissa sovitun hinnan erotuksen.

Sähkön johdannaiskauppa Nasdaqissa mahdollistaa kuluttajille myytävät kiinteät sopimukset Nordpoolissa toteutuvista vaihtelevista hinnoista huolimatta. Tämä aiheuttaa erittäin joustamattoman sähkön kysyntäkäyrän.


Kun hintasignaali on rikki, toimijat eivät ohjaudu toimimaan sen mukaan mikä on toimijoiden kokonaisuudelle arvokasta ja mikä ei. Vapaiden markkinoiden idea ja hyödyt vesittyvät.

Taloustieteilijät Ludvig von Mises ja Friedrich Hayek kuvasivat ongelmaa 1920-luvulla. Kysymys on taloustieteen slangissa nk. ’Talouslaskennan ongelmasta’.

Upotettu linkki: Mises Institute


Tien pielessä asuu mummo, joka on juuri kiinnittänyt sähkönsä kolmeksi vuodeksi 12 sentin / kWh määräaikaisella sopimuksella. Hinta on noin kolmin tai nelinkertainen edellisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna. Talossa on 6kW sähkölämmitin ja sisällä 16 astetta lämmintä. Mummolla on sama insentiivi säästää sähköä seuraavat vuodesta kolmeen vuotta oli sähkö sitten kallista tai halpaa.

Tien toisella puolella on kasvihuone, joka on muutama vuosi sitten kiinnittänyt suurimman osan sähkönhankinnastaan edullisesti monen vuoden ajaksi. Kurkuilla on 22 astetta lämmintä ja suurpainenatriumvalaisimet antavat huoneeseen 6MW teholla valosäteilyä. Sähköstä maksetaan 4 senttiä kilowattitunnilta. Yrityksen kurkkujen myynnistä saama kate on 500 euroa päivässä. Jos päivän pörssihinta on 40 senttiä kWh, ovat kiinnityksen myyjän tappiot kurkun käyttämästä valosta n. 51840€ päivässä. Tämä on klassinen esimerkki ’talouslaskennan ongelmasta’. Kansantalous aiheuttaa itselleen yhtäällä 51840 euron tappiot, tuottaakseen toisaalla 500 euron voiton.

Jos sähkön kulutus joustaisi hinnan mukaan, veisimme ulkomaille 57600€:lla sähköä ja maahantoisimme kurkut. Kun hintasignaali on rikki, markkinat eivät ohjaa toimintaa oikein. Lopputuloksena ostamme ulkomailta sähköä suurella rahalla tuottaaksemme kurkkuja pienellä rahalla.

Puolet kasvihuoneista on täksi talveksi luopunut tuotannosta, mutta toinen puoli, eli arviolta 80MW valaistusta, jatkaa läpi talven vanhoilla edullisilla sopimuksilla. Vastaavasti samaan aikaan metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa tuotetaan muutamien kymmenien prosenttien katteella tuotteita, joista aiheutuu muualle kansantalouteen sähkön hinnannousun seurauksena valtavat vaihtoehtoiskustannuskorjatut tappiot.

Onnekkaasta ostokiinnityksestä koituneet säästöt ovat yhtälailla ansiottomia nk. ’windfall’- tuottoja, kuin pörssiriskin ottaneiden tuotantolaitosten myyntivoitot.

Ulkomaankauppamme perustuu suurelta osin energianintensiivisiin matalan jalostusasteen tuotteisiin kuten selluun, teräkseen, pahviin, paperiin ja puutavaraan. Tämä kaikki tuotetaan merkittävissä osin ulkomailta maahantuodulla sähköllä. Syntyy syvä lovi vaihtotaseeseen kun sähkö on erittäin kallista, mutta halpojen tuotteiden valmistus ei jousta.

Erityisen kalliina päivänä sähkö uhkaa loppua kesken, mutta kummallakaan, ei mummolla, eikä kasvihuoneella, ole kannustimia käyttää sähköä yhtään sen vähempää kuin normaalinakaan päivänä. Vastaavasti jos ensi vuonna sähkö on erityisen halpaa se ei helpota mummon ahdinkoa lainkaan.

4/5 Lääke

Valitettavasti minäkään en kykene tyhjästä painamaan sähköä, hiiltä enkä kaasua. Enkä terästä, paperia tai kurkkujakaan.

Jos otetaan tavoitteeksi, että mahdollisimman moni pitää työpaikkansa, mahdollisimman harva tehdas joudutaan sulkemaan ja sähkö maksaisi kuluttajille sen verran, että se ei tapa, vaan vahvistaa. Silloin ehdotan seuraavaa:

Puretaan kiinnitykset.

Valtio julistaa hätätilan ja ilmoittaa, että muutaman kuukauden päästä kaikilla sopimusosapuolilla on oikeus halutessaan purkaa kaikki kyseiseen päivämäärän mennessä allekirjoitetut kiinnityssopimukset. ’Force Majeure’, aivan kuten arvopaperipörssissä suljetaan kaupankäynti villiintyneellä osakkeella. Tuolla määräpäivällä kiinnitysten myyjät ja ostajat saavat halutessaan irtisanoa tappiolliset kiinnityssopimukset. Kaikki jäävät pörssihinnan varaan tai solmivat uudet tämänhetkiseen markkinatilanteeseen päivittyneet kiinnitykset.

Tämä sopeuttaisi markkinat muuttuneeseen toimintaympäristöön ja puuttuminen sopimusvapauteen olisi paljon kevyempi, kuin tähän mennessä esitetyt eri puolueiden autoritääris-populistiset esitykset velvoitesähkö-hintakatoista, tai väistämättömän epäoikeudenmukaisesti jakautuvista windfall-veroista.

Seurauksena kiinnitysten purkautumisesta todennäköisesti ne tehtaat, jotka ovat varmimpia siitä ettei oma tuotanto ole sähkön markkinahinnan arvoista, äänestävät itse itsensä kiinni. Seurauksena sähkön hinta putoaa kuin kivi. Markkinat toimivat.

”Pörssisähköön siirtyneet asiakkaamme vähensivät energiankulutustaan 15 prosenttia samalla, kun kiinteähintaisen sähkösopimuksen solmineiden asiakkaiden kulutus pysyi ennallaan.” – Lähde: Helen 23.09.2022. Jos kaikki kuluttajat vähentäisivät kulutustaan 15% sillä olisi hyvin merkittävä markkinahintaa laskeva vaikutus.

Nykyinen kysyntäkäyrä:


Kysyntäkäyrä ilman kiinnityksiä:


Hinnan muutos kiinnitysten purkamisen seurauksena:


Ihmiset ja yritykset olisivat vapaita solmimaan uusia kiinnityksiä, mutta päivittyneillä hinnoilla. Ylikiinnittäminen on ongelma myös pidemmällä aikavälillä, mutta sen estäminen vaatisi niin syvää puuttumista sopimusvapauteen mahdollisten kiertoteiden tukkimiseksi, että ongelman ratkaisu väkipakolla synnyttäisi vain uusia ongelmia.

Kiinnitysten purkamisen seurauksena syntyisi lomautuksia, mahdollisesti konkursseja, työttömyyttä.

Jos kiinnityksiä ei pureta syntyy niinikään konkursseja, lomautuksia ja työttömyyttä, vain hidastetusti. Alkaa venäläinen ruletti. Sitä mukaa kun yritysten kiinnitykset väistämättä purkautuvat, kannattavimmatkin ajatuvat tilanteeseen, jossa heidän on pakko leikata ja sulkea tuotantoa.

Kuva: 9GAG

Muiden edelleen kiinteistä hinnoista nauttivien joustamattomuuden takia sähkön hinta on oikeita markkinahintoja maksavalle vähemmistölle astronominen. Moni yritys on jo nyt tässä tilanteessa.

Toistan:

Jos kiinnitykset puretaan, tuotantoa leikataan siinä järjestyksessä missä tuotannon tuottama arvonlisä suhteessa sähkön hintaan on pienin.

Jos kiinnityksiä ei pureta, tuotantoa leikataan siinä järjestyksessä kenen kiinnityssopimus päättyy ensimmäisenä.


Jälkimmäinen vaihtoehto antaa vähemmän kannattavan tuotannon syödä enemmän kannattavan tuotannon toimintaedellytykset. Se, että emme purkaisi kiinnityksiä olisi Suomelle ja suomalaisille paljon vahingollisempaa kuin kiinnitysten purkaminen.

Kiinnitysten purkaminen pakottaa kaikki samaan aikaan maksamaan samaa pörssihintaa, mutta kun kaikki kuluttajat joutuvat äänestämään euroillaan, ei hinta enää voi nousta tasolle, jota kuluttajat eivät olisi valmiita maksamaan.

Nyt hinta on astronominen vain, koska suurin osa ei äänestä euroillaan, vaan maksattavat omat kulunsa kiinnityksen myyjällä. Jos hinta jouduttaisiin maksamaan itse, olisi heti itse kullekin selvää onko oma käyttökohde sellaisen resurssin arvoinen, josta on huutava pula. Ja muistutan, että kuluttajilla tässä yhteydessä tarkoitan etupäässä teollisuutta, koska etupäässä teollisuus asettaa sähkön kysyntäkäyrän joustavan osan.

Upotettu linkki: Tilastokeskus
Sähkön kulutus sektoreittain 2019


En vastusta sitä, että yksityisiä kuluttajia tuetaan vaikeassa tilanteessa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin mukaan valtio antaa ensin vapaiden markkinoiden toimia ja vasta jälkikäteen säätää lopputulemia tulonsiirroilla. Tämän päivän velka on pois huomisen palveluista, mutta tuki on vähemmän tehottomuutta aiheuttavaa kuin suora puuttuminen. Nyt kuitenkin on poikkeustilanne ja jonkinlainen tarkkaan harkittu puuttuminen voi olla perusteltua.

Kiinnitykset jokatapauksessa lopulta purkautuvat. Kysymys on siitä, kuinka paljon kipua ja vahinkoa aiheutetaan niille, joiden kiinnitykset purkautuvat ensimmäisinä.

”Hyvän ja huonon ekonomistin ero muodostuu siitä, että toinen huomioi vain näkyvän vaikutuksen; toinen huomioi sekä näkymättömät, että ne jotka on tarpeen ennaltanähdä. Ero on valtava, sillä lähes aina kun nopea vaikutus on myönteinen, on lopullinen vaikutus vahingollinen ja päinvastoin. Seurauksena huono ekonomisti pyrkii pieneen hyötyyn nykyhetkessä, jota seuraa suuri vahinko tulevaisuudessa, kun taas oikea ekonomisti pyrkii suureen hyvään tulevaisuudessa, riskeeraamalla pienen vahingon nykyhetkessä.” – Frédéric Bastiat (1850)

5/5 Miksi ehdotukseni on vaikea?

Ehdotukseni on käytännössä sama, mitä Fortum ja Uniper ehdottivat ratkaisuksi Saksan kaasukriisiin. Tämä ei käynyt, vaan Saksan valtio käytti jopa 36 miljardia euroa kiinteiden kaasusopimusten pitämiseen voimassa, sen sijaan että olisi antanut hintamekanismin toimia ja johtaa säästötoimiin niukaksi käyneen maakaasun kulutuksessa. Syyt ovat poliittiset.

Saksan liittokansleri Olaf Scholtz, joka on pitänyt ydinvoimalat kiinni ja kaasun hinnat kiinteinä.


Vain noin kolmasosa Suomen kotitalouksista, eli vähemmistö äänestäjistä, maksaa sähköstä sopimuksella, jonka hinnat ovat päivittyneet energiakriisin alkamisen jälkeen. Yrityksistä ja erityisesti teollisuudesta osuus on varmasti paljon pienempi. Reilusti suurin osa äänestäjistä nauttii siis kriisiä edeltävänä aikana hinnoitelluista sähkösopimuksista.

Vaikka kaikkien yhteinen etu olisi, että kaikki säästäisivät sähkönkulutuksessa ja kriisin kustannukset jakautuisivat tasaisesti, on kuitenkin jokaisen oma etu olla itse säästämättä, nauttia vanhasta halvasta sopimuksesta ja ajaa sen sijaan muut säästämään ja maksamaan korkeita hintoja heidän puolestaan.

Kaikkien, jotka nauttivat vanhoista kiinteistä sopimuksista kannattaa vastustaa niiden purkamista. Toistaiseksi tämä ryhmä on suuri enemmistö.

Demokratia ei ole järjestelmä, jossa poliitikot etsisivät ratkaisuja, jotka tehokkaimmin edistäisivät ongelmien ratkaisemista yhteiskunnan kokonaisuuden näkökulmasta. Joseph Schumpeterin mukaan ”Demokratia on päätöksenteon metodi, jossa valtaan haluavat poliitikot kilpailevat vaaleissa ihmisten äänistä”.

Hintakatot ovat käytännössä aina taloushistoriassa johtaneet pulaan ja säännöstelyyn. Sivistyneet virkamiehet ja poliitikot varmasti tietävät tämän. Silti hintakattoja aina uudelleen ehdotetaan, sillä ne ovat keskivertoäänestäjän helposti ymmärrettävissä ja siksi kerta toisensa jälkeen poliittisesti suosittuja ehdotuksia. Ne ovat siis taloustieteellisesti typeriä, mutta demokraattisesti nerokkaita ehdotuksia. (Hintakatto on summa jolla myyjä pakotetaan myymään, jota mm. Kokoomuksen Heikki Vestman ehdottaa. Virossa yms. ei ole hintakattoja, vaan kustannustukia jossa valtio maksaa kuluttajan puolesta myyjälle markkinahinnan.)

Kokoomuksen Heikki Vestman on ehdottanut hintakattoa sähkölle


Hintakattojen ongelmien tapaan sivistyneiden virkamiesten ja poliitikkojen Saksassa ja Suomessa on myös luonnollisesti ymmärrettävä kiinteiden sopimusten ongelma. Jos hallitus harkitsee ’windfall’-veroja ansiottomia tuottoja saaville pörssiriskin ottaneille tuotantolaitoksille, heidän on väistämättä ymmärrettävä, että samanlaisia ansiottomia tuottoja saavat ’mankala’ voimaloiden omistajat (mankala=voimala joka tuottaa kustannushintaan sähköä omistajansa kulutukseen). Samalla logiikalla heidän on väistämättä ymmärrettävä, että itseasiassa samanlaisia ansiottomia tuottoja saavat kaikki, jotka saavat nyt sähköä alle markkinahinnan, niiden kustannuksella, jotka markkinahintaa maksavat. Jos ’windfall’-veroa haluttaisiin periä oikeudenmukaisesti se tulisi periä ’ylihintaan’ tuottavien tuotantolaitosten lisäksi ’alihintaan’ kuluttavilta kuluttajilta. Molemmat tässä tilanteessa yhtälailla saavat ’ansiottomia’ ’windfall’ -tuottoja.

Ei ole demokratian luonne huomioiden yllättävää, että Suomen hallitus sen sijaan, että pyrkisi jakamaan vähemmistön kärsimyksen yhteiselle enemmistölle, jakaakin velkarahaa kaikille sähkönkuluttajille. Kärsivät he kriisistä tai eivät. Ei ole yllättävää, että Scholtzin hallitus ottaa mielummin velkaa kuin riskeeraisi äänestävän sukupolven enemmistön epäsuosion purkamalla kiinteät kaasusopimukset.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on päättänyt maksaa kaikkien sähkönkuluttajien talven sähkölaskuista osan, kärsivät he korkeista hinnoista tai eivät. Suurin osa eivät.


Valitettavasti demokratia johtaa välillä ’taloudellisen laskennan ongelmiin’ ja siihen, että käytetään äänioikeudettomien lasten rahaa äänioikeutettujen aikuisten suosion ostamiseksi. Se on silti tähänastisista kokeilluista poliittisista järjestelmistä paras.Kirjoittaja on sertifioitu sähkökauppias, Pohjoismaiden johtavan kysyntäjoustoaggregaatorin entinen kanssaperustaja, sekä aurinkoenergian hankekehittäjä.
Lähteet:
von Mises, Ludvig (1920): ’Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’
Bastiat, Frédéric (1850): ’That Which Is Seen, and That Which Is Not Seen’
Schumpeter, Joseph Alois (1942): ’Capitalism, Socialism and Democracy’

2.4.1. Identiteettien fuusio ja fissio

Sosiaalinen identiteetti rakentuu ihmisten identiteettien suhteista.

Syntyy sosiaalinen kudos, jota leimaa yksilöiden yhteenliittymisen ja erottautumisen prosessi, joka johtaa sosiaalisten ryhmien muodostumiseen.

Lukuaika: 10min.

Luku 2: Oletukset todellisuuden luonteesta.
Edellinen alaluku: 2.4. Todellisuus on myrsky
Seuraava alaluku:
2.5. Erilaisen ilmaantuminen

Sosiaalinen identiteetti

Järjestelmässä, jossa yksilöt ovat yhteydessä toisiinsa syntyy sosiaalisia identiteettejä (Kts. Sosiaalisen identiteetin teoria: Tajfel & Turner 1979; 1986; Tajfel 2010; 1981; 1978; Turner 1987).

Sosiaaliset identiteetit yhdistävät ja erottavat ihmisiä. ’Hei, meillä on saman väriset hiukset! Hänkin on kukkakauppias, toisin kuin nuo rumat telakkatyöläiset.’ Jos olisi olemassa vain tummatukkaisia ei hiusten väri erottaisi tai yhdäisi ketää. Se ei olisi sosiaalinen identiteettinimittäjä. Telakkatyöläisyys yhdistää telakkatyöläisiä vain, koska se samalla erottaa heidät muista ihmisistä.

Sosiaalinen identiteetti syntyy ihmisten kokemista jaetuista eroista ja yhtäläisyyksistä toisiin ihmisiin.

Jaetuista identiteettinimittäjistä muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ryhmäidentiteettejä, ryhmäkäsitteitä, kuten ’puolalainen’ tai ’telakkatyöläinen’. (Identiteettiryhmien rakentumisen prosessista laajempi esittely: Hogg & Williams 2000).

Jerzy Kossakin maalauksessa ”Veikselin Ihme” hyökkäyksen kärjessä lippu ja pappi risteineen.
Taivaan usvassa Äiti-Maria ja menneen ajan husaarit. Isät katsovat poikiaan.
Lyöty puna-armeija pakenee.
Puolalaisuuden jaetut käsitteet eroista venäläisyyteen ja kommunismiin.


Puolalaisuudella ja telakkatyöläisyydellä on viestinnällistä merkityksellisyyttä, sen mukaan miten ryhmän jäsenet, sekä ulkopuoliset jakavat merkityksen. Käsitteen sosiaalinen merkitys on sen jaettu merkitys.

Esimerkiksi transsukupuolinen ei koe voivansa täysimääräisesti toteuttaa omaidentiteettinsä uudelleenmäärittelyä, jolleivät muut tunnusta hänen sukupuoltaan viittaamalla häneen uudella sukupuolipronominilla. Transsukupuolinen yksilö hakee itsemääritelmänsä merkitykselle jaetun merkityksen asemaa.

Sosiaalinen fuusio

Minä veljiäni vastaan; Minä ja veljeni serkkujani vastaan; Minä, veljeni ja serkkuni maailmaa vastaan.” – Ibn Khaldoun

Ibn Khaldoun puhui asabiyyasta, ’ryhmätunteesta’. Samankaltaisuudet yhdistävät ihmisiä. Erilaisuudet erottavat ihmisiä. Ihminen järjestäytyy ensisijaisesti sosiaaliseen yhteyteen samankaltaisen kanssa (McPherson et al. 2001).

Italialaiset maahanmuuttajat Yhdysvaltoihin, Australiaan, Brasiliaan, Kanadaan Argentiinaan kerääntyivät samoihin kaupunginosiin, vieläpä niin että Italialaiset eri Italian alueilta kerääntyivät samoihin naapurustoihin (Price 1963; Taylor 1971; Cinel 1982; Baily 1983; Zucchi 1988; Viitattu: Sowell 2018). Samalla tavalla New Yorkiin muuttaneet juutalaiset keskittyivät tiettyihin kaupunginosiin ja niiden sisällä Unkarin, Romanian, Venäjän ym. juutalaiset omille naapurustoilleen, kun taas Länsi-Euroopan juutalaiset muuttivat pois Itä-Euroopan juutalaisten tieltä uusiin paikkoihin Preussin juutalaiset omiin ja Länsi-Saksan juutalaiset omiin naapurustoihinsa (Polland & Soyer 2012; Anbinder 2016; Rischin 1962; Birmingham 1983; Wirth 1956; Cutler 1995; Viitattu: Sowell 2018).

Sama toistuu kaikkialla maailmassa maahanmuuttajayhteisöjen hakeutuessa kaltaistensa seuraan. Tämän päivän Pariisissa vietnamilaiset kolmannessatoista kaupunginosassa, kiinalaiset kolmannessa, japanilaiset ensimmäisessä, malilaiset Montreuilissa ja niin edelleen. Sama toistuu hipstereiden kasautuessa tietyille alueille, työväen tietyille alueille, rikkaiden tietyille alueille ja niin edespäin.

Apicella et al. (2012) tutkivat Hadza heimon sosiaalisia suhteita. He pyysivät heimon jäseniä listaamaan kenen heimolaistensa kanssa he mieluiten haluaisivat leiriytyä seuraavaksi. Naiset nimesivät vain naisia ja miehet vain miehiä (ibid.). Ihmiset nimesivät korostetusti henkilöitä, jotka olivat heidän itsensä kanssa saman ikäisiä, painoisia, yhtä hyviä metsästäjiä, samanlainen käsipuristusvoima ja rasvaprosentti (ibid.). Ihmiset pitävät itsensäkaltaisista ihmisistä.

Kuvassa kartta Hadza-heimon sosiaalisesta järjestelmästä Apicella et al. (2012). Tutkijat pyysivät Hadza heimon jäseniä nimeämään muita heimolaisia kenen kanssa mieluiten haluaisivat leiriytyä seuraavaksi (ibid.). Vasemmalla naisten, oikealla miesten sosiaaliset verkostot. Kuvaaja näyttää hienosti millainen ryhmien yhteenliittymä heimo on. Sosiaaliset verkostot ulottuvat saman heimon sisällä leiriryhmästä toiseen kutoen koko heimon yhdeksi kokonaisuudeksi.


Nuoret miehet ja naiset, sekä kokonaiset perheet voivat vaihtaa ryhmää. Ryhmien välillä jaetaan tietoa, uskomuksia, solmitaan avioliittoja ja vaihdetaan lahjoja. Ryhmät hajaantuvat ja sulautuvat muuttuvien luonnolojen, vuodenaikojen ja saaliseläinten elämänrytmin mukaan ja myös muuten vaan. Saman heimon ryhmät jakavat alueensa resurssit muiden sman heimon ryhmien kesken ja saman heimon ryhmät puolustavat yhdessä resurssejaan muilta heimoilta. Heimon sisäinen sosiaalinen kudelma on jatkuva ryhmien sekoittumisen, yhdistymisen ja erkaantumisen prosessi.

Evoluutiopsykologisesta näkökulmasta yhteistoiminnan järkevyys, sekä ihmisillä että eläimillä perustuu nk. Hamiltonin sääntöön (Hamilton 1963). Sukulaiselle aiheutetun edun kerrottuna sukulaisuuden asteella pitää olla yksilön omaa haittaa suurempi, jotta yksilön kannattaisi toimia sukulaisen eduksi. Sellaisten yksilöiden geenit ja kulttuurit siirtyvät tehokkaammin seuraavalle sukupolvelle, jotka ovat valmiit epäitsekkääseen toimintaan edistääkseeen sukulaistensa ja kulttuurisesti samankaltaistensa selviämistä.

Ihmisellä on voimakas taipumus samaistua itsensä kanssa samankaltaisiin ihmisiin.

Ryhmäinvälisen tunneteorian (Turner 1987, Miller 2004) mukaan ihmiset näkevät itsensä ryhmän vaihtokelpoisina mallikappaleina ennemmin kuin uniikkeina yksilöinä. Esimerkiksi ihmiset raportoivat ryhmäänsä kohdistuvaa syrjintää, vaikka itse eivät olisikaan sen kohteeena (Taylor 1978). He myös reagoivat tunnetasolla kun tapahtumat vaikuttavat sisäryhmään (Miller 2004).

Ryhmän kollektiiviselle geeni- ja kulttuuriperimälle on edullista uhrata yksittäisiä ryhmän jäseniä tarvittaessa. Sellaiset ryhmät, joiden soturit ovat nähneet itsensä ryhmän vaihtokelpoisina mallikappaleina ovat olleet valmiimpia uhraamaan henkensä ryhmän hyväksi. Seurauksena nämä ryhmät ovat jatkaneet sukujaan ja kulttuurejaan muiden kustannuksella.

File:Military parade on Red Square 2016-05-09 012.jpg
Samanlaisuus solidaaristaa. Venäläisheimon jäseniä univormuissa.

Univormuihin pukeutuminen on globaali ja läpihistoriallinen ilmiö. Kaksi metsästäjää tapaavat metsässä. He kantavat oman heimonsa tunnuksia. Salamannopeasti havaitaan onko toinen ystävä, vai vihollinen. Omaa vai vierasta heimoa.


Ihmiset pyrkivät positiiviseen itsemäärittelyyn (Rubin & Hewstone 1998). Koska ihmisten itsemäärittelyynsä sisällyttämät ryhmäkäsitteet ovat keskeinen osa itsemäärittelyä kun sisäryhmällä menee hyvin sisäryhmään kuuluvien ihmisten itsetunto nousee (Kite & Whitley 2010).

Ihmiset saattavat esimerkiksi tuntea henkilökohtaista häpeää tai ylpeyttä omaksumansa identiteettiryhmän historiallisista tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet kauan ennen ihmisen itsensä syntymää. Turner (1987) kertoo: Kun yksilöt määrittelevät itsensä tietyn sosiaalisen ryhmän jäseniksi he oppivat tai kehittävät ryhmälle itsemäärittelylle sopivia käyttäytymistapoja ja luopuvat tai oppivat pois tavoista, jotka ryhmän itsemäärittelyn mukaisesti eivät kuulu ryhmän stereotypioihin. Ihmiset sisäistävät ryhmän säännöt itse-stereotypioimalla itsensä.

Astetta pienemmän mekaanisen solidariteetin omaavan ryhmän univormuja.

Hipsterit arvostavat autenttisuutta, mutta kukaan ei ole autenttisesti hipsteri. Ihmiset muokkaavat itse itsensä, he samaistavat itsensä symbolisen ryhmän identiteettimielikuviin. Ihminen hankkii tietyt vaatteet. Alkaa uskoa tiettyihin asioihin. Äänestää tiettyjä puolueita. Ostaa tietynlaista ruokaa. Halveksuu tiettyjä muita ryhmiä. Tykkää tietyistä twiiteistä. Kuuntelee tiettyä musiikkia. Ihminen ei pukeudu tietyn koodin mukaan vain koska hän pitäisi niistä vaatteista. Usein hän stereotypioi itsensä muillakin tavoin. Kuin metsästäjä-keräilijä ilmaisee pukeutumisellaan konkreettista heimojäsenyyttään me massayhteiskunnan symbolisten heimojen jäsenet ulkonäössämme ilmaisemme yhteenkuuluvuuksiamme.

Sotureita univormuissaan. Hagui, Okiru ja Liwi heimot ovat sotineet Papua-Uudessa Guineassa verisesti ainakin 20 vuotta. Päättymätön kierre, jossa kuolleiden esi-isien ja tovereiden henget vaativat eläviä kostamaan.

Kuva: http://www.anywayinaway.com


Suomalaiset kokevat mielihyvää Kimi Räikkösen voittaessa formulakisat, koska ajattelevat ei-suomalaisten liittävän voiton seurauksena suomalaisuuden jaettuun merkitykseen aiempaa positiivisempia käsitteitä. Ajatus ei-suomalaisten mielikuvien positiivisesta muutoksesta saa aikaan suomalaisten itsemäärittelyn positiivisen muutoksen. Kimi Räikkösen voitto on merkityksellinen Räikkösen sosiaalisen identiteetin takia, ei hänen henkilökohtaisen identiteettinsä takia. Suomalaiset iloitsevat, koska he samaistuvat Kimi Räikkösen voittoon.

Urheilumenestys on merkityksellinen suomalaiselle kansallisidentiteetille aivan erityisellä tavalla vasta kun urheiluperformanssin menestys saa ei-suomalaisten huomion.


Kimberlé Crenshaw (1991) jatkaa intersektionaliteetin käsitteellä. Olla tummaihoinen ja nainen on identiteettinä enemmän kuin naisen identiteetin ja tummaihoisen identiteetin summa. Se luo erillisen identiteettikategorian: ’tummaihoinen nainen’. Ajatus ei ole uusi, ihminen määrittelee itsensä useamman kuin yhden käsitteen kautta.

Republikaaniaktivisti Candance Owens


Samaistuminen ei liity automaattisen ensisijaisesti fyysiseen samankaltaisuuteen, sukupuoleen tai sukulaisuuteen, ellei ihminen itsemäärittele itseään nimenomaan ensisijaisesti fyysisen ulkomuotonsa kautta. ’Olla tummaihoinen’ ja ’olla nainen’ voi olla täysin toissijaista esimerkiksi suhteessa henkilön poliittis-moraaliseen identiteettiin.

Rotuaktivisti Robin DiAngelo


Itseluokittelut, eli yksilön jäsenyydet erilaisissa identiteettiryhmissä ovat olemassa hierarkkisena luokittelujärjestelmänä (Turner 1987). Kontekstin muut ryhmät määräävät sen miten ihmiset järjestäytyvät. Turussa olen auralainen, Helsingissä turkulainen, Ruotsissa suomalainen, Espanjassa pohjoismaalainen, Yhdysvalloissa eurooppalainen, Aasiassa länsimaalainen, Afrikassa valkoinen ja Marsin pinnalla ihminen.

Sosiaalinen fissio

Vain vaara voi tuoda ranskalaiset yhteen. Et voi yhtäkkiä määrätä yhtenäisyyttä valtiolle, jossa on 265 erilaista juustoa!” -Charles de Gaulle

Todellisuudessa ranskalaisia juustoja on yli tuhat erilaista.

Ranskalaiset-heimon sotureita univormuissa 1800-luvun lopulla.


Mitä vahvemmin ryhmä kokee uhkia tai erilaisuutta muihin ryhmiin, sitä enemmän ryhmällä on yhteenkuuluvuutta, sitä tärkeämpi se on jäsentensä omaidentiteetin määrittäjänä ja sitä valmiimpia jäsenet ovat delegoimaan
resursseja kollektiiviseen toimintaan. Ryhmän jakama uhka vahvistaa solidariteettia ryhmässä.

Searle (1990) määrittää sosiaalisia ryhmiä kollektiivisen tarkoituksellisuuden kautta. Searlen mukaan ihminen kokee kuuluvansa ryhmään, kun uskoo muilla ryhmän jäsenillä olevan sama toiminnan tarkoitus kuin hänellä itsellään.Yhteinen uhka synnyttää kollektiivisen tarkoituksen, joka hitsaa ryhmän yhteen, ja joka aktivoi ryhmän kollektiiviseen toimintaan vastustamaan uhkaa.

Sosiaaliseen ryhmään kuuluvat kärsivät ongelmasta henkilökohtaisesti, tai suuri enemmistö heistä kärsii. Palelette nälissään, jollette tee yhteistyötä, tai toinen heimo uhkaa viedä rajalliset resurssit.

Uhka voi olla jaettu, vaikka vain vähemmistö jäsenistä kärsii ongelmasta suoraan, mutta ongelman korjaamatta jättäminen laskee itsetuntohypoteesin (Kite & Whitley 2010) mukaisesti kaikkien identiteettiryhmän jäsenten itsetuntoa. Tunneteorian mukaisesti ryhmän vähemmistön kärsimys aiheuttaa ryhmän enemmistölle tunnereaktion.

Identiteettiryhmän aktivoitumiseen sisäryhmää suosimalla ja ulkoryhmää syrjimällä riittää pelkkä jakaminen ryhmiin (Haslam 2001). Suosinnan ja syrjinnän mekanismin aiheuttaa vähäpätöisinkin asia kuten paidan väri (Frank & Gilovich 1988).

Tutkimusten perusteella vapaassa yhteiskunnassa ihmiset suosivat sisäryhmiään, eli heitä jotka kokevat kanssaan samankaltaisiksi, vaikka samankaltaisuuden tekijällä ei olisi ilmeisen sosiaalisen identiteettinimittäjän asemaa (Frank & Gilovich 1988), esimerkiksi isonenäisten on havaittu kokeissa suosivan tiedostamattaan ja tahtomattaan muita isonenäisiä.

Suosinnassa ja syrjinnässä koettu kulttuurinen poliittinen ja moraalinen samankaltaisuus on todennäköisesti paljon voimakkaampi tekijä, kuin nenän koko tai ihon väri. Pieninenäinen etnisesti afrikkalainen kaupunkilainen hipsteri todennäköisesti suosii suurinenäistä etnisesti aasialaista kaupunkilaista hipsteriä, toisen pieninenäisen etnisesti afrikkalaisen maaseudun punaniskan kustannuksella. Me ihmiset ilmaisemme yhteenkuuluvuutta tiettyyn sosiaaliseen ryhmään käytöksellämme, pukeutumisellamme ja käyttämällämme kielellä sitä voimakkaammin mitä tärkeämpi tietty sosiaalinen identiteettinimittäjä on omaidentiteettimme muodostajana. Univormu, tai laajemmin ilmaistuna jaettujen sosiaalisten merkitysten mukainen pukeutumistyyli, on kivikautinen keksintö. Heimon jäsenet pukeutuvat samalla tavalla tunnistaakseen oman heimonsa jäsenet muiden heimojen jäsenistä jo kaukaa.

Ylhäiset Chinook-intiaanit nykyisten Yhdysvaltain luoteisrannikolla rajoittivat voimakkaasti kanssakäymistä alempiarvoisten kanssa ja muotoilivat lastensa kallot niin, että ylhäisö erottuisi selkeästi rahvaasta.

Ylhäiset Chinookit sitoivat lastensa kallot lankkujen väliin 3-12 kuukautisina muotoillakseen heidän päälakensa litteiksi. Päänsidontaa harjoittivat myös mm. hunnit, jotka muotoilivat kallonsa korkeiksi ja pitkulaisiksi korostaakseen oman ryhmänsä eroja muihin ryhmiin. Kuva: Skannattu: Eaton, D.; Urbanek, S.: Paul Kane’s Great Nor-West, University of British Columbia Press; Vancouver, 1995.


Yhteistyöhaluiset mielletään osaksi omaa ryhmää ja identiteettiä. Kilpailijat nähdään erilaisina ja osina ulkoryhmää (Riketta & Sacramento 2008). Ryhmät tulevat tyytymättömiksi kun vertailevat nykyresurssejaan menneisyytensä resursseihin ja muiden ryhmien nykyresursseihin (Crosby 1976; Kite & Whitley 2010).

Kimberlé Crenshawn (1991) intersektionaliteetin käsite rakentuu niin, että olla tummaihoinen ja nainen on identiteettinä enemmän kuin naisen identiteetin ja tummaihoisen identiteetin summa, koska henkilö kokee uhkia, sekä erisävyisten ihmisten, että miesten ulkoryhmistä.

Tämä kuva 1000 kertaa. Todellisuus on myrskyävä vuorovaikutusverkkojen soppa.

Jos ryhmä syyttää toista ryhmää omasta resurssitilanteestaan ryhmä kehittää vihaa toista ryhmää kohtaan (ibid). Ryhmät kehittävät ennakkoluuloja muista ryhmistä (Stephan & Stephan 1996; Bizman & Yinon 2001; Stephan et al. 1998). Ulkoryhmien uhat voivat nousta sosiaalisen ryhmän tärkeimmäksi määrittelijäksi.

Gazan poikia univormuissa. Viha lujittaa ryhmän sisäisiä siteitä
ja jaettu uhka kasvattaa sitoutumista ryhmään.


Viharyhmien jäsenet perustavat toimintansa niille periaatteille ja tavoitteille, joita uskovat ryhmällä olevan (Kite & Whitley 2010). Muiden ryhmien tuottamat uhat kasvattavat ryhmän jäsenten sitoutumista ryhmään. Ryhmien jäsenet erottautuvat toisista ryhmistä liioittelemalla eroavaisuuksia ja vahvistamalla ryhmien välisiä rajoja. Ryhmissä uhat ryhmien välisille eroille torjutaan tekemällä yhä puolueellisempia sosiaalisia vertailuja tai karkoittamalla niitä ryhmän jäseniä, joilla katsotaan olevan ulkoryhmien piirteitä uudelleenmäärittelemällä sisäryhmää (ibid.).


Kaikissa ryhmissä muiden ryhmien tuottamat uhat kasvattavat ryhmän jäsenten sitoutumista ryhmään. Ystävyyden ja vihollisuuden suhde on toisinto itseyden ja toiseuden suhteesta. Sisäryhmän jäsenet arvioivat ulkoryhmien onnistumisen johtuvan onnesta tai olosuhteista ja epäonnistumisen ulkoryhmäläisten luonteenpiirteistä, kun taas oman ryhmän menestykset johtuvat ryhmän jäsenien luonteenpiirteistä ja epäonnistumiset huonosta onnesta (ibid.). Oman ryhmän epäonnistumisesta saatetaan syyttää myös ulkoryhmiä ja jopa rankaista niitä, vaikkei niillä olisi ollut mitään tekemistä epäonnistumisen kanssa (ibid.).

”Hän on syyllinen sotaan!”

Tietyt ryhmät syyttävät maahanmuuttajia, toiset rikkaita, kolmannet rasismia, neljännet patriarkaattia, viidennet feminismiä. On ryhmien tavanomainen mekanismi siirtää vastuu huonosta oman ryhmän ulkopuolelle ryhmän itsetunnon nostamiseksi ja ryhmän koheesion lujittamiseksi vahvoilla viholliskuvilla. Samaan tapaan kunnia hyvästä siirretään ryhmän sisäpuolelle itsetunnon nostamiseksi ja ryhmän koheesion lujittamiseksi nostamalla sosiaalista identiteettinimittäjää tärkeämmäksi suhteessa ryhmän jäsenten itsemäärittelyyn.

Dis- ja assortatiivisuustekijät määrittävät minkälaiseksi yhteisökokonaisuuden kudelma muodostuu.


Assortativiiviset ja dissasortatiiviset, yhdistävät ja erottavat voimat, erilaisuus ja samankaltaisuus, rakkaus ja viha, kutovat sosiaalisen kudoksen.

Määritelmä:
Sosiaalinen identiteetti’ rakentuu ihmisen itsemääritelmän suhteesta niihin määritelmiin, joita ihminen liittää muihin ihmisiin. Sosiaalinen identiteetti määrittelee ihmisen itsemääritelmän eroja ja yhtäläisyyksiä niihin määritelmiin, joita hän tekee muista ihmisistä.

Määritelmä:
Sosiaalisen fuusion voimat’ ovat voimia, jotka ajavat ihmisiä yhteen. Samankaltaisuus. Yhteinen uhka. Jaetut identiteettinimittäjät.

Määritelmä:
Sosiaalisen fission voimat’ ovat voimia, jotka ajavat ihmisiä erottautumaan. Erilaisuus. Vastakkaiset edut. Erottavat identiteettinimittäjät.

Oletukset:
– Autokatalyysi
– Todellisuus on jatkuvaa erkaantumista ja yhteenliittymistä.
– Homofilia, eli ihmiset hakeutuvat vuorovaikutukseen niiden kanssa, ja suosivat niitä, joihin ihminen samaistuu. Homofilia, latinaksi samanlaisuudenrakkaus.
– Xenophobia, eli ihminen hakeutuu pois vuorovaikutuksesta niiden kanssa, ja syrjivät niitä, jotka koetaan erilaisiksi. Xenophobia, eli kreikaksi muukalaispelko.
– Ihmisen itsemääritelmät ja tehdyt määritelmät muista ihmisistä ovat muuttuvia.

> Sosiaalinen todellisuus on epätasaisesti klusteroituva myrskyävä vuorovaikutusverkosto.

Väittämä: Ihmiset muodostavat sosiaalisia osajärjestelmiä klustereina sosiaalisen järjestelmäkokonaisuuden sisällä.

Väittämä: Jäsenyydet klustereissa voivat vaihtua ja täten sosiaalisen kokonaisjärjestelmän muoto on jatkuvassa muutoksessa.

Päätelmä: Sosiaalinen kudos on epätasaisesti klusteroituva myrskyävä vuorovaikutusverkosto.

Käsite: Sosiaalinen identiteetti
Käsite: Sosiaalinen fuusio
Käsite: Sosiaalinen fissio

Seuraava alaluku:

Seuraava alaluku: 2.5. Erilaisen ilmaantuminen

Lähdeluettelo:

Lähteet

Sisällysluettelo:

Johdanto ja sisällys tähän lukuun.
Koko artikkelisarjan sisällys.

2.3.1. Identiteetti

Käsitteet ja merkitykset, myös ihmisten identiteetti, rakentuu asioiden välisistä suhteista.

Lukuaika: 6min.

Luku 2: Oletukset todellisuuden luonteesta.
Edellinen alaluku: 2.4. Uuden ilmaantuminen
Seuraava alaluku: 2.5. Erilaisen ilmaantuminen

Käsitteet ovat peilejä toisilleen.
Ihmiset ovat peilejä toisilleen.

Kuva: Conan Tuhoaja (1984)


Käsitteet ja identiteetit ovat autokatalyyttisiä järjestelmiä.

Käsite on asia, jolla on jokin määritelmä. Asia, jolla on jokin merkitys, jonka kautta voidaan ajatella. Ideaalinen määritelmä on ’ominaisuus tai ominaisuuksien joukko, jotka määriteltävällä asialla on ja jotka ovat vain tällä asialla’. Kyseessä on identiteetin laki (Platon 359eea.), asia on identtinen vain itsensä kanssa, eikä minkään muun asian kanssa.

Kolmio on monikulmio, joka koostuu kolmesta janasta ja kolmesta kulmasta.’

Kolmion käsitteen merkitys syntyy sen suhteista muihin käsitteisiin, janaan ja kulmaan. Ollakseen merkityksellinen käsite sen on sisällytettävä itseensä muita käsitteitä. Se on muiden käsitteiden merkityksien kasautuma.

Käsitteen määritelmä, syntyy sen eroista muihin käsitteisiin. Kolmio yhtenä monikulmiona on merkityksetön ilman muita geometrian käsitteitä, mutta jotta käsite voi olla erillinen merkityksellinen identiteetti on sen sisällytettävä itseensä muihin käsitteisiin nähden erilainen merkitysten kasautuma. Sen on oltava tietynlainen käsitteiden merkityksien kasautuma.

Yksilö haluaa sisällyttää itseensä tiettyjä käsitteitä ja ulossulkea toisia ollakseen tietynlainen merkityksien kasautuma.

”Ei voi olla useita identtisiä asioita, sillä siinä tapauksessa ei olisi useita asioita, vaan sama asia itsessään. Tästä syystä kaikki asiat, sekä yhtenevät, että eroavat toinen toisistaan.” – Nikolaus Cusanus (1462).

Väitän, että käsitteitä ei olisi ilman toisia käsitteitä.
Väitän, että kaikki asiat ilmaantuvat keskinäisistä suhteistaan.
Asiat aiheutuvat keskinäisestä vuorovaikutuksestaan.
Asiat ovat olennaisen lomittuneita toisiinsa.

Kommentti:
Platonille käsitteiden määritelmät, koska ne voitiin muodostaa eksaktimmin kuin todellisen maailman ilmiöt, olivat enemmän totta kuin todellinen maailma (Platon 370eea.). Platonille todellinen maailma oli vähemmän totta kuin hänen omat teoriansa puhtaista määritelmistä ja jos maailma ei vastannut Platonin teoriaa, teoria oli oikeassa ja maailma väärässä. Platonille todellisuuden ilmiöt olivat vain puhtaiden määritelmien hailukoita jäljitelmiä. Puhtaiden ’muotojen’ degeneraatioita. Tässä Platon nostaa itsensä ’todellisten syiden ymmärtäjäksi’ ja siirtyy tieteestä teologiaan. Samaa polkua ovat seuranneet opetuslapset Hegel, Marx, Marcuse ym.

Käsitejärjestelmät kehittyvät autokatalyyttisesti. Mitä enemmän merkityksellisiä käsitteitä käsitejärjestelmä sisältää, sitä enemmän uusia merkityksellisiä käsitteitä se voi muodostaa.

Jos sinulla on kymmentä eriväristä legopalikkaa voit muodostaa niistä 1023 erilaista kymmenen erivärisen legopalikan yhdistelmää. Kun sinulla on 1023 erilaista kymmenen erivärisen legopalikan yhdistelmää, voit muodostaa niistä 1255325460068093790930770843649 kymmenen erilaisen kymmenen erivärisen palikan yhdistelmän yhdistelmää. Mutta ennen sitä jostain järjestelmän ulkopuolelta on saatava ne kymmenen väriä.

Värit ovat jaettuja totuudenkaltaisuuksia. Hyvässä tapauksessa jaettuja havaintoja. Huonommassa tapauksessa jaettuja uskomuksia. Jaettu kokemus kivestä antaa jaetun merkityksen kiven käsitteelle. Jaettu uskomus hyvästä ja pahasta antaa jaetun merkityksen moraalisuuskäsitteille. Värit ovat olettamuksia, joiden päälle loogiset käsitejärjestelmät rakentuvat.


Kaikki käsitejärjestelmät ovat lopulta merkityksettömiä, ilman merkityksiä, jotka tulevat käsitejärjestelmän itsensä ulkopuolelta. Geometrian käsitejärjestelmä tarvitsee lähtömerkitykset. Matematiikkakin tarvitsee lähtömerkitykset, joita matematiikan logiikka itse ei voi todistaa (Gödel 1931), sama pätee kieleen (Wittgenstein 1921).

Kulma on kahden erisuuntaisen janan leikkauspiste’
Jana on viiva, joka alkaa yhdessä pisteessä ja päättyy toiseen’
Viiva on pitkä asia, jolla ei ole leveyttä tai syvyyttä’
Pitkä on …’
Asia on …’
Argumentum ad infinitum.

Faarao: ”No entä mitä kilpikonnan alla on?”
Tietäjä: ”toinen kilpikonna”
Faarao: ”No entä mitä sen toisen kilpikonnan alla on?”
Tietäjä: ”Höh, se on kilpikonnia alas asti!”

Johtuen kvanttiteorian epäpaikallisista ominaisuuksista [tyhjentävän] selityksen mistään osajärjestelmästä täytyy lopulta sisällyttää koko universumi (Joos 2006 s.226-227). Ja lopulta selitys päättyy todellisuuden ilmaantumisen mysteeriin.


Sanalle antaa merkityksen sen erot muihin sanoihin (Derrida 1979; De Saussure 1916) ja käsitteille merkitykset niiden suhteet muihin asioihin. Samaan tapaan ihmisen identiteetti saa merkityksensä eroistaan ja suhteistaan muihin ihmisiin.

Ihmisen omaidentiteetti rakentuu itseyden ja toiseuden käsitteille (Hegel 1807; Fichte 1796; Sartre 1943; Lacan 1966;1964 ja Lévinas 1972;1974). Arthur Rimbaudin sanoin “je est un autre”, ranskaksi ’minä on toinen’. Minä määrittyy muiden kautta.

Sinä olet merkityksetön ilman suhdettasi maailmaan. Identiteettisi, itseymmärryksesi on merkityksetön ilman suhteitasi muihin ihmisiin.

Ominaisuuksillasi on merkitys vain muiden ihmisten ominaisuuksien kautta. Minä olen iloluontoinen, eli muiden iloluontoisuuden keskiarvoa iloluonteisempi. Olen ahkera, eli keskimääräistä ahkerampi. Olen tummatukkainen, toisin kuin vaaletukkaiset.

Identiteetti ja määritelmä on aivan sama asia. Minä olen käsite, joka on uniikki ’kasautuma suhteita muihin käsitteisiin, jotka vain minulla ovat’. Geometrian käsitteet määrittyvät suhteessa muihin geometrian käsitteisiin. Minä määrityn suhteessa muihin sosiaalisen todellisuuteni käsitteisiin, suhteissa muihin ihmisiin.

Conan Barbaari, 1982.

Thulsa Doom sanoo Conanille:
”Lapseni olet tullut luokseni. Poikani. Sillä kuka on isäsi ellen minä? Olen lähde josta sinä virtaat. Kun minä katoan ei sinua ole koskaan ollutkaan. Millainen maailmasi olisi ilman minua? Poikani.”

Conanin koko identiteetti rakentuu koston varaan. Hänen identiteettinsä rakentuu Thulsa Doomin varaan, joka tappoi hänen perheensä ja kansansa. Thulsa Doom on vasara, joka on takonut Conanin siksi mieheksi, joka hän on. Thulsa Doom on luonut Conanin, sytyttänyt Conania liikuttavan liekin hänen sydämeensä ja antanut tälle suunnan ja tarkoituksen. Kuka on Conanin isä ellei hän?

Jos Conan ottaa koston, jota hän on koko elämänsä janonnut hän rikkoo peilin, jonka kautta hänen identiteettinsä rakentuu. Tappamalla Thulsa Doomin hän vie tarkoituksen elämältään, sammuttaa liekin sydämessään, polttaa itsensä tuhkaksi. Conan menetti kostolleen rakkautensa Valerian. Nyt hän menettäisi myös itsensä. Elokuva alkaa siitä kun Conan menettää kaiken saadessaan mitä hän ei valinnut. Elokuva päättyy siihen kun Conan on menettänyt kaiken uudelleen saadessan mitä hän valitsi.


Ihminen ei ole vaaleatukkainen, koska hänen hiuksensa ovat vaaleita. Hän on vaaleatukkainen, koska ihmisten välinen tila luo vaaleatukkaisuuden käsitteen hänen hiustensa erosta tummatukkaisten hiuksiin. Identiteettisi syntyy muiden ominaisuuksista suhteessa sinuun. Kun muut vaihtuvat, sinun merkityksesi, sinun identiteettisi vaihtuu.

Sinä olet kuvajainen sosiaalisesta järjestelmästä.

“Yksi sanonnoista maassamme on ubuntu – ihmisenä olemisen ydin. Ubuntu kertoo erityisesti tosiasiasta ettet ihmisenä voi olla olemassa eristyksissä. Se kertoo keskinäisestä yhteenkytkeytyneisyydestämme. Et voi olla ihminen yksiksesi …”
-Arkkipiispa Desmond Tutu

Suomessa emme sano: ’silmät ovat ikkuna sieluun’, vaan: ’silmät ovat sielun peili’. Nähdäksesi oman sielusi, sinun on katsottava muiden silmiin, sielusi heijastuu sinuun itsesi ulkopuolelta. Ihminen ei ole itsensä. Ihminen on maailma. Tyhjentävän selityksen kenestäkään ihmisestä, täytyy lopulta sisällyttää koko universumi.

Ihminen on avoin järjestelmä. Osa todellisuuden autokatalyyttistä vuorovaikutusprosessien struktuuria. Ihminen saa merkityksensä niistä syötteistä mitä ihmiseen tulee ulkoa ja niistä tuotteista, mitä ihminen tuottaa ulos. Kuten mikään muukaan asia ihminen ei ole piste, yksikkö, vaan vuorovaikutusviivojen risteymä.

Ihmiset pukeutuvat suhteessa toinen toisiinsa.
Vaatteet ovat symboleita, joilla rakentaa eroja ja yhtäläisyyksiä.
Vaatteilla rakennetaan omaa sosiaalista määritelmää.


Vasta jos syntyisit ja kasvaisit kokonaan yksin vailla mitään suhteita muihin ihmisiin, voisit olla ’itsenäinen ja autenttinen itsesi’, mutta silloin olisit tuskin tietoinen itsestäsi (Martinez-Manrique & Vicente 2010).

“Ennen kuin opettajani tuli luokseni, en tiennyt olevani olemassa. Elin maailmassa joka oli ei-maailma. En kykene millään riittävästi kuvailemaan sitä tiedotonta, ja silti tietoista tyhjyyden aikaa […] Kun minulla ei ollut ajattelun kykyä, en erottanut mielentilaa toisesta” Kuuromykkä Helen Keller ajasta ennen kuin hänelle alettiin opettaa viittomakieltä. (Viitattu: Dennett 1991, s. 227). Ihminen, joka kasvaa ilman kieltä kärsii vakavista kehityshäiriöistä, eikä tietoisuus kehity normaalisti (Neuman & Nave 2010).

Minulla ei olisi käsitystä, käsitettä, itsestäni ilman muita ihmisiä, aivan kuten kolmion käsitettä ei voisi olla ilman viivan, kulman, pituuden ja ulottuvuuksien käsitteitä.

Genie Wiley eli elämänsä ensimmäiset 13 vuotta pääosin sidottuna vessanpönttöön. Alice Harris eli ensimmäiset 6 elinvuottaan yksin pimeässä huonessa. Kumpaakin tyttöä luultiin löydettäessä kuuroiksi sillä he eivät reagoineet lainkaan puheeseen. Kumpikaan ei hallinnut lainkaan impulssejaan, eivätkä reagoineet minkäänlaiseen kommunikaatioon. Alice kuoli 10 vuotiaana, eikä hänen älyllinen kehityksensä koskaan ylittänyt yksivuotiaan tasoa. Genie ei osannut niellä, ei kohdistaa katsettaan, ei erottanut ihmisiä toisistaan, ei ylipäänsä kiinnostunut ihmisistä, hän ei edes osannut itkeä. Genie ja Alice olivat peilejä, joihin heijastuivat vain heidän huoneidensa seinät. Kovalevyjä, joihin kukaan ei ollut tallentanut mitään.

Pönttöön sidottuna kasvanut Genie Wiley ei pystynyt suoristamaan käsiään tai jalkojaan.
Hän ’käveli’ hypellen pikku hyppyjä kuin lemmikkikani.


Ihminen on tyhjä astia. Hän täyttyy ulkoapäin siitä mikä häneen heijastuu. Jos häneen ei heijastu mikään, hän on vain kumiseva vaski, helisevä symbaali.

Määritelmä:
Identiteetti’ Identiteetti on ihmisen omaksumaan jaettuun sosiaaliseen käsitejärjestelmään perustuva itsemääritelmä. Identiteetti rakentuu sisällyttämällä itsemääritelmään tiettyjä opittuja käsitteitä ja erottamalla siitä toisia.

Oletukset:
– Autokatalyysi

Väittämä: Identiteetti aiheutuu yksilön itsemäärittelyn suhteista omaksuttuihin käsitteisiin.

Päätelmä: Ihmisen itseymmärrys on sosiaalisen vuorovaikutusjärjestelmän aiheuttama.

Käsite: Identiteetti


Tämän blogin etusivulla mainitaan Abraxas. Hermann Hessen runojen jumaluus, joka täyttää tyhjiä astioita ajatuksillaan. Minä olen astia. Nämä ajatukset olen saanut maailman minuun kohdistamista syötteistä. Minä olen prosessi. Osajärjestelmä. Osa Yhtä prosessien struktuuria. Nämä sanat olen saanut aivan yhtälailla itseni ulkopuolelta, kuin sinä saat itsesi ulkopuolelta ’oman’ tulkintasi niistä.

Rakas Sinclair, jumalamme nimi on Abraxas, hän on jumala ja saatana, hänessä on valoisa ja pimeä maailma. Abraxas ei vastusta mitään ajatuksiasi, unelmiasi. Älä koskaan unohda sitä. Mutta hän jättää sinut kun olet moitteeton ja normaali. Silloin hän jättää sinut ja etsii uuden kattilan jossa keitellä ajatuksiaan.” – Hermann Hesse (1919).

Seuraava alaluku:

2.5. Erilaisen ilmaantuminen

Lähdeluettelo:

Lähteet

Sisällysluettelo:

Johdanto ja sisällys tähän lukuun.
Koko artikkelisarjan sisällys.

2.7.1. Sosiaalinen supervenienssi

Yhteisön sosiaaliset ominaisuudet ohjaavat, rajaavat ja mahdollistavat niiden yksilöiden käyttäytymisen säännönmukaisuuksia, joista yhteisöt koostuvat.

Lukuaika: 11min.

Luku 2: Oletukset todellisuuden luonteesta.
Edellinen alaluku: 2.7. Kokonaisuuden vaikutus osiin
Seuraava alaluku: 2.8. Osien vaikutus kokonaisuuteen

Tämä alaluku pohtii sosiaalisen tason tuottamaa supervenienssia.
Toisin sanoen: Miten ’kulttuuri’ vaikuttaa ihmisen olemukseen?

Keskeinen käsite: Sosiaalinen rakenne
Hobbesin Leviathanin (1651) kansikuvassa on yhteiskunnan valtias, jonka vartalo muodostuu ihmisten kokonaisuudesta.

Rakenteet rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat toimintaa. Rakenne on voima, joka tuottaa säännönmukaisuutta käyttäytymiseen.

Sosiaaliset rakenteet ovat ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä ilmaantuneet jaetusti ymmärretyt käsitteet, merkitykset ja toimintakäytännöt. Kieli, kulttuuri, etiikka, yms. Kokonaisuuden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen osien käyttäytymisen säännönmukaisuuksiin.


Oletukset:
– Autokatalyyttinen emergenssi

> Sosiaalisten järjestelmäkokonaisuuksien toiminnan säännönmukaisuudet ohjaavat, rajaavat ja mahdollistavat, eli rakenteistavat, osajärjestelmien toimintaa.

Väittämä: Supervenienssi, eli yhteisöjen ominaisuudet ja toiminta rakenteistavat yksilöiden ominaisuuksia ja toimintaa.

Päätelmä: Yhteisöjen toiminta/ominaisuudet rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat niiden yksilöiden toimintaa/ominaisuuksia, joista ne muodostuvat.

Käsite: Sosiaalinen rakenne

Émile Durkheimin (1894) mukaan ihmiset ovat aina olleet osana yhteisöjä ja kaikki yhteisöt ovat syntyneet toisista yhteisöistä. Ikinä historiassa ihmiset eivät ole voineet yhdessä päättäen luoda niitä sosiaalisia rakenteita, jotka heitä sääntelevät (ibid). Ihmiset syntyvät, sosiaalistuvat rakenteisiin ja kasvavat uusintamaan niitä.

Descartes (1637), voi sanoa, että ”ajattelen, siis olen”, mutta hän ei voi olla olemassa minään muuna kuin sen kulttuurin tuotteena, joka rajaa ohjaa ja mahdollistaa sitä minkälainen hän on, sekä miten hän ajattelee.

Sosiaaliset rakenteet ovat ihmisistä ilmaantunutta uutta emergenssiä. Kompleksisen järjestelmän supervenienssiä osiinsa nähden. Supervenienssillä tarkoitan sitä, että järjestelmän ominaisuudet ja olemus vaikuttaa niiden osien ominaisuuksiin ja olemuksiin, sekä siihen toimintaan, josta järjestelmä itsessään kumpuaa.

Sosiaalisen rakenteen elementeiksi (sosiaalisiksi faktoiksi hommage à Durkheim 1894), kutsun esimerkiksi instituutioita, kuten demokratiaa, tapoja ja käytänteitä, kuten kättelyä, näkemyksiä ja uskomuksia, kuten moraalisääntöjä tai rationalismia, mutta myös teknologioita, kuten vaikkapa konekivääriä. Mitä muuta on konekivääri, kuin ajatusten struktuuri? Kerros kerrokselta metallurgisia, mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja sotilaallisia ajatuksia.

Huomio:

Esitän tässä tekstissä argumentin sosiaalisen rakenteen ensisijaisuudesta sen äärimmäisessä muodossa. Heti seuraavassa tekstissä esitän samaan tapaan tämän tekstin kanssa vastakkaisen argumentin geneettisten ja materiaalisten rakenteiden ensisijaisuudesta.

Yhteisö supervenioi yksilön ajatuksia

”Sana on maailman valo”
– Ludwig Feuerbach

Kieltä ja sen ominaisuuksia ei voida palauttaa sen puhujiin tai puhujien ominaisuuksiin. Kieli, sen käsitteet ja merkitysjärjestelmät, eivät ole yksilön ominaisuus. Kieli on supervenienssia ihmisten järjestelmästä. Kieli on koknaisuuden, ei osien ominaisuus.

Ihminen ajattelee kielellisten käsitteiden kautta, jotka ovat sosiaalisen järjestelmän hänelle antamia (Derrida 1979). Ajattelu nojaa merkitysjärjestelmään, joka on sosiaalisen järjestelmän ominaisuus. Ei yksilön itsensä ominaisuus.

Sosiaalinen järjestelmän antama käsitteistö rajaa, ohjaa ja mahdollistaa sitä mitä ajatuksia ihminen voi muodostaa. Täten sosiaalisen järjestelmän olemus ja ominaisuudet rakenteistavat sen sisältämien ihmisten ajattelua.

Musiikkielokuvasta: Pink Floyd: The Wall.


Pirahã-heimon jäsenillä ei ole sanoja numeroille, eikä sanoja menneisyydelle tai tulevaisuudelle (Everett 2005). Pirahã-heimon jäsenet eivät osaa laskea (Everett 2005), esimerkiksi tehtävä jossa kahteen eri kasaan pitäisi pinota sama määrä nuolia on ylivoimainen (Gordon 2004). Pirahãt eivät kerro tarinoita, eivät luo taidetta, eivät muista isovanhempiensa nimiä (Everett 2005). Pirahã-kansa ei elä geneettisesti eristyksissä, eikä näinollen ole syytä epäillä puutteita kognitiivisessa kapasiteetissa, silti Everett ei onnistunut 8 kuukauden yrittämisestä huolimatta opettamaan ketään laskemaan kymmeneen (Everett 2005).

Orwellin romaanin 1984 uuden kielen, ’newspeakin’, tarkoituksellisesti kutistuva sanasto oli työkalu, jolla Isoveli pyrki rajoittamaan sitä mitä ajatuksia ihmiset ylipäänsä kykenivät muodostamaan.

Saksalaisia sosiaalistumassa sosiaalisen järjestelmänsä käsitteistöön 1935.


Mitä kaikkea emme kykene ajattelemaan, koska meillä ei ole ajatusten muodostamiseen tarvittavia käsitteitä? ”Tunnemme itsemme vapaiksi, koska meiltä puuttuu kieli, jolla artikuloida epävapautemme” -Žižek (2001).

Meillä ei ole muuta todellisuutta, kuin sosiaalisen järjestelmän meihin istuttama fantasia. ”Ihmiset syntyvät perheisiin, heille annetaan kansalaisuus ja koulutus, valitsivat he sitä tai eivät” (Durkheim 1894). Ihmiset sosiaalistuvat sääntöihin spontaanisti uusinten niitä (Westby 1991 s. 257). ”Ideologia ei ole illuusio, joka peittäisi todellisuuden, se on (alitajuinen) fantasia, joka rakentaa todellisuuden itsensä” (Žižek 1989).

Järjestelmä supervenioi yksilön olemusta

Ihmisyhteiskunta on aivopesukone, joka luo sosiaalisen robotin.”
– Robert Wilson, Prometheus Rising, 1983.

Ihmisen omaidentiteetti syntyy ihmisen eroista ja yhtäläisyyksistä muihin ihmisiin ja ihmisen ominaisuuksien suhteista muiden ihmisten omaksumiin käsitteisiin.

Charles Horton Cooley sanoi ”En ole se, jonka sinä ajattelet minun olevan. En ole se, jonka ajattelen itse olevani. Olen se, jonka ajattelen sinun ajattelevan minun olevan”. Itse lisäisin: ’haluan olla sellainen, jonka voisin ajatella haluavani sinun ajattelevan minun olevan’.

Sosiaalinen järjestelmä määrittelee sinut etkä kykene vastustamaan sen määritelmää itsestäsi. Et kykene edes määrittelemään itseäsi järjestelmän rakenteiden ulkopuolelta. Voit ylipäätään ajatella itseäsi vain sosiaalisen järjestelmän toiseuden kautta ja vain sen käsitteistön avulla, jonka se antaa sinulle.

’Ole oma itsesi’ tarkoittaa olla sellainen, jonka sosiaalinen järjestelmä kertoo, että sinun tulisi olla, koska mitä muutakaan oma itsesi voi pitää sisällään? Olla oma itsesi on yrittää jäljitellä sitä heijastusta, jonka maailma heijastaa peiliisi. Valo ja sen avulla heijastuva kuvajainen eivät ole sinusta lähtöisin. Valo tulee maailmasta ja kuvajaisessa näkyy maailma suhteessa sinuun.

”Ihminen on moraalinen olento, vain koska hän elää sosiaalisessa yhteisössä. Anna sosiaalisen elämän kadota ja moraalisuus katoaa sen mukana” – Émil Durkheim. Ei ole hyvää tai pahaa ilman sosiaalista järjestelmää. Yksilö omaksuu käsityksen mikä on hyvää ja mikä pahaa, itsensä ulkopuolelta. Saat itsesi ulkopuolelta oman käsityksesi siitä mikä sinussa itsessäsi on hyvää ja mikä pahaa.

Koska saat sosiaaliselta järjestelmältä käsitteistön ja merkitysjärjestelmän sille mikä on hyvää/huonoa, merityksetöntä/merkityksellistä, kunnioitettavaa/halveksittavaa, huomioitavaa/näkymätöntä, sosiaalinen järjestelmä ei pelkästään määrittele sitä kuka olet, vaan myös sen kuka haluaisit olla. Halusi olla parempi oma itsesi perustuu sosiaaliseen vertailuun, jonka teet itsesi ja muiden välillä.

Et pysty pakenemaan sosiaalista järjestelmää, koska et pysty ajattelemaan sen ulkopuolelta. Žižekiä (2001) mukaillen tunnet olevasi vapaa vain, koska sinulta puuttuvat käsitteet, joilla artikuloida epävapautesi.

Sinä olet kuvajainen sosiaalisesta järjestelmästä.

Emme sano: ’silmät ovat ikkuna sieluun’, vaan: ’silmät ovat sielun peili’, koska alitajuisesti ymmärrämme sielumme heijastuvan meihin itsemme ulkopuolelta. Silmät heijastavat ulkoisen maailman. Eivät sisäistä maailmaa. Ihminen ei ole itsensä. Ihminen on maailma.

Yksilöt ovat paljon voimakkaammin yhteiselämän tuotteita kuin sen määrittäjiä” (Durkheim 1893 [2007 s. 338]). Koska sosiaaliset rakenteet, antavat ihmiselle käsitteistön ajattelua ja havaintojen tulkitsemista varten silloin ihmisen sisäistämä kulttuuri rakenteistaa sitä miten ihminen tulkitsee maailmaa.

Koska sosiaalinen järjestelmä antaa ihmiselle käsityksen itsestään suhteessa tulkittavaan havaintoon, sekä merkitysjärjestelmän hyvästä, hyödystä, pahasta ja haitasta, silloin sosiaalinen järjestelmä rakenteistaa myös sitä miten ihminen reagoi tekemäänsä havaintoon.

Koska järjestelmä rakenteistaa tulkinnan, itseäymmärryksen ja reaktion, silloin järjestelmä rakenteistaa ihmisen toiminnan. Toisin kuin Wilson (1983) tekstin alun sitaatissa sanoo yhteiskunta ei ole aivopesukone, joka tyhjentää ihmisen mielen ja tekee hänestä sosiaalisen robotin, katsos aivoissa ei ole mitään pestävää. Yhteiskunta on aivokone, joka luo sosiaalisen robotin. Täyttää tyhjän kovalevyn.

Kasvojen alta kuultaa pohjaton tyhjyys.

Maailma rakentaa ihmisen peiliksi, josta maailma näkee itsensä ja kun kaksi ihmistä kohtaa toisensa he tuijottavat kasvojen alta kuultavien vastakkainasetettujen peilien synnyttämää loputtomuusefektiä. Ihmisten katsoessa toisiinsa kasvojen alta kuultavat peilit, joiden takana ammottaa tyhjyys. Sosiaalisen järjestelmän merkitysjärjestelmää ts. ideologiaa on mahdoton paeta (Althusser 1970). Sen ulkopuolelta on mahdoton ajatella (Žižek 2001). ”Ihmiset eivät käytä valtaa, valta käyttää ihmisiä” (Gramschi 1971). Ihmisiä ei ole. On vain järjestelmä.


Mikä tahansa yritys muka-kapinoida on lopulta vain omalle fiktiiviselle itsellesi näyteltävä performanssi, jonka merkityksellisyydet ja symbolit, koko käsikirjoitus, on sosiaalisen järjestelmän sinulle antama. Mikään ei voi olla suljettu järjestelmä, etkä sinä ole poikkeus. Olet prosessi osana Yhtä prosessien struktuuria, jossa pisteitä ei ole, vain niitä yhdistävät viivat.

American Psycho (2000).

”On olemassa idea Patrick Batemanista, mutta ei ole olemassa todellista minää. Vain entiteetti jostain illusorisesta. Vaikka voin piilottaa kylmän katseeni ja voit puristaa kättäni ja tuntea lihan tarttuvan sinun lihaasi ja voit ehkä ajatella elämäntyyliemme jotenkin vastaavan toisiaan, minä yksinkertaisesti en ole siinä.”

Järjestelmässä, jossa yksilöt ovat yhteydessä toisiinsa syntyy sosiaalisia identiteettejä (Kts. Sosiaalisen identiteetin teoria: Tajfel & Turner 1979; 1986; Tajfel 2010; 1981; 1978; Turner 1987). Sosiaaliset identiteetit yhdistävät ja erottavat ihmisiä. ’Hei, meillä on saman väriset hiukset! Hänkin on kukkakauppias, toisin kuin nuo rumat telakkatyöläiset.’ Jos olisi olemassa vain tummatukkaisia ei hiusten väri erottaisi tai yhdäisi ketää. Se ei olisi sosiaalinen identiteettinimittäjä. Telakkatyöläisyys yhdistää telakkatyöläisiä vain, koska se samalla erottaa heidät muista ihmisistä.

Jaetuista identiteettinimittäjistä muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ryhmäidentiteettejä, kuten ’puolalainen’ tai ’telakkatyöläinen’. Muut ihmiset liittävät ’puolalaisiin’ mielikuvia sitä kautta mitä mielikuvia liittävät omiin ryhmäidentiteetteihinsä. Sekä puolalaisten, että ei-puolalaisten mielikuvat puolalaisuudesta ovat eroja mielikuviin muista kansallisuusidentiteeteistä. Puolalaiset itse liittävät itseensä puolalaisina ja muihin kanssapuolalaisiinsa mielikuvia osin itsemäärittelyn kautta ja osin sen kautta miten he kokevat muiden ei-puolalaisten määrittelevän heitä. Puolalaisuudella ja telakkatyöläisyydellä identiteettinimittäjinä on sosiaalista merkityksellisyyttä, vain jos, sekä ryhmä itse että sen ulkopuoliset tunnistavat sen merkitykselliseksi. Transsukupuolinen ei voi toteuttaa transitiotaan uuteen sukupuoleen (gender), jollei yhteiskunta tunnusta hänen sukupuoltaan viittaamalla häneen uudella sukupuolipronominilla. Samoin ei puolalainen voisi olla merkityksellisesti puolalainen elleivät muut liittäisi puolalaisuuteen mitään mielikuvia.

Identiteettiryhmien rakentumisen prosessista löytyy seikkaperäinen esittely Hoggilta ja Williamsilta (2000). Kimberlé Crenshaw (1991) jatkaa intersektionaliteetin käsitteellä. Olla tummaihoinen ja nainen on identiteettinä enemmän kuin naisen identiteetin ja tummaihoisen identiteetin summa. Se luo erillisen identiteettikategorian: ’tummaihoinen nainen’. Sosiaalisten identiteettien intersektiot, risteämät, tulee siis nähdä itsessään uusina identiteettinimittäjinä.

Itseluokittelut, eli yksilön jäsenyydet erilaisissa identiteettiryhmissä ovat olemassa hierarkkisena luokittelujärjestelmänä (Turner 1987). Kontekstin muut ryhmät määräävät miten yksilön sosiaalinen identiteetti muodostuu. Turussa olen auralainen, Helsingissä turkulainen, Ruotsissa suomalainen, Espanjassa pohjoismaalainen, Yhdysvalloissa eurooppalainen, Aasiassa länsimaalainen, Afrikassa valkoinen ja Marsin pinnalla ihminen.

Oxana Malayan alkoholistivanhemmat laiminlöivät lastaan, joka kasvoi koirakennelissä. Oxana huostaanotettiin vasta 8 vuotiaana. Hän kulki nelinkontin, haukkui ja näytti hampaitaan. Hän ei ollut omaksunut ukrainalaisten, vaan koirien sosiaaliset rakenteet. Oxana oli älyllisesti jälkeenjäänyt lopun elämäänsä. Meistä tulee niiden koirien kaltaisia, joiden järjestelmässä kasvamme. Sitä on ihmisyys.

Oxana Malaya


Saman yhdyskunnan ihmiset ovat samaa lajia, sosiaalistuvat samoihin sosiaalisiin rakenteisiin, saavat saman kielen, saman käsitteistön, samat moraalisäännöt. He oppivat kulttuurinsa tavat tulkita ja todistella totuuksia. Sosiaalisella järjestelmällä on yksi merkitysjärjestelmien struktuuri, jonka se ohjelmoi jäseniinsä. Jos ihminen ei sosiaalistu sosiaaliseen järjestelmään, häneltä jää puuttumaan ihmisyydelle keskeiset piirteet. Ihmisyyden olemus on ulkoa annettu. Ihmisen olemus on järjestelmän supervenienssiä. Ihmisyyden olemus on sosiaalisen järjestelmän olemusta.

Seuraava alaluku:

2.9. Osien vaikutus kokonaisuuteen

Lähdeluettelo:

Lähteet

Sisällysluettelo:

Johdanto ja sisällys tähän lukuun.
Koko artikkelisarjan sisällys.

2.9. Mutaatio

Satunnaisuuden, kaaoksen ja kompleksisuuden käsitteet, joista tämä teksti kertoo ovat tärkeitä vapauden myöhemmässä käsitteistämisessä.

Kysymys: Onko todellisuuden kehitys ennalta määrätty?

Vastaus: Todellisuus sisältää olennaista satunnaisuutta. Esiintyy ilmiöitä jotka ovat luonteeltaan niin epävakaita, että pikkuriikkinenkin muutos lähtötilassa voi aiheuttaa totaalisen muutoksen lopputilassa. Koska koko todellisuus on Yksi yhteenkietoutunut kausaalinen prosessi voi pikkuriikkinenkin satunnaisuus aiheuttaa järjestelmäkokonaisuuksien kaoottisuuden takia aidosti satunnaisia ilmiöitä kaikilla kompleksisuuden tasoilla. Todellisuuden tulevaisuutta on mahdoton tyhjentävästi ennustaa. Todellisuuudella ei ole kohtaloa, vaan avoin evoluutiohorisontti.

Väittämä: Asioiden kehitys, on avoinna satunnaisille mutaatioille, kaoottiselle evoluutiolle. Pienimmilläkin asioilla voi olla suurimpia vaikutuksia.

Lukuaika: 7min.

Luku 2: Oletukset todellisuuden luonteesta.
Edellinen alaluku: 2.6. Erillisen ilmaantuminen
Seuraava alaluku:
2.10. Kehittyminen

Demoni ja Aasi

Laplacen demoni: ”Äly, joka tietyllä hetkellä tietäisi kaikki voimat, jotka aiheuttavat todellisuuden liikkeet, kaikkien asioiden kaikki sijainnit, joista todellisuus muodostuu, jos tämä äly olisi riittävän voimakas käsittämään ja analysoimaan kaiken tämän tiedon, se voisi yhdistää niin suurimpien kappaleiden kuin pienimpien atomien liikkeet yhteen yhtälöön; Sille älylle mikään ei olisi epävarmaa ja tulevaisuus, kuten menneisyyskin, olisi nykyhetkeä sen silmien alla” (Laplace 1814).

Descartesin ja Malebranchen mielestä eläimet ovat koneita ja vain ihmiset kykenevät ajattelemaan (Malebranche 1680 s.394). Puiden päätökset kasvattaa oksansa tietynlaisiksi on onnistuttu palauttamaan ennustettaviin sääntöihin (Mandelbrot 1980). Aasit ovat toistaiseksi pitäneet salaisuutensa.

Buridanin aasi seisoo puolivälissä kahta identtistä heinäpaalia (Viitattu: Rescher 2005). Aasi ei osaa päättää kahden identtisen ratkaisun välillä ja kuolee nälkään (ibid). Tällä Jean Buridan kritisoi ajatusta, että aasi olisi kone ja argumentoi aasin vapaan tahdon puolesta.

Voiko syyn ja seurauksen lain perusteella Laplacen demoni, joka tietää täydellisesti Buridanin aasin aivojen lähtötilan, ennustaa kumman täysin identtisen vaihtoehdon aasi valitsee?

Kvanttimekaniikka on epävarmaa (Heisenberg 1927; Schrödinger 1926). Kvanttitasolla sama syy voi aiheuttaa useita erilaisia seurauksia, sama seuraus voi aiheutua useista erilaisista syistä. Tismalleen sama lähtötilanne voi johtaa erilaisiin lopputilanteisiin.


Terminator 2: Tuomion Päivä (1991)

Bellin teoreeman mukaan kvanttiaallon luhistuminen luo aidosti satunnaista informaatiota (Bell 1964). Informaatiota, jota ei voida palauttaa mihinkään aiheuttajaan, eikä ennustaa minkään aiheuttajan ominaisuuksista käsin. Informaatiota, jota Laplacen demoni ei voi ennustaa, vaikka tietäisi lähtötilanteen täydellisesti. Kyse ei ole uudesta asiasta, joka nyhjäistäisiin tyhjästä. Kyse on energia-aalloista, joiden ominaisuudet muuttuvat toistaisen parhaan tiedon perusteella aidon satunnaisesti.

Kaikki asiat ovat energiaa, kaikki asiat ovat toiminnan järjestelmiä. Toiminnan järjestelmiä, jotka olennaisesti kätkevät sisäänsä satunnaisuutta.

Kompleksisuus on paljon enemmän kuin monimutkaisuutta. Kompleksinen järjestelmä ilmaantuu monien vuorovaikutteisten osien yhtäaikaisesta, yhteenkietoituneesta ja keskinäisesti palautteellisesta yhteisvaikutuksesta.

Kaaos tarkoittaa kompleksisen järjestelmän arvaamatonta käyttäytymistä. Prosessin sisäinen palautteellisuus luo suuren herkkyyden pikkuriikkisille muutoksille. Järjestelmän epävakaus tekee sen herkäksi satunnaisuudelle.

Kolmen identtisen kappaleen painovoimakenttä on kaoottinen järjestelmä. Se ei millään löydä kaavamaista tasapainoa ja pikkuriikkinenkin muutos lähtötilassa johtaa täysin erilaiseen ’liikeratojen historiaan’.

Universumin tyypillinen taipumus ratkaista tämä nk. ’kolmen kappaleen ongelma’ on löytää vakaus sinkoamalla kolmas kappale avaruuteen.

”Anna minulle yksi ihminen, niin näytän pyhimyksen, anna kaksi vertaista ja he rakastuvat, anna kolme niin näytän murhan” – Tuntematon.

Kvanttimekaanisen tason sisältämä satunnaisuus ei suoraan johda satunnaisuuteen korkeammilla kompleksisuuden tasoilla. Pääasiassa käsitteellisesti eroteltavissa olevat asiat ovat toimintakokonaisuuksien ei-kaoottisia tasapainotiloja. Esimerkiksi vedyn, hapen tai veden ominaisuudet eivät satunnaisesti vaihtele. Ne ovat toiminnan tasapainotilassa, jossa kaaos on kurissa ja siksi vedyn, hapen tai veden ’ilmiö’ jatkuu ylläpitäen samat ominaisuudet.

Vedyn, hapen tai veden ei-kaoottinen kokonaisuus supervenioi kaoottisia osiaan luoden kaavamaisuutta pysyäkseen olemassa, jos se ei tekisi näin, kokonaisuus hajoaisi. Tämä pätee niin molekyyliin, moottoriin kuin Moldovaan. Ne tarvitsevat toiminnan kaavamaisuutta, vakautta ja ennakoitavuutta pysyäkseen koossa. Pääasiassa olemassa olevat, olemassa pysyvät, asiat eivät ole kaoottisia. Juuri siksi ne ovat olemassa.

Välitila on tuskin hetkeäkään olemassa.
Alku- ja lopputilat ovat.

Kvanttimekaaninen satunnaisuus saa aikaan suurta satunnaisuutta hyvin pienissä toiminnan kokonaisuuksissa, esimerkiksi fotonien, eli valohiukkasten ominaisuuksissa. Valohiukkaset ovat satunnaisia ja kaoottisia yksittäin, mutta suuret määrät valohiukkasia, esimerkiksi auringonpaiste ja sen ominaisuudet, ovat varsin vakaita ja ennakoitavia. Tämä johtuu suurten numeroiden laista.

Suurten numeroiden laki tarkoittaa, että yhden nopanheiton tulos voi olla täysin ennakoimattomasti mitä vain välillä 1-6, mutta heittomäärän kasvaessa ennustettavuus kasvaa ja heittojen mitattu keskiarvo väistämättä lähestyy teoreettista keskiarvoa (Bernouilli 1713).

Large numbers

Eli jos esimerkiksi yksittäisellä fotonilla on täysin satunnaisesti määräytyvä 50% todennäköisyys läpäistä tietynlainen kalvo on kuitenkin kohtuullisen varmaa ja ennakoitavaa, että miljardista fotonista noin puolet läpäisevät kalvon. Suurten numeroiden laki tekee suuresta määrästä satunnaisuuksia ja epävakaisuuksia kokonaisuuden tasolla ennakoitavan ja vakaan.

Suuret kokonaisuudet voivat olla suurten numeroiden lain ansiosta vakaita, vaikka niiden osat olisivat epävakaita. Sama on kuitenkin totta myös päinvastoin. Kokonaisuudet voivat olla kaoottisia, vaikka osat eivät olisi epävakaita, esimerkkinä edellä esitetty kolmen identtisen kappaleen painovoimakenttä. Kappaleiden ominaisuudet ovat vakaita, mutta järjestelmän liikeradat ovat silti kaoottisia.

The Mule: From Foundation And Empire by Isaac Asimov
Säätiö on laskenut kaikelle määrätyn radan. Mutta tapahtuu sattuma. Mutaatio. Syntyy muuli. Perhosen siiven lehahdus sotkee suunnitelmat. (Asimov 1951)

Avaruusraketin lentorata toiselle planeetalle on monimutkaista, ihmiset onnistuvat sen ennustamisessa hyvin. Sään ennustaminen on kompleksista, ihmiset onnistuvat sen ennustamisessa huonosti. ’Sää’ on kompleksinen kaoottinen ilmiö. Avaruusfysiikka on monimutkaista ja ennakoitavaa, sosiologia on kompleksista ja kaoottista.

Kuuluisan vertauksen mukaan perhosen siiven lehahdus Brasiliassa voi aiheuttaa tornadon Texasissa (Lorenz 1963). Tätä on kaaos. Pikkuriikkinen muutos ilmiön lähtötilassa voi aiheuttaa valtavan suuren muutoksen lopputilassa. Pikkuriikkistä muutosta, joka johtaa kaoottisessa järjestelmässä valtavan suureen muutokseen kutsutaan perhosvaikutukseksi.

Jerusalemin traditio maailmasta mysteerinä ja tiedosta uskon asiana toteutui maailmanhistoriassa uudelleen ja uudelleen, mutta Ateenan traditio puhkesi kukkaan yksittäisenä sattumana. Kun ensin ihmiskunta oli polkenut paikallaan kymmeniä tuhansia vuosia yhtäkkiä kehitys ampaisi hurjaan laukkaan. Pieni sattuma. Ratkaiseva vaikutus.


Murphyn lain mukaan jos teet asian äärettömän monta kertaa pienimmätkin todennäköisyydet toteutuvat vuorenvarmasti (Bloch 1977). Kansanomaisemmin jos jokin voi mennä pieleen, se menee ennenpitkää varmasti pieleen toistojen määrän kasvaessa. Jos noppaa heitetään äärettömän monta kertaa tulee väistämättä eteen se kerta kun heittäjä heittää kuutosen miljoona kertaa putkeen.

Murphyn laki (Bloch 1977) voimistaa todellisuuden kaoottisuutta. Laskar ja Gastineau ajoivat kaksi tuhatta simulaatiota aurinkokuntamme planeettojen liikkeistä viisi miljardia vuotta eteenpäin niin, että jokaiseen simulaatioon oli muutettu merkuriuksen etäisyyttä auringosta yhdellä metrillä. (Laskar & Gastineau 2009). Noin 200 simulaatiossa merkurius joko törmäsi venukseen tai syöksyi aurinkoon (ibid). Yhdessä simulaatiossa kahdestatuhannesta koko aurinkokunta tuli epävakaaksi ja kaikki planeetat, joko syöksyivät aurinkoon tai lensivät kiertoradoiltaan ulkoavaruuteen (ibid). Vain vakaat järjestelmät ovat edelleen olemassa. Vain pikkuruiset muutokset joskus riittävät epävakauteen.

On mahdollista, että Gavrilo Princip ei olisi ampunutkaan Franz Ferdinadia.
On mahdollista, että maapalloa ei olisi lainkaan olemassa.
On mahdollista, että olisi enämmän tai vähemmän kuin neljä ulottuvuutta.


On mahdollista, että muutama odottamattoman satunnaisesti samalla tavoin varautunutta fotonia iskeytyy molekyyliin ja juuri ja juuri ylittää molekyylin sidosteen kestokyvyn. Yhdiste odottamattoman satunnaisesti purkautuu erillisiksi molekyyleiksi, jotka vuorostaan liittyvät toisiin yhdisteisiin, jotka vapauttavat uudet molekyylit, jotka liittyvät toisiin yhdisteisiin. Fotonien satunnaisuuden aiheuttama perhosvaikutus käynnistää ketjureaktion, joka levitessään saa aikaan pienen kutinan, johon perhonen Brasiliassa reagoi lehahduttamalla siipeään. Vuotta myöhemmin Texasiin iskee satunnainen ja ennakoimaton tornado. Tornado tappaa ihmisen, joka olisi muuten kehittänyt tietoisen tietokoneen, ’jumalan koneesta’.

Elokuvassa Terminator 2 (1991) vastarintaliike lähettää menneisyyteen ’tuhoajan’ pelastamaan vastarintaliikkeen tulevan johtajan ja tappamaan Miles Dysonin (kuvassa) Skynetin kehittäjän.


Alkuräjähdyksen alkuhetket olivat ainutlaatuisen kaoottisia ja pikkuriikkisillä satunnaisuuksilla oli totaalinen vaikutus. Herää mielenkiintoinen kysymys. ’Jumalan’ puhaltaessa energian tyhjyyteen, tiesikö hän mitä oli tekemässä?

Koska kaikki järjestelmät ovat avoimia. Koska todellisuus on Yksi lomittuneiden kausaaliketjujen vyyhti tästä hetkestä takaisin absoluuttiseen alkupisteeseen. Koska todellisuus on Yksi kaoottinen kompleksinen järjestelmäkokonaisuus, pienimmänkin satunnaisuuden olemassaolo riittää tekemään todellisuuden tulevaisuudesta kokonaan ennakoimattoman.

Oletukset:
– Todellisuus sisältää satunnaisuutta.
– Todellisuus sisältää kaoottisia järjestelmiä.
– Jos jokin voi tapahtua, se ennenpitkää tapahtuu toistojen määrän kasvaessa.
– Kaikki järjestelmät ovat avoimia. Kaikki kytkeytyy kaikkeen.

> Pienikin satunnaisuus väistämättä tuottaa suurta satunnaisuutta.

Väittämä: Tulevaisuus ei ole määrätty. Kohtaloa ei ole olemassa.

Päätelmä: Ilmiöitä, siten ajatuksia, siten tekoja, siten historiaa ei voi ennustaa, eikä niitä ole sidottu tiettyyn tulokseen.

Terminator 2: Tuomion päivä (1991)

Digitaaliportti on sähkömekaaninen laite, joka muuntaa vaihtelevan sähköjännitteen, joko nollaksi tai ykköseksi. Välillä on hetkiä kun jännite on juuri puolivälissä, eikä tulos ole nolla eikä yksi. Jännitteen luontainen epävakaus kuitenkin vain nanosekunneissa päättää välitilan. On mahdollista, että tuossa herkkääkin herkemmässä epävakauden tilassa pienistäkin pienin aito satunnaisuus kanttimekaanisissa sähkömagneettikentissä tuottaa aiheutuvaan päätökseen aitoa satunnaisuutta.

Aasin ajatuksen muodostuminen on neuronien kompleksisessa kaoottisessa vuorovaikutusverkossa ilmaantuva sähkökemiallinen ilmiö. Aasin on mahdollista valita satunnaisesti kumpi tahansa heinäpaali ja vaikka jumala olisi kaikkitetävä, hänkään ei välttämättä kykene nykyhetken perusteella ennustamaan aasin valintaa.

Päätelmä: Laplacen demoni’ ei osaa ennustaa kummasta heinäpaalistaBuridanin aasi’ syö.

Vaikka todellisuuden ilmiöistä vain miljardisosa määräytyisi satunnaisesti, kaaoksen voima ja historian pituus tekisi historian lopputuloksen ennustamisen väistämättä mahdottomaksi.

Satunnaisuus on suurinta toisaalta hyvin pienissä ja toisaalta hyvin suurissa kokonaisuuksisa. Lähes aina keskikokoisia kokonaisuuksia voidaan ennakoida, mutta mitä suuremmista ja kompleksisemmista kokonaisuuksista on kysymys, sitä enemmän tulevaisuuspolussa on risteyksiä, joissa hyvin pienet tönäisyt riittävät muuttamaan suurten järjestelmien tulevaisuuden suunnan.

Todellisuusmyrsky. Eteenpäinjylisevien kausaaliketjujen vyyhti. On avoinna mutaatioille, kaoottiselle evoluutiolle.

Todellisuuden elämänpolku
Lähdeluettelo:

Lähteet

Sisällysluettelo:

Johdanto ja sisällys tähän lukuun.
Koko artikkelisarjan sisällys.


Kolme Jeannea: Osa 3. Tiikeritär

Kolme laulua ja kolme tarinaa kolmesta Jeannesta 1300-luvun Bretagnessa.

Jeanne ’la tigresse’ de Clisson.
Kostaja verenpunaisissa purjeissa.

Episodin voi kuunnella podcästinä tästä:

Bretagnen vallaperimyssota – Kolme Jeannea: Tiikeritär


Edellisessä jaksossa tutustuimme Jeanne-Liekkiin ja lauluun ’Montfortin joutsenesta’. Bretagnelaisten laulujen ja historioiden sarja jatkuu nyt tarinalla, jonka päähenkilö on taas nimeltään Jeanne. Tällä kertaa Jeanne ’Tiikeritär’ de Belleville, de Clisson, de Châteaubriant, de Montaigu.

File:Blason ville fr Belleville-sur-Vie (Vendée).svg - Wikimedia Commons
de Belleville -suvun vaakuna

Jeanne syntyy Vendéen Bellevillessä tasan vuonna 1300. Hänen isänsä oli Maurice IV de Belleville. Bellevillen, Montaigun ja Palluaun kreivi. Isä oli äitinsä kautta sukua Montforteille, mutta Jean-Urheaan ja Jeanne-Nilkuttajaan nähden kaukaisempaa Perchéen paronien haaraa.

12 vuotiaana Jeanne-Tiikeritär naitetaan silloin 19 vuotiaalle paroni Geoffroy de Châteaubriantille. 14-vuotiaana Jeanne synnyttää pojan, joka nimetään isänsä mukaan Geoffroyksi. 16-vuotiaana Jeanne synnyttää tyttären Louisen.

Nantes = Pääkaupunki
Belleville sur Vie = Jeannen lapsuudenkoti
Les Chaeteliers Chateaumur & Beauvoir-sur-Mer = Muita Jeannen isän suvun linnoja
Clisson & Thebaud & Blain = Olivier de Clissonille kuuluneita linnoja
Châteaubriant = Jeannen ensimmäisen miehen ja myöhemmin tyttären Louisen linna


Mainittakoon, että poika Geoffroy tulisi 33-vuotiaana kuolemaan edellisessä tekstissä mainitussa Roche-Derrienin taistelussa, jossa Charles ’Pyhimys’ de Blois joutuisi vangiksi. Tytär Louise vuorostaan perisi Châteaubriantin ja tulisi hallitsemaan sitä paronittarena kuolemaansa saakka.

de Châteaubriant -suvun vaakuna

Jeanne-Tiikeritär synnyttää 25 vuotiaana myös äpärätyttären Isabeun toiselle miehelle. Clissonin Markkreivi Olivier IV:lle. Vuosi äpärätyttären syntymän jälkeen 26-vuotiaana Jeanne-Tiikeritär jää leskeksi kun aisankannattajaksi joutunut Geoffroy yllättäen kuolee 33 vuotiaana.

Jeanne-Tiikeritär menee naimisiin Bretagnen herttua Jean ’hyvä’ III de Dreuxin velipuolen Guyin kanssa tämän jäätyä niinikään leskeksi samana vuonna kuin Olivier. Tämä Jean-Hyvän velipuoli Guy de Penthièvre oli edesmenneen vaimonsa kanssa saanut vain yhden tyttären. Jalkavaivoista kärsivän Jeanne ’nilkuttaja’ de Penthièvren, jonka äitipuoli Jeanne-Tiikerittärestä nyt tuli.

Jeanne ’nilkuttaja’ de Penthièvre


Seuraa kuitenkin juonittelua. Vannesin ja Rennesin piispat kantelevat Paavi Johannes XXII:lle, joka päättää peruuttaa avioliiton. On mahdollista, että Kuningas Philippe-Onnekas on huolissaan Bretagnen herttuakunnasta, koska Jean ’hyvä’ III de Dreux:llä ei ole perillistä. Pelätään Bretagnen ajautuvan Plantagênetien leiriin. Yhtäkaikki poliittinen paine on riittävä siihen, että Pyhän Paavalin seuraaja maan päällä tekee väliintulon ja Tiikerikär palautetaan sinkkumarkkinoille.

Guy de Penthièvre on mennä naimisiin Kuningas Philippe-Onnekkaan veljentytön Marie de Bloisin kanssa mutta kuolee yllättäin. Sen sijaan herttuakunnan perijätär, Guyn tytär, Nikuttaja-Jeanne menee naimisiin kuninkaan siskonpojan Pyhimys-Charles de Bloisin kanssa. Penthièvren kreivikunta, sekä välillisesti Bretagnen herttuakunta, sidotaan näin vahvasti Bloisin sukuun.

Bloisin suku oli frankkilainen mahtisuku, jonka jäsenet hallitsivat Chartresin, Châteaudunin, Troyesin ja Meauxin kreivikuntia, Champagnen herttuakuntaa, sekä Pohjois-Espanjassa sijaitsevan Navarran kuningaskuntaa. Olipahan suvusta noussut 1100-luvulla myös yksi Englannin kuningas – Étienne I.

Old Arms of Blois.svg
de Blois -Suvun vaakuna.

Parahiksi Tiikerittären ja Guy de Penthiévren avioeron jälkeen Jeanne-Tiikerittären äpärätyttären siittäneen Olivier de Clissonin vaimo Blanche kuolee ja hänkin jää leskeksi.

1330 eronnut Tiikeritär menee uusiin naimisiin Äpärä-Isabeaun leskeksi jääneen isän Olivier IV de Clissonin kanssa. Yllättäen Guy de Penthièvre kuolee vain vuotta myöhemmin 1331 ja hänen maansa jää hänen tyttärelleen Nilkku-Jeannelle ja tämän miehelle Pyhimys-Charlesille.

Tiikerittären aviolitto Olivierin kanssa oli legendaarisen rakkaudentäyteinen. Äpärä-Isabeun lisäksi he saivat vielä viisi lasta.

Naimakaupan myötä pariskunnasta muodostui Bretagnen etelärajalle varsin merkittävä tekijä. Jeanne-Tiikeritär oli perinyt mieheltään Chatêaubriandtin paronikunnan.

Clissonin markkreivikunta oli aivan Châteaubriandtin paronikunnan rajanaapuri. Clissonin markkreivisuku oli vanha Vendéeläinen sotilassuku. Se hallitsi Porhoëtin, Blainin, Clissonin ja Pontchatêaun sautuja Clissonin linnasta käsin.

de Clissonin suvun vaakuna

Markkreivi tarkoittaa kreiviä, joka ei maksa veroja herralleen rahassa, vaan varustaa vastineeksi verottomuudesta tavallista suuremman sotajoukon. Markkreivit tavanmukaan myös ratsastavat henkilökohtaisesti herransa armeijan mukana.

Clissonin linna tänään.

Olivier olikin sotinut jo pitkään kuninkaan Philippe ’onnekas’ IV de Valoisin armeijassa satavuotisessa sodassa Édouard ’englantilainen’ III de Plantagênetiä vastaan, joka oli Englannin ja Irlannin kuningas, sekä Akvitanian herttua. Juuri Lounais-Ranskan Gascognessa Olivier oli saanut mainetta ja kunniaa taitavana sotilaana Philippe-Onnekkaan joukoissa.

Jeanne-Tiikerittären ja Olivier IV:n avioliittoa on kestänyt 11 vuotta kun 1341 Olivierin herra Bretagnen herttua Jean ’hyvä’ III de Dreux kuolee. Bretagnen vallanperimyskriisi alkaa.

Ajatelkaapas. Jos Tiikärettären ja Guyin avioliittoa ei oltaisi mitätöity Jeanne-Tiikerittärestä olisi tullut Bretagnen leskiherttuatar ja historia olisi ajautunut täysin erilaiselle uralle. Arpa kohtalon on aina arvaamaton.

Kaksi kilpailevaa perijää. Jeanne-Tiikerittären entinen tytärpuoli Nilkuttaja-Jeanne, sekä tämän setäpuoli Jean ’urhea’ de Montfort, kiistelevät kruunusta. Nilkuttaja-Jeanne liittoutuu Ranskan kuninkaan Philippe-Onnekkaan kanssa. Jean-Urhea liittoutuu Englannin kuninkaan Édouard-Englantilaisen kanssa. Alkaa perimyssota Bretagnen herttuakunnasta.

File:Armoiries Bretagne - Arms of Brittany.svg - Wikipedia
Bretagnen herttuakunnan vaakuna

Olivierin veli Amaury de Clisson asettu tukemaan Jean ’urhea’ de Montfortia uudeksi herttuaksi. Ranskan kuningas, jonka joukoissa Olivier ratsastaa, asettuu tukemaan Jeanne ’nilkuttaja’ de Penthièvreä.

Olivier valitsee puolensa kuninkaansa mukana ja vannoo vasallivalansa herttuatar Nilkku-Jeannelle Rennesissä 1342. Kun kuningas Philippe-Onnekas lähettää armeijansa tukemaan Blois -sukua Montfortteja vastaan Olivierin omistamaan linnaan Blaineen tulee kuninkaan silloisen marsalkan Robert ’Vihreä Leijona’ Bertrandin yleisesikunta ja Ranskan armeijan päämaja.


Edellisessä jaksossa mainittuun Vannesin taisteluun juurikin Olivier de Clisson komentaa Bloisistien 12600 miestä, mukana edellisessä jaksossa mainuttu kolmikymmenten taistelun sankari Baumanoir.

Markkreivi Olivierin komentamat joukot valloittavat Vannesin kaupungin ja lyövät sitä puolustamaan asettuneen Englannin kuninkaallisen armeijan, jonka johdossa Robert D’Artois.

Sama armeija ja sama D’Artois, joka toteutti edellisessä jaksossa Jeanne-Liekin ihmepelastuksen Brestin linnan piirityksessä. D’Artois haavoittuu taistelussa ja kuolee matkalla Lontooseen.

Édouard-Englantilainen kuulee tapahtuneesta ja päättää kostaa. Hän lähtee henkilökohtaisesti uuden armeijan kera Bretagneen ja ryhtyy piirittämään Nantesia, Vannesia ja Rennesiä. Vannesin piirityksessä Olivier jää englantilaisten vangiksi puolustaessaan kaupunkia.

Nantes = Pääkaupunki
Clisson & Thebaud & Blain = Olivier de Clissonille kuuluneita linnoja
Vannes = Paikka jossa Olivier vangitaan


Ranskan Philippe-Onnekas kuulee Englannin armeijan olevan Vannesissa ja päättää lähettää paikalle valtavan armeijan mutta ennen kuin Englannin ja Ranskan kuninkaiden armeijat kohtaavat Jean-Urhea de Montfort kuolee. Vaimonsa Jeanne-Liekki tulee (mukamas) hulluksi. Musta surma saapuu Marseilleen.

Tehdään tulitauko. Vannesin piiritys puretaan, kaupunki ’demilitarisoidaan’ ja annetaan Paavin hallintaan.

How Did The Black Plague End? Experts Are Still Working On An Answer
Musta surma tappaa 4 vuodessa 60% koko Euroopan väestöstä.


Pahat kielet alkavat laulaa, että Olivier de Clisson olisi pettänyt bloisistit, antautunut tahallaan Plantagênettien vangiksi. Pontta väittämille saadaan siitä, että Édouard ei vaadi Olivier de Clissonista kuin poikkeuksellisen pienet lunnaat, sekä vaihdon Valois-suvun vangiksi jääneeseen vähäpätöiseen Stanfordin kreiviin.

Philippe-Onnekkaan korviin kantautuu huhu, että Olivier de Clisson olisi muiden bretoniaatelisten ja Englannin armeijan komentajan Salisburyn jaarlin William de Montagun kanssa, kuningas Édouardin siunauksella, juoninut, että Jean de Montfortin kuoleman johdosta Englannin-Édouard III Plantagênet ottaisi Bretagnen suoraan hallintaansa ja nostaisi Olivier de Clissonin Bretagnen varakuninkaaksi ja Plantagênttien käskynhaltijaksi.

Pariisin hovi juonii ja kutsuu Olivier de Clissonin muka turnajaisiin Pariisiin tusinan muun herran kera. Kuitenkin saapuessaan turnajaisiin Olivier vangitaan. Jeanne-Tiikeritär saa kuulla tästä, matkustaa heti Pariisiin ja yrittää lahjoa kuninkaan kersantin vapauttaakseen miehensä. Toinen päivä elokuuta 1343 Olivier mestataan muiden juonittelusta syytettyjen kanssa Pariisin Les Hallesissa kuningas Philippe VI ’Onnekas’ de Valoisin käskystä.

Olivier IV de Clissonin teloitus 1343 – Jean Froissartin Kronikat


Jeanne menee suunniltaan ja kiroaa kuninkaan. Lahjontayrityksen seurauksena ja kuninkaan ääneen kiroamisen johdosta Philippe-Onnekas tuomitsee Jeanne-Tiikerittären valapatoksi ja menettämään kaikki tittelinsä kuninkaan häpäisemisen rikoksesta. Jeannella on kuitenkin suojelijoita ja hän välttää pidätetyksi tulemisen.

Olivierin päätön ruumis ripustetaan ehtaan kelttiläiseen tyyliin Pariisin Montfauconin suureen gibbettiin. Eli monikerroksiseen telineeseen johon Pariisissa teloitettujen ruumiit oli tapana asettaa roikkumaan pelotteeksi kansalaisille. Kuin minkäkin rahvaan rikollisen!

Montfauconin Gibbetti – Jean Froissartin Kronikat


Pelotteeksi mahdollisille kanssajuonittelijoille Olivierin pää vuorostaan toimitetaan Bretagnen pääkaupunkiin Nantesiin ja ripustetaan kansan nähtäville Sauvetoutin sillan alle. Häväistys!

Sauvetoutin silta oli keskeinen läpikulkupaikka keskiaikaisessa Nantesissa.

On myös mainittava, että joidenkin lähteiden mukaan Olivierin pää olisi sitävastoin ripustettu Bouffayn linnan seinustalle.


Jeanne-Tiikeritär ei ole sitä sorttia, joka käpertyisi suremaan. Tiikeritär matkustaa kotiinsa Clissoniin hakee kaksi nuorta poikaansa Olivierin ja Guillaumen. Yhdessä he ratsastavat Nantesiin katsomaan hänen miehensä ja heidä isänsä Sauvetoutin sillalla roikkuvaa päätä.

Siinä Jeanne vannoo ja vannottaa kaksi poikaansa kostamaan isänsä kuoleman. Jeannen kosto on oleva hirmuinen!

Knoppitieto: Miksi Asterix juo taikajuomaa josta saa taikavoimia?

Kuten Bretagnen herttuoiden ’de Dreux’ -suku, myös minun Ranskalainen sukuni on kotoisin Dreuxin kaupungista. Dreux oli Gallian druidien vanha uskonnollinen keskus. Voitokkaat gallialaiset taisteluiden jälkeen leikkasivat kaikkien taistelussa kaatuneiden päät irti, kyhäsivät taisteluiden jälkeen suuria puisia kehikoita. Telineistöjä, joihin he kiinnittivät kaatuneiden päättömät ruumiit. Sekä omat, että vihollisten.

Kuvittele mikä näky! Satoja, jopa tuhansia päättömiä ruumiita korkeilla telineillä. Kuin valtavia ruumiskatedraaleja. Kuin Pariisin Montfauconin Gibbetti. Kuin jonkun kieroutuneen sarjamurhaajan tekosia jossain tanskalaisessa dekkarissa, mutta tuhatkertaisena kollektiivisena toimintana. Näitä kallottomien luurankojen kokoontumisia löytävät arkeologit edelleen Ranskan laaksojen kätköistä.

Tätä ei kerrottu ’Asterix ja Obelix’ sarjakuvissa!

Julius Caesar kirjoitti, että Celtit olisivat uhranneet eläviä ihmisiä näissä
telineistöissään. Arkeologisissa aineistoissa kaikki päät jokatapauksessa puuttuvat. Irroitettiinko ne eläviltä vai valmiiksi kuolleilta? Sitä on vaikea sanoa. Kelttien keskinäisten taisteluiden paikoilta ei kaivauksissa jokatapauksessa löydy lainkaan pääkalloja. Vain aseita ja vartaloita.

Ruumisrakennelmat ovat inspiroineet mm.
Nicholas Cagen tähdittämää kauhuelokuvaa ’Wicker man’

Keltit uskoivat, että sielu jäi asumaan päähän kuoleman jälkeen.
Päiden säilöminen oli kelttien tapa osoittaa kunnioitusta. Valtavat kuormat irtileikattuja sotureiden päitä kannettiin koko matka takaisin kotikyliin. Jokainen taistelusta tuotu pää, tai kallo, kastettiin tai keitettiin druidin padassa ja kallot säilöttiin. Kelttien jäämistöissä on paljon näitä suuria erittäin koristeellisia rituaalipatoja. Tämä inspiroi Akvavitixin hahmoa ja Asterix sarjakuvien suurta pataa, jossa keitellään taikajuomaa.

Mitään varmaan ei tiedetä siitä, mitä kuuppakeitolle tehtiin. Teorian mukaan keltit uskoivat, että keittämällä tai kastamalla kuolleen henkilön pää saatiin sielu liukenemaan veteen, jonka elävät joivat. Kuuppakeiton kautta kuolleiden sielut jatkoivat elämäänsä elävissä. Eikä pelkästään vastikää kuolleen sielu, vaan myös kaikkien niiden kuolleiden, joiden kuuppakeittoa vastikää kuollut oli elämänsä aikana lipitellyt. Näin elävien päissä olivat elossa kaikki esi-isien sielut siitä hetkestä hetkien alkuun. Kaikki esi-isät kaikkien mukana kaikkien kuupissa kaikkialla. Oma kuolemanjälkeinen elämä kaikissa tulevissa kyläläisissä kaikenaikaa siitä hetkestä hetkien loppuun.

Oli teoria totta tai ei, et enää koskaan lue Asterixia ajattelematta tätä tarinaa. Putosiko Obelix lapsena keittoon, jossa lillui ihmisten päitä? Juoko Asterix taskumatistaan kuuppakeittoa? Druidit osasivat kyllä lukea ja kirjoittaa, mutta oli kiellettyä kirjoittaa ylös druidien salaista tietoa. Me emme siis tiedä.

Druidien jäljiltä on tehty erittäin makaabereja löytöjä. Esimerkiksi ihmisten ja eläinten, lasten ja vauvojen ruumiinosia aseteltuina erilaisiksi Frankensteinin hirviöiksi. Siinä missä Roomalaiset Auguurit ennustivat kyyhkysten lennosta tai lampaansuolista niin Druidit insiproituivat kuolevien ihmisten vääntelehtimisestä.

Ikäänkuin joku psykoottinen sarjamurhaaja olisi perustanut valtauskonnon. Toki kreikkalaiset ja roomalaiset lähteet varmasti suurentelevat hirveyksiä, mutta arkeologia osittain tukee heidän väitteitään.

Sellaista seutua siis Dreux 100-luvulla ennen kristusta.
Asterix, Obelix, Vercingetorix, Dreux.
Aarrekartoissa ja druidihommissa X osoittaa paikan.

Kelttien jäämistöissä on paljon näitä suuria erittäin koristeellisia rituaalipatoja.

Noniin ja takaisin asiaan… Mutta ensin taustalle soimaan tarina Bretagnelaisista corsaireista, eli kuninkaan luvalla toimivista merirosvoista.

Tiikerittären kosto

Jeanne kerää 400 uskollista miestä ja marssii Clissonista katsoen lähimpään bloisisteille ja Philippe-Onnekkaalle uskolliseen frankkilaiseen linnaan Touffouhun.

Kreivitär Jeanne ’tiikeritär’ de Clisson huutaa yksin linnan portilla. Linnan päällikkö Gallois de la Heuse tekee kohtalokkaan virheen ja komentaa laskemaan laskusillan kreivittärelle. Jeanne kävelee sillalle ja vetää miekkansa. Samassa hänen 400 miestään ratsastaa linnaan. 80 hengen varuskunnasta vain yksi säästetään ja lähetetään kertomaan frankeille tapahtuneesta.

Jeanne-Tiikeritär myy kaiken omaisuutensa ja käyttää rahat palkatakseen armeijan, jolla käydä sotaa frankkeja ja bloisisteja vastaan Bretagnessa. Jeanne varustaa myös kaksi sotalaivaa joihin hän hankkii verenpunaiset purjeet.

Philippe-Onnekas kuulee, että Jeanne-Tiikeritär on vaihtanut Bretagnen vallaperimyssodassa avoimesti Jeanne-Nilkuttajan puolelta Jeanne-Liekin puolelle frankkien tukemia bloisisteja vastaan ja petoksella surmannut Touffoun ritarit vankeja ottamatta. Tuohon aikaan oli herrasmiessääntö, että jalosukuiset ritarit vangittiin lunnaita vastaan eikä heitä tapettu. Kuningas lähettää sotilaita Jeannen perään, mutta Jeanne nostaa ankkurin ja purjehtii merelle.

Uusi legenda on syntynyt. Bretagnen verinen naarasleijona. Jeanne de Belleville, de Clisson, de Châteaubriant, de Montaigu. Jeanne Tiikeritär. Punaiset purjeet horisontissa! Punainen kirous frankeille!


Jeanne-Tiikeritär vaanii frankkien laivoja Englannin kanaalissa. Hyökkää ja ottaa joka kerta vain yhden vangin. Yhden vangin jonka päästää maihin levittämään sanaa punaisista purjeista. Jeanne-Tiikerittären kostosta.

Kauhu lamauttaa kaupankäyntiä Pohjois-Ranskassa ja kuningas Philippe-Onnekas lähettää laivastonsa etsimään ja pysäyttämään Jeanne-Tiikeritärtä. Pian laivastot kohtaavat ja Jeannen laivat jäävät alakynteen.


Jeanne kahden poikansa kanssa hyppää pelastusveneeseen ja lähtee soutamaan kohti Englantia. Matkalla toinen poika Jeannen seitsemänvuotias kuopus Guillaume kuolee hypotermiaan soutuveneessä. Kuusi päivää Jeanne ja vanhempi poika Olivier soutavat kohti Englantia. Hautaamaan lapsensa ja veljensä.

Kuudentena päivänä Englannin valkeat kalliot horisontissa! Jeanne ja hänen poikansa pelastuvat ja etsivät käsiinsä Englannin kuninkaan Édouardin.

Jeanne de Clisson - Wikipedia


Tiikerittären hurja maine on kiirinyt tämän edellä ja Édouard hetkeäkään epäröimättä rahoittaa Jeannelle kolme sotalaivaa miehistöineen. Jeanne maalauttaa laivat mustiksi ja värjäyttää niiden purjeet verenpunaisiksi.

Kirous merten yllä. Punaiset purjeet horisontissa. Rannoille ilmestyvät yksittäiset merimiehet kertomassa tarinaa verisestä naarasleijonasta. Jeanne Tiikerittärestä. Jeanne rosvoaa myös rannikoita polttaen kyliä pitkin Normandiaa.

Jeannen maine kasvaa niin suureksi, että itse Paavi, joka kerran mitätöi Jeannen ja Guy de Penthièvren avioliiton nyt kirjoittaa Englannin kuninkaalle ukaasin, että Jeanne-Tiikerittären jumalattomalta toiminnalta on vedettävä tuki.

13 vuotta Jeanne vaanii kauppiaita ja kalastajakyliä Englannin kanaalin Etelärannoilla kunnes rakastuu ritariin nimeltä Gautier Bentley, joka hallitsi Bretagnen Douarneneziä ja jonka linna oli Tristanin saarella, jossa Jeannen laivasto usein pysähtyi.

Roche-Derrienissä 1347 taistellaan raju taistelu, jossa Jeanne-Tiikerittären ja hänen ensimmäisen miehensä Geoffroy de Châteaubriandtin poika Geoffrey kuolee. Tässä taistelussa Charles ’pyhä’ de Blois vangitaan ja viedään Lontoon Toweriin. Alkaa ’Kahden Jeannen, eli Liekin ja Nilkuttajan, sota’.

Tristanin saari kuvassa alhaalla keskellä. Keskiajalla siinä sijaitsi linna.


Vuonna 1350 tanssitaan Jeanne-Tiikerittären neljänsiä häitä. Merirosvon ura jää taakse. Jeanne ja Gautier lähestyvät kuningas Édouardia hankkiakseen takaisin Jeanne-Tiikerittären vanhoja tiluksia Clissonissa, jotka olivat siirtyneet Jean ’Uhrea’ de Montfortin vasallille Raoul de Caoursille, joka oli nyt Englannin kuninkaan Édouardin luutnantti Poitoussa.

Gautier matkustaa Lontooseen vaatimaan tiluksia, mutta hänet heitetäänkin Lontoon Toweriin tyrmään, mutta vapautetaan pian ja Édouard Plantagênet lopulta suostuu antamaan Clissonin Jeannelle, mutta sillä seurauksella Raoul loikkaa Valois-suvun puolelle.

Englannin Kuningas tekee 1353 sopimuksen Roche-Derrienissä vangitsemansa Charles-Pyhän ja bloisistien kanssa ja Clisson annetaankin Charles-Pyhälle. Lohdutukseksi Édouard antaa Jeanne-Tiikerittärelle ja Gautier Bentleylle La Roche Moisanin paronikunnan.

Jeanne ja Gautier vetäytyvät Hennebonttiin ja elävät siellä paronikuntansa tuloilla elämänsä onnellisina loppuun asti. Gautier kuolee joulukuussa 1359 ja Jeanne vain kaksi viikkoa tämän jälkeen.

Jeannen ja ensimmäisen miehensä Geoffroyn esikoinen Louise hallitsi Châteaubriantin kreivittärenä elämänsä loppuun saakka.

Jeannen ja Olivierin ensimmäinen lapsi äpärä-Isabeau meni naimisiin de Rieux -kreivisukuun ja hänen pojastaan tulisi vielä Ranskan marsalkka.

Jeannen ja Olivierin kolmas lapsi, äitinsä rinnalla merirosvouran tehnyt Olivier nousi mahtavaksi kreiviksi ja Ranskan kuninkaan konstaapeliksi ja ansaitsisi sotasankarina raakuuksillaan liikanimekseen Olivier-Teurastaja.

Joeannen ja Olivierin viides lapsi Jeanne (taas) meni naimisiin englantilaisen ritarin Jean Harpedennen kanssa ja he hallitsivat Tiikeritär-Jeannen isän suvun kotia, Belvillen paronikuntaa.

Nantes = Pääkaupunki
Belleville sur Vie = Jeannen lapsuudenkoti
Les Chaeteliers Chateaumur & Beauvoir-sur-Mer = Muita Jeannen isän suvun linnoja
Clisson & Thebaud & Blain = Olivier de Clissonille kuuluneita linnoja
Châteaubriant = Jeannen ensimmäisen miehen ja myöhemmin tyttären Louisen linna
Vannes = Paikka jossa Olivier vangitaan
La Roche Moisan = Linna, jonka kuningas Édouard antaa Jeannelle ja Gautierille.
Hennebont = Paikka jossa Jeanne ja tämän neljäs mies Gautier kuolevat

Ja vielä laulua Breagnen matruuseista:

Miten sota päättyi?

Jean ’valloittaja’ de Montfort, Jean-Urhean ja Jeanne-Liekin poika saapuu Bretagneen 3. elokuuta 1379. Sota jatkuu bloisistien ja montfortistien välillä viisi pitkää vuotta ilman, että kumpikaan saa toisesta yliotetta.

Jean-Valloittaja piirittää Aurayn kaupunkia 1364. Puolustajien ruoka loppuu ja Aurayn linnan päällikkö sopii Jean-Valloittajan kanssa, että linna antautuu 29.9. mikäli apua ei tule. Tieto päivämäärästä saadaan myös Charles-Pyhälle.

Juuri sinä päivänä bloisistien armeja saapuu Aurayhin. Montfortit nostavat piirityksen hyvissä ajoin ja kaksi armeijaa asettuu kohtaamaan toisensa 29.9.1364.


Bloisistien vasenta laitaa johtaa Auxerren kreivi ja kuninkaan pullomestari Jean de Châlon. Oikeata laitaa Bertrand ’Bretagnen kotka’ de Guesclin. Keskustaa johtaa Jeanne-Nilkuttajan mies Charles-Pyhä henkilökohtaisesti. Yhteensä 4000 miestä. Charles ei jätä lainkaan reserviä. Hän lähettäisi koko armeijansa taisteluun yhdellä kertaa.

Legendaarinen Bertrand de Guesclin
’Bretagnen kotka’ toiselta liikanimeltään ’Brocélianden musta koira’

Hän tulisi vielä sotimaan pitkin Espanjaa, Englantia ja Ranskaa. Hän nousisi 1370 Ranskan konstaapeliksi. Kaikkien kuninkaan armeijoiden komentajaksi. Hyvin poikkeuksellista, koska Bertrand ei ollut syntyjään korkeaa aatelistoa.

Bertrand de Guesclin löisi Plantagênetit perinpohjin Pontvallainin, La Rochellen ja Chisetin taisteluissa ja valloittaisi koko lounaisen Ranskan Valois-kuninkaiden haltuun.

Suuri sankari, jonka kuoltua sotaretkellä Etelä-Ranskan Languedocissa hänen ruumiinsa kuljetettiin ja haudattiin Ranskan kuninkaiden kryptaan Pariisin Saint-Denisiin, mutta hänen sydämensä kuljetettiin surumarssissa takaisin Bretagneen ja asetettiin Dinanin Basilikaan.


Montfortistien vasenta laitaa johtaa Robert ’tuhoaja’ Knolles. Keskustaa johtaa Jeanne-Liekin poika Jean ’valloittaja’ de Montfort, sekä Akvitanian konstaapeli John Chandos. Oikeassa laidassa kukapa muukaan kuin Jeanne-Tiikerittären poika Olivier ’teurastaja’ de Clisson. Heillä on yhteensä 3500 miestä. Toisin kuin Charles-Pyhä, Jean-Valloittaja jättää vähistä joukoistaan itselleen reservin, jonka lyödä taisteluun vasta kun molemmat osapuolet ovat sitoneet muut joukkonsa.


Viiden vuoden väsytyssodan jälkeen kumpikin osapuoli hakee ratkaisevaa voittoa ja lyö kaiken peliin. Englantilaiset pitkäjouset ja frankkien varsijouset sylkevät nuolia kun ritarit ja santarmit molemmin puolin käyvät päistikkaa suoraan rynnäkköön.

Tiiviit muodostelmat iskevät yhteen. Peitsien säpäleet, suuret sotahevoset ja haarniskoidut miehet lentävät ryskyen kuin räsynuket törmäysten voimasta. Teräs paukkuu vasten kilpiä ja kypäriä. Veri roiskuu, keihäät katkeilevat ja huutavat miehet tallautuvat toistensa alle.

Taistelun ollessa täydessä tuoksinassa Jean-Valloittaja käskee reservinsä Olivier-Teurastajan johtamalle oikealle laidalle. Charles-Pyhä ei ole jättänyt reservejä joilla vahvistaa laitaa ja se alkaa murtua sisäänpäin. Bertrand ’Bretagnen kotka’ de Guesclinin miekka ja peitsi katkeavat ja hänet otetaan vangiksi. Pian vangiksi jää Jean ’pullomestari’ de Châlons. Ratsastava ritari iskee Charles-Pyhän peitsellään ratsailta ja englantilainen sotilas lyö Charlesin hengiltä.
Bloisistien armeija murtuu ja pakenee.

Jeanne-Liekin poika Jean-Valloittaja de Montfort kohtaa Jeanne-Nilkuttajan. He tekevät sopimuksen. Jeanne-Nilkuttaja luopuisi herttuattaren arvosta ja tunnustaisi Jean-Valloittajan Bretagnen herttuaksi. Vastineeksi Jeanne-Nilkuttaja pitäisi kaikki tiluksensa ja saisi elinikäisen verovapauden. Lisäksi Jeanne-Nilkuttajan pojat olisivat perimysjärjestyksessä Bretagnen herttuakuntaan mikäli Jean-Valloittaja ei saisi omia poikia. Lisäksi Jeanne-Nilkuttaja neuvotteli lapsilleen korkeita asemia Jean-Valloittajan herttuakunnan hallintoon.

1365 kuningas Philippe-Onnekas vahvistaa Guéranden sopimuksen, joka lopettaa Bretagnen vallanperimyssodan. Jean-Urhea ei itse nähnyt sodan loppua. Bretagnen ermiinikruunu siirtyy Jeanne-Nilkuttajalta hänen ja Jeanne-Liekin pojalle Jean-Valloittajalle, Jeanne-Tiikerittären pojan Olivier-Teurastajan ratkaisevalla avustuksella Aurayn taistelussa.


Mutta lopussa on vielä twisti. Tuore Bretagnen herttua Jean ’valloittaja’ de Montfort rikkoo Édouard III ’englantilainen’ de Plantagênetin kanssa tekemänsä sopimuksen. Kaiken Englannin kuninkaan montfortisteille suoman avun ja tuen jälkeen Jean-Valloittaja Bretagnen vallanperimyssodan lopuksi vannoo uskollisuudenvalan Ranskan kuninkaalle Philippe IV ’onnekas’ de Valoisille. Petos! Punainen kirous!

Vallanperimyssota Valois-suvun ja Plantagênet-suvun välillä jatkuisi kuumana yhtä soittoa vielä 88 vuotta ja sisältäisi lukemattomia legendoja ja hurjia käänteitä.

Oli vielä nouseva legenda neljännestä Jeannesta. Teini-ikäinen maalaistyttö, joka oli nouseva kuninkaan armeijan komentoon ja pelastava kruunun kun sen hetki oli synkin. Ranskan kansallispyhimys. Jeanne ’Orleansin impi’ d’Arc.


Riita vallanperimyksestä ei päättyisi vielä edes 116 vuotisen sodan jälkeen. Vallanperimyssota Ranskan ja Englannin välillä kaikenkaikkiaan jatkuisi useissa pätkissä 260 pitkää sodan vuotta aina vuoteen 1801, jolloin vasta Ranskan julistaessa itsensä tasavallaksi Englannin kuningas George III von Hannover luopuisi Englannin kuninkaiden ikiaikaisesta vaatimuksesta Ranskan kruunuun.

Kolme Jeannea: Osa 2. Liekki

Kolme laulua ja kolme tarinaa kolmesta Jeannesta 1300-luvun Bretagnessa.

Jeanne ’la flamme’ de Montfort.
Bretagnen liekki.

Episodin voi kuunnella podcästinä tästä:

Bretagnen vallanperimyssota – Kolme Jeannea: Liekki


Seuraavaan jaksoon pääset hyppäämään tästä.

Edellisessä jaksossa Jean ’Urhea’ de Montfort, montfortistien johtaja, Bretagnen herttua saliaanifrankkilaisen perimyslain nojalla jäi bloisistien vangiksi ja vietiin Louvren linnaan Pariisiin.

Jean-Urhean vaimo Jeanne-Liekki jatkaa montfortistien sotaa miehensä puolesta Englannin kuninkaan tuella bloisisteja vastaan, joilla vuorostaan on Ranskan kuninkaan tuki.

Jean ’urhea’ de Montfort, sekä vaimonsa
Jeanne ’liekki’ de Flandre

Bloisisteja kannattava Ranskan kuninkaallinen armeija, joka valtasi Nantesin ja vangitsi Jean-Uhrean palaa jatkamaan satavuotista sotaa Édouard-Englantilaista ja Plantagênet-sukua vastaan kohti Caenin kaupunkia Normandiassa.

Bloisistien johtaja, Jeanne-Nilkuttaja, Bretagnen herttuatar bretagnelaisen edustuslain nojalla jää omin voimin jatkamaan Bretagnen vallanperimyssotaa Jeanne-Liekkiä vastaan.

Kuvassa Caenin valtaus.
Vasemmalla ylhäällä Plantagênetien viiri.

Jeanne-Liekki on pulassa. Vaikka kuninkaallinen armeija on poissa on Montfortistien armeija kokonaan lyöty Nantesin taistelussa. Jeanne-Liekin on koottava kokonaan uusi armeija.

Jeanne-Liekin johtamat Montfortistien armeijan rippeet joutuvat perääntymään Hennebontin linnaan, jonne Bloisistien armeija hänet piirittää.

Jean le Belin kronikassa kirjoitetaan:

”Ja nyt kuulette mitä rohkeimmasta ja merkittävimmästä teosta. Tiedä tämä: jalo kreivitär, joka yhtenään kiipesi torniin seuratakseen miten puolustus sujui näki, että kaikki piirittäjät olivat jättäneet leirinsä ja tulleet linnalle seuraamaan hyökkäystä.

Jeanne teki rohkean suunnitelman. Hän hyppäsi suorilteen ratsunsa selkään, valmiiksi haarniskoitu kun oli, ja kutsui kolmatta sataa santarmia ratsaille ja otti heidät kaikki mukaansa, jotka olivat vartioineet sitä porttia, joka ei ollut hyökkäyksen kohteena. Hän näin ratsasti ulos portista komppaniansa kanssa ja rynnäköi vihollisen suojaamattomaan leiriin, jossa oli vain poikia ja palvelijoita. He tappoivat kaikki jotka käsiinsä saivat ja sytyttivät koko leirin ilmiliekkeihin.

Kun ranskalaiset herrat näkivät leirinsä liekeissä, kuulivat huudot ja melskeen hyökkäys Hennebontiin keskeytettiin ja he ryntäsivät takaisin kohti leiriään huutaen ”Petos! Kavaluus!”. Urhea kreivitär nähtyään heidät hälytettyinä ja piirittäjien ryntäämässä kaikilta puolilta ymmärsi, ettei ollut enää paluuta Hennebontiin ja näin kokosi miehensä ja he ratsastivat toiseen suuntaan, suoraan Braytin linnaan neljän peninkulman päähän”

Taiteilijan näkemys tapahtuneesta


Jeanne de Montfort kiillotetussa haarniskassaan. Ratsastaen 300 santarmin etunenässä. Taustalla tulipätsinä roihuava leiri. Tästä hän sai liikanimen ’liekki’.

Liekki, joka sytyttää Bretagnen kapinaan frankkeja vastaan. Liekki joka polttaa pois sen viholliset.

Jeanne-Liekki ratsasti Braytiin, keräsi alueelta lisäjoukkoja ja palasi Hennebontiin murtautuen uudelleen piirityksen läpi lisäjoukkojen ja ruoka- sekä varustelähetyksen kera. Hurja nainen.

Tilanne on kuitenkin epätoivoinen. Montfortistit ovat pahasti alivoimaisia. Piirittäjät eivät ole luovuttamassa. Kuukaudet kuluvat.

Jyhkeä Hennebontin linnoitus


Jeanne-Liekki murtautuu ulos saartorenkaasta ja matkustaa Lontooseen pyytämään apua Édouard-Englantilaiselta. Jeanne saa kuitenkin mukaansa vain muutaman sataa miestä ja heidänkin palkkansa tulee maksaa Jeanne-Liekin omasta pussista. Édouard nimittäin käy jo samanaikaisesti sotaa Lounais-Ranskan lisäksi Skotlannissa, eikä kykene antamaan enempää apua.

Paluumatkalla Bretagneen Jeanne-Liekin laivasaattue joutuu Philippe-Onnekkaan liittolaisen Espanjan prinssi Louiksen espanjalaisen laivasto-osaston hyökkäyksen kohteeksi. Jean Froissartin kronikassa kirjoitetaan ”leijonan sydämellä ja kädessään terävä säilä hän [Jeanne-Liekki] taisteli raivokkaasti.”

Jeanne de Montfort et La Bretagne (1342) : Jeanne ...

Jeanne pääsee takaisin Bretagneen, mutta saa kuulla, että Hennebont on kaatunut. Pieni englantilainen apujoukko ei tilannetta muuta ja Jeanne-Liekki perääntyy kohti Länttä Bloisistit kintereillään menettäen Bretagnea Charles-Pyhän ja Nilkku-Jeannen joukoille linnoitus linnoitukselta. Jeanne-Liekki ahdistetaan aina Brestiin saakka Bretagnen läntisimpään kärkeen, Montfortien viimeiseen linnoitukseen.

Kuukaudet seuraavat toisiaan ja Jeanne-Liekin tilanne on epätoivoinen. Muurien ulkopuolella ovat bloisistit. Varma kuolema Jeanne-Liekille ja hänen pojalleeen Jean-Valloittajalle. Takana vain loppumaton meri.

Kuin elokuvissa konsanaan tällä viimeisellä hetkellä taivaanrantaan ilmestyy Plantagênetien 260 laivaa mukanaan 1350 miehen armeija Robert d’Artoisin komennossa. Pelastus!

Ash_Crow on Twitter: "@WhoresofYore Jeanne de Clisson also sided with  Jeanne de Flandres in the war of succession of Brittany, who was equally  badass and became known as "Jeanne La Flamme" ("The
Jeanne Liekki katsoo Brestin linnan muurilta saapuvaa Plantagênetien laivastoa.

Muuten Englannin-Édouardin armeijan komentaja Robert d’Artois oli naimisissa Ranskan Philippe-Onnekkaan siskon Jeanne de Valoisin kanssa, kyllä yksi Jeanne lisää. Ja kyllä, koko satavuotinen sota on yksi iso perheriita.

Nilkuttaja-Jeannen aviomiehen Charles-Pyhimyksen komentama bloisistien armeija kääntyy käpälämäkeen ja Charles joutuu vuorostaan nyt itse piiritetyksi Morlaixin linnaan.

Morlaixin piirityksen jatkuessa d’Artois ja Jeanne-Liekki ottavan suurimman osan armeijastaan mukaansa ja ratsastavat piirittämään Vannesia.

Tarina saa vielä uuden nopean ja odottamattoman käänteen. Jean-Urhea, saa apua ja pakenee Louvren tyrmästä! Matkustaa Vannesiin ja kohtaa armeijaa johtavan vaimonsa. Yhdessä aviopari valtaavat Vannesin kaupungin! Bloisistien asema synkkenee.

Vapautunut Jean-Urhea ottaa Montfortistien komennon ja lähettää vaimonsa Jeanne-Liekin, sekä heidän poikansa Englantiin turvaan.

How big of an advantage does a medieval-style armor actually confer when  fighting to death with swords? - Quora

Jean-Hyvän johtama Ranskan kuninkaallinen armeija lähetetään uudelleen Bretagneen tukemaan Bloisisteja. Charles-Pyhimyksen joukot saavat taas aloitteen.

Quimperin kaupunki joutuu Bloisistien piirittämäksi ja Charles valtaa sen rynnäköllä. Seuraa hurja siviiliväestön verilöyly, jota Bretagnen tavallinen kansa ei tule koskaan antamaan Blois-suvulle anteeksi. Charles-Pyhimyksen joukot kaikenlisäksi teloittavat kaikki bretagnelaiset ja normandialaiset vangit pettureina, aateliset myös! Kuin mitkäkin talonpojat! Sen sijaan englantilaiset ja ulkomaalaiset palkkasotilaat vapautetaan lunnaita vastaan yleisen tavan mukaan.

Jeanne ’la flamme’ de Flandre

Quimperin verilöylyn jälkeen yleinen mielipide herttuakunnassa kääntyy peruuttamattomasti Montfortien puolelle. Sodasta tulee aatelisten perimyssodan sijaan bretagnelaisten sota frankkeja vastaan. Yleiseen mielipiteeseen vaikuttavat myös taloudelliset syyt, erityisesti bretagnelaisten tärkeä suolakauppa kanaalin yli Englantiin.

Bretagnen perimyssodan Aurayn taistelua kuvaava maalaus
Ohut-paksu-ohut viivat kilven yli oikealla on Blois -suvun vaakuna.

Charles-Pyhimys de Bloisin piirittäessä Roche-Derrieniä Montfortistien armeija Thomas Dagworthin johdolla ilmestyy 20 kesäkuuta 1347 vapauttamaan kaupunkia. Seuraa brutaali taistelu, jossa kuolee merkittävä määrä suurten Bretagnelaisten aatelissukujen merkkihenkilöitä. Kuolleiden joukossa muunmoassa seuraavan tarinamme sankarittaren Jeanne-Tiikerittären ja hänen ensimmäisen miehensä Geoffroy de Châteaubriandtin ainoa poika!

Steam 社区:: Total War: MEDIEVAL II - Definitive Edition

Roche-Derrienin taistelun tuoksinassa Tanguy de Chastel pysäyttää sotilaan, joka oli juuri tappamassa Charles-Pyhimystä. Vaikka aiemmin Brestissä Charles oli mestannut juuri pelastajansa Tanguyn oman pojan Brestin linnan muurilla. Tanguy ottaa poikansa murhaajan Charlesin vangiksi ja hänet viedään Plantagênetien säilöön legendaariseen Lontoon Torniin.

Montfortistit ovat yhtäkkiä voitolla!

Charles ’Pyhimys’ de Bloisin vagitseminen Roche-Derrienissä.
– Jean Froissartin Kronikat


Kuitenkin bloisistit valloittavat Vannesin takaisin. Englannin armeija on lyödään ja taistelussa Jean d’Artois haavoittuu ja kuolee matkalla Lontooseen. Vain hieman myöhemmin Jean-Urhea de Montfort kuolee Hennebontissa. Montfortien asia on yhtäkkiä jälleen lähellä luhistua juuri kun kaikki meni hyvin!

Édouardin Plantagêneteille syntyy ongelma, mutta myös mahdollisuus. Édouard-Englantilainen näkee Jean-Urhean kuoleman ja hänen perijänsä Jean-Valloittajan vain neljän vuoden iän tilaisuutena ottaa itselleen Montfortistien johtajuuden.

Édouard vangitsee Jeanne-Liekin Tickhillin linnaan Pohjois-Englantiin ja ottaa tämän pojan, nelivuotiaan Jean-Valloittajan Lontooseen ja antaa vaimonsa Englannin ja Irlannin kuningattaren Philippa de Hainaultin kasvatettavaksi.

Édouard esittää, että Jeanne-Liekki on muka menettänyt järkensä miehensä kuoleman johdosta ja nyt Édouard-Englantilainen olisi Jean-Valloittajan edunvalvoja ja täten Montfortistien ’virkaatekevä’ johtaja Jean-Urhean perillisen pikku-Jean-Valloittajan puolesta.

Édouard lähtee henkilökohtaisesti suuren armeijan kera Bretagneen.

Heti kun Philippe-Onnekas kuulee Édouardin saapumisesta Bretagneen hän alkaa koota armeijaansa kohdatakseen Englannin pääarmeijan kentällä.

Tilanne on kuitenkin hankala Philippe-Onnekas de Valoisille. Heidän tukemansa Charles-Pyhimys de Blois on menettänyt Bretagnelaisten luottamuksen ja kaikenlisäksi he ovat juuri kärsineet Plantagêneteille erittäin karvaan tappion Crécyn taistelussa Pohjois-Ranskan Picardiassa. Sen jälkimainingeissa Plantagênetit ovat ryöstelleet Pohjois-Ranskaa niin pahasti, että se on laajoilta alueilta autioitunut kokonaan.

Plantagênettien armeija ryhtyy piiritykseen Vannesissa, Rennesissä ja Nantesissa samanaikaisesti. Tämä on neljäs kerta kun Vannesia piiritetään Bretagnen vallanperimyssodassa. Piirityksen yhteydessä muuan Olivier de Clisson, seuraavan tarinamme Jeanne-Tiikerittären aviomies jää Plantagênettien vangiksi.

Tapahtuu lisäksi jotain odottamatonta.  Marraskuussa 1347 laiva saapuu Italiasta Marseilleen. Kaupunkilaiset alkavat saada outoja paiseita. Pian ihmiset alkavat kuolla. Seuraavan neljän vuoden aikana jopa 60% koko Euroopan väestöstä menehtyisi. Musta surma oli saapunut!


Sovitaan tulitauko. Vannesin kaupunki annetaan tulitauon ajaksi Paaville. Läntinen ja Eteläinen Bretagne jää Plantagênetien haltuun, jotka hallitsevat sitä Jeanne-Liekin ja Jean-Urhean pojan Jean-Valloittajan huoltajina.

Charles-Pyhimys ja Jeanne-Nilkuttaja eivät kuitenkaan katso, että Valois ja Plantagênet sukujen sopima tulitauko sitoisi heitä. Näinollen Blois -suku jatkaa omaa erillissotaansa Bretagnessa Montfortien tukijoita ja Plantagênetien joukkoja vastaan. Nyt kuitenkin Quimperin verilöylyn jälkeen Bretegnen kansa on myös selvästi Montfortien ja Plantagênetien puolella. Bloisien erillissota sujuu huonosti. He joutuvat puolustuskannalla ja menettävät hitaasti asemiaan.

Vangiksi jääneen Charles de Bloisin vaimo Jeanne-Nilkuttaja jatkaa sotaansa Hennebontissa kuolleen Jean de Montfortin vaimoa Jeanne-Liekkiä vastaan, joka tosin tässä vaiheessa on kotiarestissa Pohjois-Englannissa. Tätä sodan vaihetta kutsutaan ’Kahden Jeannen sodaksi’. Jeannejen sota on brutaalia ja pienimuotoista. Kahakoita, väijytyksiä, kylien ryöstelyä ja vastustajan alamaisten surmaamista, sekä peltojen polttamista.

Historioitsijat kutsuvat 100-vuotista sotaa Euroopan keski-ajan ensimmäiseksi totaaliseksi sodaksi. Osapuolet eivät yritä ainoastaan tuhota toistensa armeijoita ja vallata maita talonpoikineen itselleen, vaan myös köyhdyttää toisensa systemaattisesti tuhoamalla heidän maitaan ja tappamalla toistensa veronmaksajia. Osapuolet pelaavat pitkää peliä. Kulutussotaa.

Pohjois-Bretagnea hallitsivat Bloisistit. Etelää Montfortistit.


Tapahtuu jotain legendaarista 23 maaliskuuta 1351 taistellaan ’kolmikymmenten taistelu’. Kaksi armeijaa kohtaa, komentajat Montfortistien Jean de Beumanoir ja Bloisistien Robert Brandebourch tapaavat.

Jean le Bel kirjoittaa: ”Jumala olkoot tuomarimme! Jotta kumpikin meistä valitsee 30 ritaria tukemaan asiaansa. Nähkäämme kumman puolella seisoo oikeus!”

Baumanoirin puolella 30 bretoniritaria. Brandebourchin puolella 20 englantilaista, 6 saksalaista ja 4 bretonia.

Monen tunnin jälkeen Montfortistien puolella kaksi kuollutta ja Bloisistien puolella neljä. Molemmat osapuolet olivat aivan loppu ja sopivat tauon pitämisestä ja haavojen sitomisesta.

Taistelua jatkettiin tauon jälkeen ja pian Bloisistien du Bois löi hengiltä Montfortistien johtajan Brandebourchin. Nopeasti myös Bloisistien johtaja Baumanoir haavoittui pahasti, pyysi juotavaa de Boisilta, joka vastaa ”juo vertasi, Baumanoir, niin janosi sammuu”. Haavoittunut Baumanoir juo, nousee ja jatkaa taistelua.

Octave Penguilly L’Haridonin maalaus ’Kolmikymmenten taistelusta’.

Vaakunoiden perusteella:
Tinteniac polvillaan oikealla selin katsojaan. Hänen kilpensä maassa.
Puun vieressä oikealla kohottaen kirvestään Montfortistien johtaja Dagworth.
Seisoo keskellä maalausta katsoen eteenpäin Bloisistien johtaja Baumanoir.

Heti Baumanoirin vieressä herra, jonka selässä kilpi, jossa selkeästi kolme valkoista miekkaa punaisella pohjalla, sama aihe löytyy Bretagnesta sekä Houx, että Ropartz sukujen vaakunoista, mutta kummastakaan suvusta ei ollut yhtään jäsentä mukana kolmikymmenten taistelussa.

Montfortistien puolella erityistä uljuutta osoitti muuan saksalainen nimeltä Croquart, Bloisistien puolella korskeimmaksi soturiksi nousee Tinteniac. Lopulta taistelun ratkaisee de Montauban joka ryntäämällä Montfortistien ryhmitykseen avaa tien Bloisisteille käydä päälle ja pakottaa Montfortistit antautumaan.

Lopulta Bloisisteista kuoli 6 ja Montfortisteista 9. Suuri osa haavoittui. Moni pahasti. Taistelun jälkeen hävinneet maksoivat itsestään pienet lunnaat ja heidät vapautettiin. Ploërmelin ja Josselinin kaupunkien sovittiin nyt kuuluvan Bloisisteille. Taistelu päättyi reilussa ritarillisessa tunnelmassa.

Emgann an Dregont | Becedia
Piirros kolmikymmenten taistelusta.

Kilvissä bretonisukujen tunnuksia.
Etualan vaakunat vasemmalta oikealle:
1. Neuville
2. Tinteniac
(Tinteniacin suvulla kaksi eri vaakunaa, molemmat esiintyy tähän tapahtumaan liittyen eri maalauksissa. Toinen puolikuu kärpänturkkitaustalla, joka tässä maalauksessa, toinen kaksi ja kaksi sinistä ohutta horisontaaliviivaa, sekä ohut punainen diagonaaliviiva valkoisella. https://man8rove.com/fr/blason/e50h3j4-tinteniac)
3. Rochefort tai Keranraiz (mustavalkokuvasta ei erotu sininen punaisesta)
4. Beaumanoir

Tästä taistelusta kirjoitettaisiin kronikoita, runoja ja lauluja, tehtäisiin seinävaatteita ja maalauksia, jotka ylistivät kumpaakin osapuolta. Taistelua pidettiin malliesimerkkinä Code Chevaleresquesta’. Euroopan oma ’Bushido’. Säännöt ja ohjeet ritarillisesta elämäntavasta. Miehet sopivat säännöt, noudattivat niitä kuolemansakin uhalla, taistelivat pakenematta haavoistaan huolimatta, kunnioittivat vastustajaansa ja ennenkaikkea pitivät sanansa ja kunniansa.

1353 tapahtuu jälleen täysin odottamaton käänne. Englannin-Édouard ja vangiksi jäänyt Charles-Pyhimys sopivat, että Blois -suku maksaa Charlesista 300,000 ecun lunnaat, Charlesin ja Nilkku-Jeannen poika, myöskin Jean de Penthièvre menee naimisiin Englannin kuninkaan Édouardin tyttären Margarethin kanssa

Näin yhtäkkiä Plantagênetit siirtävät tukensa Montforteilta Bloiseille, Charlesista tulisi Bretagnen herttua ja hän astuisi ’ikuiseen liittoutumaan’ Plantagênetien kanssa, kääntäisi Philip-Onnekkaalle takkinsa ja liittyisi sotaan Ranskan kruunusta Édouard-Englantilaisen puolelle.

Koko Bretagnen vallanperimyssota kääntyy täysin päälaelleen!

Édouard-Englantilaisen suuri hevostelu 1346, ryöstöretki Crècyn taistelun jälkeen, jättää suuren osan Pohjois-Ranskan maaseutua täysin autioksi ja tuottaa Plantagêneteille suuret rikkaudet.


Kuitenkaan naimakauppaa ei voida täytäntöönpanna saman tien. On pyydettävä lupaa Paavilta, sillä Englannin kuninkaan Édouardin tytär Margareth ja Charles-Pyhimyksen ja Nilkku-Jeannen poika Jean olivat serkkuja!

Kun naimaneuvottelut viivästyivät Paavin päätöstä odotellessa Navarran kuningas Charles-Huono ryhtyi toimintaan. Hän pelkäsi, että naimakauppa Blois-suvun ja Plantagênet suvun välillä voisi tehdä lopun 100-vuotisesta sodasta ja estää häntä saamasta itselleen himoitsemaansa Champagnen herttuakuntaa. Sabotoidakseen neuvottelut Charles-Huono järjesti neuvotteluja vetäneen Ranskan kuninkaan konstaapelin Charles-Espanjalaisen salamurhan. Naimaneuvottelut kariutuivat.

Kariutumisesta huolimatta Charles-Pyhä de Blois on vapautunut Lontoosta ja jatkaakin nyt sotaansa montfortisteja vastaan Ranskan kuninkaan Philippe-Onnekkaan puolella.

Nyt 22 vuotias Jean ’urhea’ de Montfortin ja Jeanne ’liekki’ de Flanderin poika Jean ’valloittaja’ de Montfort, saa Englannin-Édouardilta tämän tyttären Marien käden, jonka kanssa on kasvanut samassa kodissa neljävuotiaasta asti.

Jean-Valloittaja on yrittänyt sopia Lontoossa Charles-Pyhimyksen kanssa rauhaa ja jakavansa Bretagnen herttuakunnan tämän kanssa, mutta Nilkuttaja-Jeanne de Penthièvre ja muu Bloisin suku ei hyväksy ajatusta jakamisesta vaan sota jatkuisi.

Valitettavasti tuore vaimo Marie kuolee vähän häiden jälkeen Jean-Valloittajan kootessa itselleen armeijaa vanhempiensa sodan jatkamiseksi.

Leskeksi jäänyt 22 vuotias. Jean-Valloittaja, Richmondin kunnian kreivi, Englannin kuninkaan vävy. 4000 miehen armeijan kera nostaa purjeet kohti Bretagnea.

Takaisin kotiin elämänsä mittaisen maanpaon jälkeen. Takaisin kotiin kostamaan kuolleen isänsä, muka-hulluksi tulleen äitinsä ja Quimperin verilöylyn. Takaisin kotiin puhaltamaan Bretagneen uuden liekin ja punaisen kirouksen frankkien ylle!

Erään legendan mukaan Jean-Valloittajan kypäräkoristeensa oli heraldinen joutsen siivet levitettyinä.
Toisaalta joutsenritari on symboli, joka liittyy ranskalaiseen taruun ’Chanson de Geste’:en.
Siinä joutsenritari on myyttinen hahmo, joka saapuu pelastamaan kun hetki on pimein,
eikä koskaan kerro nimeään.

Tämä koko kolmioisainen tarina on inspiroitunut Bretagnelaisesta kansanlaulusta, joka kertoo Jeanne-Liekin pojasta Jean-Valloittajasta. ’Cygne de Montfort’, suomeksi ’Montfortin Joutsen’, tai bretoniksi ’An Alarc’h’, eli ’Joutsen’.

Armorin linnan vanhan tornin huipulla seisova joutsen näkee 3 elokuuta 1379 taivaanrannassa purjeen. Herttua Jean palaa kotiin!

Ja vihdoin. Laulu lähtee!

Nupit kaakkoon! Tämä Tri Yannin levytys on musiikillisesti paras.

An Alarc’h

Suomennos bretoninkielisestä laulusta.
Alkuperäinen sanoittaja tuntematon.

Joutsen, joutsen, meren takaa,
Armorin linnan vanhan tornin huipulla!

Dinn, dinn, daon ! Taisteluun ! Oh !
Dinn, dinn, daon ! Lähden taisteluun
Bis.

Onnen uutinen bretoneille!
Ja punainen kirous ranskalaisille!

Laiva on tullut lahdelle
valkeat purjeet avoinna

Herra Jean on saapuva
Bis.
maataan puolustamaan

Dinn, dinn, daon ! Taisteluun ! Oh !
Dinn, dinn, daon ! Lähden taisteluun
Bis.

Kunnia, kunnia mustavalkoiselle!
Bis.
Ja punainen kirous ranskalaisille!

Dinn, dinn, daon ! Taisteluun ! Oh !
Dinn, dinn, daon ! Lähden taisteluun
Bis.

Herra Jean on saapuva
Bis.
maataan puolustamaan

Meitä puolustamaan ranskalaisilta
jotka Bretagneen kajoavat

Onnen huuto kaikuu
joka saa rannikon järisemään

Lazin vuoret raikaa
Valkoinen tamma (meri) hyppii ja hirnuu

Kirkonkellot soi
Kaikissa kaupungeissa, sata peninkulmaa ympäri

Kesä tulee takaisin, aurinko paistaa
Herra Jean on saapuva!


Cygne de Montfort

Suomennos ranskankielisestä laulusta.
Alkuperäinen sanoittaja tuntematon.

Katso Montfortin joutsen,
Joka värjää vaahdon satamassa valkeaksi
Se on herttua Jean kultakypärässään.

Dinn, dinn, daon ! Lähden taisteluun Oh !
Dinn, dinn, daon ! Lähden taisteluun
Bis.

Hei tähystäjä kiipeä torniin:
Meidän herttuamme Jean on saapuva,
Kärppä iskee päivän. (Valkoinen Kärppä on Bretagnen maakuntaeläin)

Oi äiti-Maria rakkauden,
suojele meitä kuolemanjälkeiseltä.
Tappiolta ja katumukselta.

Petturit, miettikää rangaistusta,
Sen hetki pian lyö,
laskekaa luunne huolella.

Ei meillä aselepoa, ei hetken taukoa.
Olisiko meillä sinut mukanamme?
Tarvitsetteko miehiä, tässä olemme!

Herra Jean on hyvä kumppani
Jalka nopea ja niin on silmäkin.

Hän on imenyt bretagnettaren maitoa,
Maito rinnasta kuin vanha viini

Hänen peitsensä on tasapainossa,
se iskee salamaa, joka katseet häikäisee

Hänen miekkansa kun hän sitä käyttelee,
iskullaan halkoo kahtia miehen ja hevosen.

Lyö aina! Käy kiinni! Herra herttua iskee päälle!
Rohkeutta! Pese-ne heidän veressään! Pese-ne!

Kun hakkaamme kuinka sinä hakkaat,
ei ole muuta herraa kuin Jumala!

Pitäkää hyvin, bretonit, pitäkää hyvin !
Ei armoa, ei aselepoa! Verta verestä!

Oi! Äiti-Maria Bretagnen! Tule maasi turvaksi!
Teemme palveluksen, joka seiskööt muistona!

Heinä on kypsä, kuka niittää?
Vehnä on kypsä, kuka niittää?

Heinä, vehnä, kuka niitä kantaa?
Kuningas väittää, että se on hän!

Hän tulee leikkaamaan Bretagnen viljan.
Väärällä rahalla.

Hän tulee ja niittää niittymme hopeaviikatteella.
Korjaa peltomme kultaisella sirpillä.

Haluavatko he tietää, nämä ranskalaiset,
ovatko bretonit pingviinejä?

Haluaisiko kuningas oppia,
onko hän Jumala vai ihminen?

Etelä-Bretagnen sudet hampaitaan kiristävät,
kun sotakellon kuulevat.

Ulvovat kuullessaan huudot,
Ulvovat ilosta vihollisen hajusta.

Näemme pian poluilla,
veri virtaa kuin vesi.

Keihäänpaloja ympäriinsä,
kuin oksia myrskyn jälkeen.

Sinne minne ranskalaiset kaatuvat,
he maatkoon tuomionpäivään saakka.

Päivään jona heidät tuomitaan ja rangaistaan,
sen petturin kera joka heitä komensi.

Puiden viemäri(?) olkoon siunattu vesi,
joka hautaansa kastelee !

Ranskankielisen version musiikki tässä:

Inspiroiko Bretagnen Jean-Valloittaja kenties Warhammer pelin kuvittajia?
Hurja ritari, joutsen päässänsä. Faktio nimeltä Bretonnia?


Seuraava jakso: Jeanne-Tiikeritär

Kolme Jeannea: Osa 1. Nilkuttaja

Kolme laulua ja kolme tarinaa kolmesta Jeannesta 1300-luvun Bretagnessa.

Jeanne ’la boiteuse’ de Penthièvre.

Episodin voi kuunnella podcästinä tästä:

Bretagnen vallaperimyssota – Kolme Jeannea: Nilkuttaja


Seuraavaan jaksoon pääsee hypäämään tästä.

Koko kolmiosaisen sarjan pääsee kuuntelemaan yhteen pötköön tästä:

Bretagnen vallaperimyssota – Kolme Jeannea: Nilkuttaja, Liekki ja Tiikeritär

Bretagnen vallanperimyssota on rikas ja monipolvinen tarina täynnä suuria hahmoja ja hurjia juonenkäänteitä. Tarina, jota hyvin vähän tunnetaan, mutta joka on viihdyttävä ja kertomisen arvoinen.

Kolmiosainen tarinamme kertoo kolmesta Jeanne-nimisestä naisesta 1300-luvun Bretagnen vallanperimyssodan pyörteissä. Tämä ensimmäinen teksti on luonteeltaan taustoittava. Seuraavissa päästään suoremmin sukeltamaan juonen pyörteisiin.

Kunkin kolmen tekstin lukuaika on n. 10 minuuttia.

Raju riita Ranskanmaalla

Kaikki kolme Jeannea ajautuivat 1300-luvulla myrskyyn, joka puhkesi rajusta riidasta Ranskanmaalla.

Ranskaa oli hallinnut pitkään muuan alkujaan Loiren laakson Anjousta siinnyt Capet suku, jota kohtasi 1300-luvun alussa sattumusten sarja.

File:Arms of the Kingdom of France.svg
Capet -suvun kuninkaanvaakuna.

Vaakunassa Capetiaanidynastia korostaa liljankukkasymbolilla perityvänsä Karolingidynastiasta ja Kaarle Suuresta.

Kuningas Philippe ’komea’ sai kolme poikaa: Louis-Jääräpään, Philippe-Pitkän, Charles-Kauniin, sekä yhden tyttären, Isabella-Naarassuden.

Esikoinen Louis-Jääräpää oli innokas tenniksen pelaaja, peräti maailmanhistorian ensimmäinen nimeltä mainittu lajin harrastaja, hän rakennutti palatsiinsa myös maailman ensimmäisen tenniskentän, jolle hän eräänä päivänä kuoli juotuaan janoonsa liikaa kylmää viiniä.

Philippe ’komea’ IV Capet

Louis-Jääräpäällä ei ollut miespuolista perillistä, joten kruunu oli siirtyvillä tämän pikkuveljelle Philippe-Pitkälle, mutta kruunajaisia viivyteltiin, sillä kuningatar oli raskaana. Koko valtakunta odotti jännittyneenä. Synnyttäisikö kuningatar pojan?

Ja kyllä. Poika syntyi ja heti synnyttyään tämä kruunattiin kuninkaaksi. Mutta. Kuinka ollakkaan vain viisi päivää myöhemmin vauva oli kuollut ja Philippe-Pitkä peri kuin perikin veljensä kruunun veljenpojaltaan.

Philippe-Pitkä sai neljä tytärtä kunnes viimein syntyi odotettu poika. Karman kosto oli katkera kun tasan vuotta myöhemmin poika, niinikään nimeltään Philippe, menetti henkensä. Tästä neljä vuotta ja surun murtama Philippe-Pitkä kuoli ripuliin.

Kruunu siirtyi nyt kolmannelle veljelle. Charles ’kaunis’ IV:lle. Hänen ensimmäinen vaimonsa Blanche-Burgundilainen kuoli synnytykseen yhdessä vauvansa kanssa. Charles-Kaunis meni uusiin naimisiin Marie-Luxemburgilaisen kanssa, joka synnytti tyttären, joka kuoli lapsena. Pian kuoli myös Marie hevoskärryonnettomuudessa. Charles ei lannistunut vaan meni kolmansiin naimisiin Jeanne-Évreuxlaisen kanssa joka synnytti tyttären ja pian toisen.

Charles ’kaunis’ IV Capet

Ranskan kuningas Charles ’kaunis’ IV Capet kuoli 1328 ilman miespuolista perillistä. Mutta. Kuinka ollakaan kuningatar Jeanne-Évreuxlainen oli kuninkaan kuoleman hetkellä raskaana. Valtakunta pidätti taas hengitystään.

Voi pettymysten pettymys. Syntynyt vauva oli tyttö. Tämä tarkoitti Capetiaanisen dynastian suoran mieslinjan sammumista Capet-suvun hallittua Ranskan kruunua 341 vuoden ajan.

Ranskan kunikaalla Charles ’kaunis’ IV Capetilla ei ollut eläviä poikia, ei veljiä, eikä veljenpoikia. Hänellä sen sijaan oli elävä sisko ja siskonpoika.

Nimeltään Édouard, järjestysnumeroltaan III, liikanimeltään ’englantilainen’, suvultaan Plantagênet, asemaltaan Englannin ja Irlannin kuningas, Aqvitanian herttua, sekä Ponthieun ja Chesterin kreivi.

Édouard ’englantilainen’ III Plantagênet

Plantagênet suvun historia oli alkanut Capet suvun tapaan länsi-Ranskan Anjousta. Suvulle olivat avioliittojen kautta päätyneet Williame-valloittajan de Normandie suvun maat. Plantagênet suvun suuruuden päivinä 1200 luvulla sen hallitsemat alueet ulottuivat Skotlannista ja Irlannista aina Espanjan rajalle saakka.

Tästä huolimatta Plantagênet suku pysyi virallisesti Ranskan kruunua hallinneen Capet suvun vasalleina, mutta epävirallisesti suvut olivat jo sukupolvien ajan jatkuvassa kilpailussa.

Anjoun kuninkaiden imperiumi huipussaan. 1200-luvun alussa.

Englannin kuninkaat pitivät hoviaan Loiren laaksossa Angersissa. Esimerkiksi Robin Hood tarinoista kuuluisa kuningas Richard Leijonamieli ei viettänyt Englannissa kuin 6kk elämästään, vaan hallitsi Englantia isiensä ja poikiensa tapaan Loiren laaksosta käsin.
Tämän laulun on muinais-provensaaliksi kirjoittanut Richard Leijonamieli itse jouduttuaan vangiksi Itävallassa 1193-1194 paluumatkallaan kolmannelta ristiretkeltä.


1300-luvulle tultaessa kuningaskunnan sisäisessä kamppailussa isäntiään, Capet-sukua vastaan. Plantagênetit olivat hitaasti menettäneet maitaan Ranskasta, heidän hallussaan oli enää Lounais-Ranskan Akvitanian herttuakunta, sekä Englannin kanaalin rannalla sijainnut Ponthieun kreivikunta, mutta näiden lisäksi Plantagênet-dynastia hallitsi Brittein saaria kokonaisuudessaan.


Capet suvun mieslinja sammuu. Sekä Valois, että Plantagênet -suvuilla on verisiteitä Capet -sukuun. Pöytä on katettu Valois ja Plantagênet sukujen eeppiset mittasuhteet saavalle riidalle.

Valois-suvun vasallit hallitsevat oransseja alueita.
Vihreitä hallitsevat Plantagênet -suvun vasallit.

Tarinan kannalta keskeisiä tietysti Bretagne harmaalla keskellä vasemmalla. Englanninkieliseltä nimeltään Brittany,
Pariisin länsipuolella oleva Dreux,
sekä Pariisin eteläpuolella Blois.

Capet suvun viimeisen vesan Charles-Kauniin kuollessa Ranskan kruunua koski saliaanifrankkilainen perimyslaki jonka mukaan kruunun olisi siirryttävä mieheltä miehelle, eikä sen näinollen oikeusoppineiden mielestä voinut siirtyä Plantagênet suvulle Charles-Kaunis Capetin siskon kautta siskon pojalle Édouard-Englantilaiselle.

File:Royal Arms of England (1340-1367).svg
Juurikin Édouard-Englantilainen halkoi Plantagênet -suvun punaisen kolmen leijonan vaakunan ja sekoitti sen liljankukkavaakunaan korostaakseen asemaansa Capet -dynastian laillisena perillisenä. Kolme leijonaa vuorostaan ovat de Normandie -suvulta. Williame-Valloittajalta.

Laittamalla vaakunaansa leijonat ja liljankukat Englannin kuninkaat julistavat olevansa sekä Kaarle Suuren, että Williame Valloittajan perillisiä.

Oikeusoppineiden mielestä kruunun tuli siirtyä mieslinjaa pitkin sukupuussa ensin runkoa ylöspäin ja sitten hypätä sivulle kokonaan toiseen oksaan ja päätyä Valois -sukuun kuolleen kuninkaan Charles-Komean pikkuserkulle Philippe-Onnekkaalle.

Elikkäs Philippe-Komean pojat Louis-Jääräpää, Philippe-Pitkä, Charles-Komea kaikki kuolivat ilman miespuolista perillistä sammuttaen Capet dynastian. Isabellalla kuitenkin oli miespuolinen perillinen, Plantagênet dynastian Englannin-Édouard, mutta ei kelvannut lakimiehille. Joten kruunu hyppäsi sitten Valois dynastialle kuolleen kuninkaan sedän pojalle Philippe-Onnekkaalle, eli Philippe VI de Valoisille.


Tästä nokkelimmat päättelevätkin miten liikanimi ’onnekas’ ansaittiin yllättävällä perinnöllä kaukaiselta pikkuserkulta.

Philippe ’onnekas’ IV de Valois

Naarassusi-Isabella ja Englannin-Édouard, sekä tämän vaimo Philippa de Hainault esittivät oikeusoppineiden tulkinnasta vastalauseen, muttei tuolloin Ranskanmaalla ollut korkeinta hallinto-oikeutta, joka olisi kuullut heidän asiaansa. Sen sijaan riitaa lähdettiin ratkaisemaan sotimalla.

Riita saliaanifrankkilaisen perintölainsäädännön tulkinnasta kestäisi 116-vuotta, siitä kehkeytyisi yksi Euroopan historian verisimmistä konflikteista. Totaalinen sota, jossa siviiliväestön tarkoituksellinen joukkosurmaaminen ja vastustajan talouden tavoitteellinen vahingoittaminen tuli uudelleen osaksi Eurooppalaista sodankäyntitapaa. Sodan kuluessa Ranska tulisi menettämään väestöstään noin puolet ja Englanti noin neljänneksen.

Sota, jota myöhemmin kutsuttaisiin ’satavuotiseksi sodaksi’ toi Eurooppaan pysyvät ammattiarmeijat, keskusvaltaisen byrokrattisen hallinnon, sekä synnytti piiritys- että kenttätykistön. Tämä sota muutti syvästi ja pysyvästi Eurooppalaista poliittista ja sotilaallista kulttuuria.

Édouardin ja Philippen kiista perimyslainsäädännöstä sysäsi liikkeelle tapahtumaketjun,
joka n. 100 vuotta myöhemmin tekisi kuuluisaksi kuvan talonpoikaisneitosen.

Jeanne ’La Pucelle d’Orléans’ d’Arc, eli Jeanne d’Arc – Orléansin Impi.


Satavuotinen sota ja siihen kietoutunut Bretagnen vallanperimyssota myös piirsivät suuntaviivat sille, miten frankeista, provensaaleista, oksitaaneista, gasconeista, picardeista ja burgundilaisista tuli myöhemmin ranskalaisia. Kun taas Bretonit ovat pitäneet tiukemmin kiinni identiteetistään näihin päiviin saakka.

Satavuotinen sota myös halkaisi Britannian alkujaan ranskalaisen aateliston siteet emämaahan ja sysäsi Englannin kansallisen eriytymisen tielle.

Vallanperimyskiistaa Ranskan kruunusta ei lopulta saatu päätökseen edes 116 vuotta kestäneellä sotimisella, vaan se jatkuisi kokonaiset 464 vuotta aina Ranskan vallankumoukseen ja kuningasinstituution loppumiseen saakka vuoteen 1801. Siihen saakka Ranskan liljankukka myös pitäisi paikkansa Englannin kuninkaiden virallisissa vaakunoissa ja Englannin kuninkaat kutsuisivat itseään virallisissa seremonioissa myös Ranskan kuninkaiksi.

Tuosta 464 vuodesta Ranska ja Englanti tulisivat olemaan keskenään sodassa yhteensä yli 260 vuotta!

Ehkä maailmanhistorian eeppisin perintöriita.

Keskiaikainen laulu, joka kertaa 100-vuotisen sodan tapahtumia.
Heraldinen knoppitieto: Miksi ranskalaisia sanotaan sammakoiksi?

Hauskana knoppitetona, että frankit aikanaan jakautuivat kahteen heimoon. Saliaanifrankkeihin ja ripuriaanifrankkeihin. Ripuriaanien symboli oli konna, joka kuvasi ripuriaanien muinaisia kotiseutuja Reinin soilla ennen kuin Rooma luhistui ja frankit vaelsivat Galliaan.

File:Blason de Clovis.png
Ensimmäisen kaikki frankit samaan valtakuntaan yhdistäneen kuningas Hlodowig I vaakunassa on kolme sammakkoa siinä missä Capetiaaneilla on kolme liljankukkaa.

Muuten nimi Hlodowig -> Ludwig -> Louis on säilynyt Ranskan kuninkaiden nimenä niin pitkälle, että tänä päivänäkin Ranskan kuninkaiden elävä perillinen on nimeltään Louis XX. Eli Louis kahdeskymmenes.

Nimillä ja vaakunoilla kuninkaat korostavat jatkuvuutta ja omaa synnyinoikeuttaan valtaistuimeen. Uusi kuningas kopioi vanhojen symbolit.

Merovingikuninkaat käyttivät heraldiikassaan mehiläisiä ja konnia, mutta kristillisen teologian suhtautuminen matelijoihin likaisina ja syntisinä, jopa saatanallisina, sai aikaan sen, että termistä ’konna’ muodostuikin loukkaus. Merovingien jälkeen kruunu siirtyi Karolingidynastialle ja Frankkien valtakunnan Keisari Kaarle Suureen mennessä konnat olivat vaihtuneet liljankukkiin.

Que Représente Vraiment la Fleur de Lys ? (Non ce n'est pas un lys !) —  parciparla.fr
Erään heraldisen teorian mukaan Karolingien liljankukkasymboli on itseasiassa abstrahoitu konna.

Konna kuitenkin löytyy edelleen monen ranskalaisen kunnan ja kaupungin, sekä aatelissuvun vaakunoista ja kun ranskalaiset ovat tavanneet taistelukentillä naapuruskansojaan on konna todennäköisesti ollut laajalti suosittu heraldinen aihe ranskalaisten kilvissä ja haarniskoissa, joka on varmasti tuntunut ulkomaalaisista todella kummalliselta. Vähän niinkuin joku ylhäinen ritari olisi valinnut sukunsa vaakunaeläimeksi esimerkiksi rotan tai torakan, mutta vieläpä saatanallisella matelija-twistillä.

Oikea termi on frankkien itsensä mukaan nimenomaan konna, eli ’crapaud’. Ei sammakko ’grenouille’. Brittien pitäisi siis haukkua ranskalaisia termillä ’toad’ ei termillä ’frog’.

Muinaisranskan ’franc’, joka ilmeisesti tulee latinan ’hurjaa’ tarkoittavasta sanasta, on kuitenkin foneettisesti lähempänä sanaa ’frog’ kuin sanaa ’toad’. Tämä ehkä selittää miksi ranskalaisista englantilaisten suussa tuli ennemmin sammakoita, eikä konnia.

Kristillisen teologian suhtautuminen matelijoihin aiheutti hitaan luopumisen sammakkoheraldiikasta, mutta lempinimi jäi.

Merovingien konnat.
File:Arms of the Kingdom of France.svg
Karolingien liljankukat.

Noniin ja takaisin asiaan…

Nilkku-Jeanne ja Bretagnen vallanperimys

Bretagne on saanut nimensä kelttiläisiltä britoneilta, jotka hallitsivat Brittein saaria ennen anglien, saxien, norjalaisten, juuttien ja normannien saapumista. Ranskaksi Brittein saaret ovat edelleen Grande-Bretagne, eli Suur-Bretagne.

Bretagnen sijainti Euroopassa


Bretagne oli pitkään itsenäinen kuningaskuntansa. Se on Walesin, Skotlannin ja Irlannin tapaan alue, jolla kerran koko läntistä Eurooppaa hallinnut kelttiläinen kulttuuri on säilynyt elinvoimaisena.

Siitä taustalle soimaan kappale, joka tempaa Bretagnelaiseen tunnelmaan.

Muuten suomen kielen sana ’matruusi’ tulee Bretonisanasta ’martolod’.
Ruoat lettu ja galette tulevat myös Bretagnesta.


1300-luvulla Bretagne oli kulttuurisesti, taloudellisesti ja historiallisesti paljon kiinnittyneempi Britanniaan kuin Ranskaan. Englannin kuningaskuntaan oli päätynyt Williame ’Valloittajan’ mukana paljon bretagnelaista aatelistoa. Sen sijaan suhteet Ranskan frankkiaatelistoon olivat jo monta sataa vuotta olleet sotaisat.


Tutustukaamme Jeanne Nilkuttajan sukuun. Aloittakaamme hänen isoisoisästään Arthur II:sesta, saliaanifrankkilaisen ’de Dreux’ suvun vesasta. Arthurin isä kuoli Paavin kruunajaisissa onnettomuudessa, jossa muurikivi putosi hänen päälleen.

Arthur peri muurikiven alle jääneeltä isältään Bretagnen herttuakunnan. Arthurin veli Pierre peri vuorostaan niinikään Bretagnessa sijaitsevan Léonin kreivikunnan. Kolmas veli Jean peri ’Richmondin kunnian’ Pohjois-Englannista.

’Honneur de Richmond’ Pohjois-Englannissa oli tuohon aikaan kuningaskunnan suurimpia ja merkittävimpiä kreivikuntia ja käsitti 60 kartanon alueen. Se oli ollut Bretagnelaisten herrojen hallussa aina 1000-luvulta saakka Alain ’Punatukan’ saatua sen suoraan Williame ’Valloittajalta’.

Battle of Hastings - Wikipedia
Normandian Bayeuxin katedraalissa on 70 metriä pitkä seinävaate, johon on kirjattu Englannin
valloituksen tapahtumaketju. Seinävaate on säilynyt loistavassa kunnossa jo 900 vuotta.
Kuvassa yksityiskohta Hastingsin taistelusta.


Williame ’Valloittaja’ oli jakanut valloitetun Englannin läänityksiin, joista normanniherroille annettiin suurin osa, bretoneille toiseksi suurin, loput Loiren, Poitoun ja Flanderin aatelisille. Monilla Bretagnelaisilla aatelisilla on sen seurauksena maita ja sukulaisia molemmin puolin kanaalin.

Lingvistinen knoppi: Miksi karsinassa ’pig’, mutta lautasella ’pork’?

Englannin kielessä maanviljelyyn liittyvät sanat ovat saksilaisperäisiä, mutta syömiseen, ruuanlaittoon, sotaan, lakiin ja hallintoon liittyvät ranskalaisperäisiä, tai oikeammin peräisin Pohjois-Ranskan langue d’oïlistä.

Esimerkiksi:
Pellolla sika on ’pig’, lautasella ’pork’, ranskaksi ’porc’.
Pellolla lammas on ’sheep’, lautasella ’mutton’, ranskaksi ’mouton’.
Pellolla vasikka on ’calf’, lautasella ’veal’, ranskaksi ’veau’.
Pellolla lehmä on ’cow’, lautasella ’beef’, ranskaksi ’boeuf’.

Talonpojat viljelivät. Aateliset söivät.


Arthurin pikkuveli Jean teki menestyneen sotilasuran heidän äitinsä Englannin prinsessa Beatrice Plantagênetin synnyinmaalla Englannissa. Hänen kauttaan Bretagnen de Dreux -haaralla oli suora veriside Englannin kuningashuoneeseen.

Jean de Dreux toimi ’Skotlannin vartijana’, eli oli miehitetyssä Skotlannissa virkaatekevä hallitsija ja Englannin kuninkaan käskynhaltija. Jean oli muunmoassa mukana lyömässä William Wallacen joukot Falkirkin taistelussa.

Skotlannissa sodittu sotien sarja Robert Brucea ja William Wallacea vastaan opetti Englannin aatelistolle uuden tavan käydä sotaa. Englannin aatelisto oppi skoteilta taktiikat, joilla skotit kykenivät jälkavän avulla voittamaan ennen voittamattoman raskaan ratsuväen.

100-vuotisen sodan kuluessa Englannin aatelisto tulisi skoteilta omaksutun taktiikan voimin aiheuttamaan Ranskan aatelistolle suurta tuhoa – silloin kun taktiikka onnistui.

Tämä suuri tuho aateliston parissa tulisi vuorostaan vahvistamaan Valois sukua suhteessa omiin vasalleihinsa. Kuninkaan vahvistuminen ja vasallien heikkeneminen sodan kuluessa tulisi valamaan pohjan nykyaikaiselle byrokraattiselle keskusvaltaiselle valtiolle ja kuninkaiden ammattiarmeijoille. Tämä kehitys lopulta ratkaisisi sodan Valois suvun hyväksi.

Walesilainen pitkäjousi ja skotlantilainen jalkaväkitaktiikka muodostui Plantagênet suvun aseeksi. Sillä saatiin suuria voittoja kuten Agincourt tai Crécy.

Mutta jousimiespainoinen jalkaväkiarmeija oli erittäin haavoittuva jos se ei ehtinyt asianmukaisesti ryhmittyä, joutui ajetuksi sekasortoon, tai kärsi rynnäkön sivustaansa.
La Brossinière, Castillon, Patay, Formigny – ratkaisevia taisteluita, jotka kaikki päättyivät verisen yksipuolisesti kun Plantagênetistien ryhmittymätön jalkaväki jäi Valoisistien raskaan ratsuväen jyräämäksi.

Työlleen sotilaana ja diplomaattina omistautunut Jean de Dreux ei koskaan mennyt naimisiin ja kuolee lapsettomana 28 vuotiaana. L’Honneur de Richmondin perii hänen isoveljensä Bretagnen herttua Arthur.

Arthurin toinen veli Pierre innostuu niin ikihyviksi hevosten jalostamisesta, että ajautuu pahoihin velkoihin ja kuittaa velkansa luovuttamalla perimänsä Léonin kreivikunnan Arthurille.

Näin Arthur II de Dreuxin haltuun tulee molemmilta veljiltään lopulta kaikki muurikiven alle jääneen isänsä hallitsemat maat.

Bretagnen de Dreux -sukuhaaran vaakunassa pohjana on de Dreux suvun kulta-sininen shakkilautavaakuna punaisella reunuksella, jonka vasempaan yläkulmaan on lisätty Bretagnen heraldinen valkokärpänturkki.


Arthur II de Dreux, saa vaimonsa Marie de Limogesin kanssa kolme poikaa. Jean-Hyvän, Guyn, sekä Pierren, joka kuolee lapsena. Arthurin vaimo Marie kuolee vain 27 vuotiaana vuonna 1291.

Arthur menee uusiin naimisiin Skotlannin leskikuningattaren Yolande de Montfortin kanssa. He saavat viisi lasta. Pojan ja neljä tytärtä. Pojan nimeksi tulee Jean ’Urhea’. Isä Arthur kuolee 1312.

Bretagnen herttuakunnan perii Arthurin vanhin poika Jean-Hyvä. Penthièvren kreivikunnan perii Guy. Toisesta avioliitosta Yolanden kanssa syntynyt Jean-Urhea perii ’Richmondin kunnian’. Arthurin leski Yolande vuorostaan pitää leskenperintönä Montfortin kreivikunnan, mutta hänen kuoltuaan senkin perii Arthurin ja Yolanden poika Jean-Urhea. Léonin kreivikunta sitten taas päätyy eri syistä (?) ’de Rohan’ -suvulle.

Hettua Jean-Hyvän ja hänen aitipuolensa Yolanden välit ovat alusta asti huonot, mutta isän kuoleman jälkeen ne huononevat entisestään. Tuore herttua käyttää ensimmäiset hallitovuotensa yrittäessään mitätöidä isänsä ja äitipuolensa avioliittoa ja tehdäkseen Jean-Urheasta ja tämän neljästä siskosta äpäröitä.

Artur Bretan.jpg
Arthur II de Dreux

Jean-Hyvän ollessa Bretagnen herttua, Guy de Penthièvren ollessa 32 ja hänen vaimonsa Jeanne d’Avaugourin ollessa 19-vuotias. Jeanne-Nilkuttaja syntyy vuonna 1319 kunniarvoisan saliaanifrankkilaiseen de Dreux -suvun bretagnelaiseen, englannin kuninkaiden sukulaisten haaraan, Pohjois-Bretagnen Penthièvren kreivikuntaan, isänsä Guyn ainoaksi perilliseksi.

Жанна де Пентьевр
Jeanne de Penthièvren hauta Guingampissa.

Muuten vain 6000 asukkaan Guingamp pelasi vuosikymmenen Ranskan korkeimmalla seuratasolla. Se voitti Ranskan cupin 2008 ja pelasi UEFA-liigaa 2014.

Päähenkilömme Jeanne-Nilkuttajan äiti kuolee vuonna 1327 Jeannen ollessa vain 8 vuotias. Isä Guy menee uusiin naimisiin sarjamme viimeisen tarinan päähenkilön Jeanne-Tiikeritär de Clissonin kanssa.

Hämäristä syistä (?) Rennesin ja Vannesin piispat aloittavat tutkimuksen avioliiton laillisuudesta ja vievät asian Paavi Johannes XXII päätettäväksi. Paavi päättää mitätöidä avioliiton.

Guy de Penthièvren avioliitto oli poliittisesti erittäin kiinnostava. Jean-Hyvällä ei ollut perillisiä ja näin Bretagnen kuningaskunnan odotettiin siirtyvän Guy:lle. Tämä teki Guystä erittäin tavoitellun poikamiehen.

Kuningas Philippe-Onnekas pelkää Bretagnen herttuakunnan mahdollisesti ajautuvan Plantagênetien leiriin jos Guylle tulee Bretagnelainen vaimo. Frankkilainen vaimo olisi parempi.

DEBAILLIE DANIELE (@DebaillieD) / Twitter


Yhtäkaikki poliittinen paine on riittävä siihen, että Pyhän Paavalin seuraaja maan päällä, Paavi Johannes XXII, tekee väliintulon ja Jeanne Tiikeritär palautetaan sinkkumarkkinoille.

Ranskan kuningas Philippe-Onnekas järjestelee helmikuussa 1331 Guylle uuden avioliiton oman veljentyttärensä Marie de Bloisin kanssa. Näin Bretagnen herttuakunta saataisiin lujasti sidottua Bloisin sukuun, tärkeään frankkisukuun, joka oli Philippe-Onnekkaan Valois-suvun liittolainen.

Kuitenkin maaliskuussa 1331 Guy yllättäen kuolee ennen kuin häitä ehditään järjestämään. Penthièvren kreivikunta ja muu Guyn omaisuus siirtyy Bretagnelaisen perimyslain mukaisesti hänen ontuvalle tyttärelleen Jeanne-Nilkuttajalle.

Valois ja Blois suvut eivät hätkähdä, vaan järjestävät avioliiton Philippe-Onnekkaan siskon toisen pojan Charles ’Pyhä’ de Bloisin kanssa. Häät tanssitaan 1337 Jeanne-Nilkuttajan täyttäessa 18 vuotta. Näin Jeanne ja Penthièvren kreivikunta tulevat osaksi voimakasta Blois -sukua.

Vasemmalla Charles ’pyhimys’ de Blois ja oikealla puolisonsa Jeanne ’nilkuttaja’ de Penthièvre


Mainitsempa, että nilkuttaminen oli yleistä Ranskassa tuohon aikaan. Ranskan Philippe-Onnekkaan vaimo, Jeanne de Bourgogne, tunnettiin niinikään liikanimellä ’boiteuse’, eli nilkuttaja. Tarinamme keskeisiin henkilöihin kuuluu siis paitsi useampi Jean -niminen herttua, myös kokonaiset kaksi Nilkku-Jeannea. Ranskanmaalla taisi olla rajoittuneen nimimaun lisäksi myös rajoittunut liikanimimaku, tai sitten yksinkertaisesti paljon jalkavaivoista kärsiviä linnanneitoja.

Vuodet vierivät, eikä Jeanne-Nilkuttajan sedällä Jean-Hyvällä ole edelleenkään perillistä. Läpi elämänsä Jean-Hyvä teki tiettäväksi, että suosi seuraajakseen veljentyttöään Jeanne de Penthièvreä, eli ’Jeanne nilkuttajaa’.

Mutta, juuri ennen kuolemaansa vanha herttua, oli tehnyt sovinnon velipuolensa kanssa ja velipuolenpoika Jean ’urhea’ Montfortin kreivi oli noussut perimyskeskusteluihin.

Lopulta kuolinvuoteellaan Jean-Hyvä totesi: ”Luojan tähden jättäkää minut rauhaan älkääkä vaivatko sieluani tällaisilla asioilla”, ja niin perimysasia jäi hänen kuollessaan avoimeksi.

30 huhtikuuta 1341 Bretagnen herttua Jean ’hyvä’ III de Dreux kuolee vailla perillistä.

PohrebJana3Bretan.jpg
Jean kolmannen hautajaiset. Kuvituskuva Jean Froissartin kronikoista.

Syntyy kiista siitä kuuluuko Bretagnen kruunu Jean-Hyvä kolmannen velipuolen pojalle, Jean-Urhealle vai veljen tyttärelle Jeannelle. Jean-Urhea ja Nilkku-Jeanne sopivat, että kuningas Philippe-Onnekas ratkaisisi perimyskiistan.

Jean-Urhea vetosi saliaanifrankkien perimyslakiin. Kruunun tulisi siirtyä mieslinjaa pitkin hänelle. Nilkku-Jeanne ei voisi periä Bretagnen herttuakuntaa, koska oli nainen, eikä hänen miehensä Charles-Pyhä voisi myöskään periä Bretagnen herttuankruunua vaimonsa kautta. Aivan samoin kuten Naarassusi-Isabella ei voinut periä veljensä Charles-komean kruunua, eikä hänen poikansa Édouard-Englantilainen myöskään voinut periä Charlesin kruunua Isabellan kautta. Tismalleen samoin perustein kuin Philippe-Onnekas itse sai Ranskan kruunun olisi Bretagnen herttuakunnan siirryttävä Jean-Urhealle.

Nilkku-Jeanne miehineen taasen vetosi Bretagnen edustuslakiin, jonka mukaan kuolinpesän edustus ja omaisuus siirtyy lähimmälle rintaperilliselle, oli perillinen sitten nainen tai mies.

Oliko kyseessä Philip-Onnekkaan perhelojaliteetti siskonpoikaansa kohtaan? Tai kenties hengenheimolaisuus siitä, että kummallakin oli nilkuttava Jeanne -niminen vaimo? Vai yksinkertaisesti Plantagênetejä vastaan käytävän sodan sanelema pakottava tarve? Yhtäkaikki Philippe-Onnekas päätti hylätä presiis sen saman argumentin, joka oli tuonut kruunun hänelle itselleen ja asettui Jean-Urheaa vastaan tukemalla Nilkku-Jeanne de Penthièvreä herttuattareksi Bretagnelaisen suoran perimyksen nojalla. Oikeustieteellinen täyskäännös!

Guéranden linna. Jean-Urhean entinen kämppä


Guéranden linnassa Jean-Urhea ottaa vastaan tiedon pettyneenä. Hänen vaimonsa, tarinamme kolmas päähenkilö, Jeanne ’Liekki’ de Montfort tulistuu ja yllyttää miestään olemaan hyväksymättä kuninkaan päätöstä.

Pettynyt Jean-Urhea ei hyväksynyt päätöstä ja teki liiton Édouard-Englantilaisen kanssa. Jean-Urhea sai palkinnoksi Richmondin kreivikunnan Pohjois-Englannista ja vannoi vasallivalan Édouard-Englantilaiselle, joka tuolloin tosiaan hallitsi Englannin ja Irlannin lisäksi koko Lounais-Ranskaa.

Jean de Bretagne (comte de Richmond) — Wikipédia
Jean de Montfortin vaakunassa on de Dreux suvun kultasininen shakkilautatausta. Reunoilla Plantagênetien leijonat. Vasemmassa yläkulmassa Bretagnen heraldinen kärpänturkki.

Satavuotinen sota oli saapunut Bretagneen. Yhdellä puolella Jeanne-Nilkuttaja hänen aviomiehensä Charles-Pyhä de Blois. Heidän tukenaan Valois suku ja Ranskan kuninkaaksi kruunattu Philippe-Onnekas. Tätä osapuolta kutsutaan ’Bloisisteiksi’ de Blois suvun mukaan.

Toisella puolella Jean-Urhea de Montfort ja hänen vaimonsa Jeanne-Liekki. Heidän tukenaan Plantagênet suku ja Ranskan kruunua itselleen vaativa Englannin ja Irlannin kuningas Édouard-Englantilainen. Tätä osapuolta kutsutaan ’Montfortisteiksi’ de Montfort suvun mukaan.

Punainen leijonatunika viittaa Saxiin.
Punainen hakaviiva keltaisella on Staffordshirestä.
Englannin lippua kantava ratsastaja on Anjoun herttuan väreissä.
Englannin kuninkaat itseasiassa pitivät hoviaan Ranskan Anjoun
Angersissa ja Chinonissa satakunta vuotta.
Miekka kohotettuna ratsastaa Plantagênet suvun väreissä itse Englannin ja Irlannin kuningas.
Hänen vieressään sinisissä ehkä Strathclyden herttua.


Vaimonsa ajamana Jean-Urhea päätti ottaa aloitteen omiin käsiinsä. Hän valtasi yllättäin Bretagnen pääkaupungin Nantesin ja Limogesin, jossa sijaitsi herttuakunnan kassa. Kesän loppuun mennessä Jean-Urhea oli vallannut 20 linnoitusta, mukaanlukien Rennesin ja Vannesin tärkeät kaupungit. Tämä tapahtumasarja tunnetaan Froissartin kronikoissa nimellä ’La chevauchée fantastique de Jean de Montfort’, elikkäs Jean de Montfortin fantastinen hevostelu! Täydellistä!

Nantesin kansa tervehtii Jean-Urheaa ja Jeanne-Liekkiä


Ranskan kuningas Philippe-Onnekas kokoaa Jeanne-Nilkuttajan tueksi 7000 miehen armeijan Angersiin ja nimittää sen johtoon Normandian herttuan Jean-Hyvän. Tässä tarinassa on siis jo kaksi eri Jean-Hyvää ja kaksi eri Jeanne-Nilkuttajaa.

Jean ’urhea’ de Montfort


Jean-Hyvän armeija marssii Nantesiin Nilkku-Jeannen asialla ja piirittää kaupungin, jota Jean-Urhea puolustaa. Vain viikossa kaupunki kaatuu bloisisteille ja Jean-Urhea de Montfort viedään vangiksi Louvren palatsiin Pariisiin.

Montfortien asia on luhistua, mutta Jean-Urhean vaimo Jeanne ’liekki’ de Montfort (os. de Flandre) ottaa armeijan johdon ja jatkaa sotaa. Jeanne la flamme. Uusi legenda syttyy liekkiinsä.

Ja laulua kolmannella:


Ystävät, tulkaa kuuntelemaan liekkiä
Kun hiljaa kuluu päivä
Se meille kertoo vanhoista taisteluista
Muinaisten päiväin sankareista.

Menetetyistä rakkauksista, legendoista
Suurten trubaduurien huokauksista
Kyynelistä valutettuina tuhkaan
Ulottumattomiin paenneista unelmista.

Vieläkin kaikuu tasangolla
Matkahevosten raskas laukka
Lähtekäämme kohti kaukaisia maita
Missä voimme tulla kuninkaiksi.

Hiekkaisia tai kivisiä teitä
Missä kuolema vaanii mutkissa
Yrttisiä niittyjä joilla juhlia
Herkkiä lemmenleikkejä.

Muistakaa aikoja valloitusten
Verta jota vuodatimme heikentymättä
Mielummin kuolimme tavoittelussa
Kuin petimme tai epäonnistuimme.

Valat vannottu eliniäksi
Ystävät enemmän veljet kuin kaksoset
Kunnia hälle ken (itseltään) kieltää
Perääntymisen eessä taistelun.

Vielä loistaa muinainen
Kulta ja brokadi
Murtuvien keihäiden ryske
Rakkauden todisteina.

Katso verhottuja ravihevosia
Kauniita palvelijattaria kirkkaine nauruineen
Madrigaaleja jotka kertovat kivusta
Jota liika kauneus silmiin jätti.

Pian tulee viimeinen kierros
Meidän ympyrämme purkautuu
Mutta tapahtui mitä tahansa tässä maailmassa
Sama liekki meidät yhdistää

Uskollisina tälle motolle
Me tiedämme olevamme enempien arvoiset
Kuin kourallinen harmaata tuhkaa
Meissä on enemmän kuin voisimme halutakkaan.

Seuraava jakso: Jeanne-Liekki

1.2. Mitä Kirjoitan

Tämä teksti on sisällysluettelo ja yleisjohdanto koko tekstisarjaan.

Kysymys: Mitä aion kirjoittaa?

Vastaus: Yleisoletukseni sosiaalisesta todellisuudesta. Alkaen alkuräjähdyksestä ja päättyen siihen minkälainen olisi paras mahdollinen yhteiskunta.

Lukuaika: 10min.

HUOM! Tämä teksti on pysyvästi keskeneräinen. Voit silmäillä hahmottuvaa tarinan kaarta. Hahmotan sitä tähän tekstiin sitä mukaa kun se hahmottuu.

Luku 1. Johdanto.
Edellinen alaluku: 1.1. Miksi kirjoitan
Seuraava alaluku: 2.0. Todellisuus

Conan Barbaari (1982)

2. Todellisuus

Tässä luvussa kirjoitan auki oletukseni todellisuuden luonteesta. Mistä todellisuus on tupsahtanut? Millainen todellisuus on? Miten se toimii? Mikä on todellisuuden tarkoitus?

Elokuvan alkutekstien taustalla Conanin vanhemmat valmistavat miekkaa. Tuo miekka on symboli Conanille itselleen. Hänen vanhempiensa rakkaus valmistaa hänet. Vanhemmat valavat, takovat, karkaisevat, sitovat nahkaan ja teroittavat. Ihminen, miekka, kaikki asiat syntyvät monivaiheisen toiminnan prosessin seurauksina.

Miekka syntyy pehmeänä sulana teräksenä. Epäjärjestyneenä massana. Elämän ahjo ja pajavasara takoo häntä, maailman kylmyys karkaisee häntä, hänestä tulee luja ja joustava teräs. Teräs, kuten Conan itse, saavat voimansa itseensä kohdistuvilta iskuilta. Liikkeen voima luo kaikki asiat.

Aivan alussa on alasin, jota vasten sosiaalinen todellisuus taotaan. Ne voimat, jota vasten valmistetaan ihminen ja maailma. Aloitamme alasimesta.

Conan Barbaari (1982)

Luku aloittaa hetkestä ennen alkuräjähdystä ja käsittelee mekanismeja, jotka pätevät kaikkeen todellisuuteen.

Oletan kaikkien asioiden aina valosta valtioihin ja atomeista ajatuksiin olevan tietyllä tavalla kehittyviä vuorovaikutusjärjestelmiä. Oletan vapaan tahdon olevan mahdollinen. Lopulta otan kantaa siihen mikä on todellisuuden tarkoitus.

2.0 Todellisuus

Esitän, että todellisuus on Yksi yhtenäinen lomittunut kokonaisuus.
Esitän, että todellisuus kehittyy evolutiivisesti.
Esitän, että todellisuus on vapaa luomaan minkä tahansa tulevaisuuden.
Esitä, että todellisuuden tarkoitus on kehittyä, kohti suurempaa kompleksisuutta.

3. Tieto

Tässä luvussa kirjoitan auki oletukseni tiedosta ja tietämisestä. Missä määrin kykenemme käsittämään totuutta? Miten ja missä määrin meidän pitäisi yrittää? Mitä on hyvä ja paha? Mikä on tiedon tarkoitus?

Elokuvan ensimmäisessä kohtauksessa Conanin isä kertoo Conanille legendan ’teräksen arvoituksesta’.

”Teräksen salaisuus on aina kantanut mukanaan mysteeriä. Sinun on opittava sen arvoitus, Conan, sinun on opittava sen kuri/tiede [discipline] Sillä kehenkään, et kehenkään tässä maailmassa voi luottaa.” – Conanin isä (Conan Barbaari 1982).

Teräs on kova totuus, olemassa sinusta riippumatta. Jollet huomioi totuutta, jollet jatkuvasti tee itseäsi tietoiseksi siitä, haavoitat itsesi sen teräviin reunoihin.

Teräs on käsittämätön totuus. Et voi luottaa kenenkään tietoon totuudesta, edes omaasi. Teräkseen on suhtauduttava nöyryydellä ja epävarmuudella. Juuri sinun on opittava. Juuri sinä et voi luottaa, et muihin, et itseesi.

Teräs on tieto, joka vahvistuu koettelemuksista, jokaisesta pajavasaran iskusta, ahjon kuumuudesta ja veden kylmyydestä. Teräs on ymmärrys sinussa itsessäsi. Sinun on lyötävä sitä, poltettava ja palellutettava sitä. Kokeiltava ymmärrystäsi maailmaa vasten.

Teräs on valta. Joka oppii käyttämään terästä kykenee saavuttamaan tavoitteensa ja raivaamaan esteet tieltään. Tavoitteelliset teot ovat mahdottomia ilman tietoa tekojen seurauksista. Teräs antaa vallan. Tieto antaa vallan. Valta antaa vapauden tavoitteelliseen toimintaan.

Tämä tekstisarja on teräksen arvoituksen etsintää. Muistakaamme Conanin isän sanat: ”Kehenkään tässä maailmassa et voi luottaa, et miehiin, et naisiin, et eläimiin, mutta tähän [teräkseen] voit luottaa.” (ibid). Emme voi luottaa kykyymme käsittää totuutta. Meidänkin on aloitettava oletuksiemme kyseenalaistaminen ja tiedostaminen epäilemällä omaa kykyämme tietää totuutta. Kykyämme ymmärtää teräksen arvoitusta.

Conan Barbaari (1982)

Luku aloittaa ajatuksesta. Luku käsittelee sitä mitä ihminen voi tietää, mitä tieto on, miten oletuksia tiedosta voidaan tehdä ja miten tiedon totuudenkaltaisuutta pitäisi arvioida.

Keskeiset peräänkuulutettavat asiat ovat: Bayesilainen rohkeus oletusten tekemisessä (Bayes 1763). Popperilainen nöyryys vaatimuksissa oletusten tekemiselle (Popper 1935). Bhaskarilainen luottamus suhteessa totuuden olemassaoloon ja epäilys suhteessa tietoon totuudesta (Bhaskar 1975).

Ajatusprosessin seurauksena nousee periaate ’erehtyvyydestä’. Aivan tekstisarjan lopussa rakennan koko käytännöllisen yhteiskuntafilosofiani tämän ’erehtyvyyden’ oletuksen päälle.

Lopuksi sukellamme kahteen keskeiseen kysymykseen: Mitä on tieto hyvästä ja pahasta, sekä mikä on tietämisen tarkoitus.

3.0.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-11.png
Bhaskarin triquetraa mukaillen

Subjektiiviset tulkinnat ~ sosiaalinen rakenne
Järkeilevä havainnointi ~ biologinen rakenne
Riippumaton totuus ~ materiaalinen rakenne

4. Ihminen

Tässä luvussa kirjoitan auki oletukseni ihmisyyden luonteesta. Mitkä voimat rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat meitä ja toimintaamme? Missä määrin kykenemme vastarintaan niitä vastaan? Mikä on elämän tarkoitus?

Ihmisluonto

Thulsa Doom saapuu kylään ja tappaa aikuiset, Conanin vanhemmat mukaanlukien. Thulsa Doom anastaa Conania symboloivan miekan ja myy lapset orjuuteen. Vastaavasti me siirrymme arvioimaan omaa orjuuttamme. Niitä kahleita, jotka vetävät meitä, ohjaavat meitä, rajaavat ja mahdollistavat meitä. Niitä voimia, jotka samalla ovat ominaisuutemme, että luovat ne.

Conan Barbaari (1982)

Missä kulkevat sosiaalisten ja biologisten vaikutusten, luonnon ja hoivan rajapinnat? Mitkä ovat ihmisen ominaisuudet, missä määrin ne ovat muovattavissa?

4.0.0.

Superego – Sosiaalinen rakenne
Id – biologinen rakenne
Naturae – materiaaalinen rakenne
Ego – tietoisuus

Freudia mukaillen.
Ihmisen motiivit

Conan myydään lapsena myllärille ja hän kasvaa aikuiseksi pyörittäessään ’kivun pyörää’. Hänet ostaa mies, joka kantaa kaaoksen merkkiä. Uusi isäntä tekee Conanista gladiaattorin ja soturin. Uusi isäntä antaa Conanille mahdollisuuden siihen mitä ihminen kaikkein syvimmin haluaa.

”Vain jotta yleisö olisi siellä tervehtimässä häntä himon ja kiihkon huudoilla. Hän alkoi löytää itsearvostuksensa… hänellä oli merkitystä. Ajan kuluessa hänen voittojaan ei enää helposti voitu laskea…” – Akiro (Conan Barbaari 1982).

Conan Barbaari (1982)

Miten identiteetti rakentuu? Mitkä motiivit selittävät ihmisen tekoja?

4.1.0

Ideaaliminä on sosiaalisesti rakentunut kuva hyvästä ja pahasta.
Ihmisen biologinen olemus on vajavainen impulsiivinen eläin.
Todellinen minä on puute. Todellinen minä on ideaaliminän ja olemuksen välinen suhde.

Lacania mukaillen.
Ihmisen sosiaalinen identiteetti

Conanin omistaja eräänä yönä yllättäen vapauttaa hänet orjuudesta ilman selityksiä. Kaaos. Conan pakenee ja tapaa matkallaan Subotain. Conan on cimmerialainen, Subotai on hyrkanialainen. He kumartavat eri jumalia. Yhdessä he matkaavat Zamoraan. Siellä he kohtaavat uuden itselleen vieraan kulttuurin.

Conan Barbaari (1982)

Ihmiset ymmärtävät itsensä ja toisensa erojen ja yhtäläisyyksien kautta.

4.2.0

Sosiaaliset järjestelmät ovat järjestelmien järjestelmiä.
Ihmiset muodostavat alajärjestelmiä, jokta muodostavat yläjärjestelmiä, jotka muodostavat…
Ihmisen, valta ja vapaus

Conan löytää onnen, hyväksynnän, vaurauden, ystävyyden ja rakkauden. Hänen sydämessän kytee kuitenkin liekki. Koston liekki. Conania ei lopulta luonut hänen vanhempansa. Se mitä Conanista on tullut on Thulsa Doomin luomusta. Thulsa Doom on hänen passionsa. Thulsa Doom, vei häneltä kaiken, vei hänen vanhempiensa miekan ja myi hänet orjuuteen.

Conan jättää kaiken ja matkustaa Thulsa Doomin luo vallan vuorelle. Matka vie Conanilta uudelleen kaiken. Hän menettää onnen ja rakkauden. Hän tuhoaa itse itsensä. Hän katkaisee vanhempiensa miekan. Miekan, joka symboloi Conania itseään. Miekan, jonka Conanin isä ja äiti valoivat, takoivat, karkaisivat, sitoivat nahkaan ja teroittivat. Juuri tuolla katkenneella miekalla hän tappaa Thulsa Doomin, jonka varaan Conanin koko identiteetti rakentuu.

Elokuvan lopussa hän polttaa kaiken. Polttaa itsensä omassa liekissään. Elokuvassa kerrotaan, että Conanista tulisi vielä kuningas omien kättensä kautta. Conan valaa, takoo, karkaisee, sitoo nahkaan ja teroittaa oman itsensä. Kaiken menettämisen jälkeen hän loisi itse itsensä uudelleen. Aikuisuus, vapaus. Kuninkuus omien kättensä kautta.

Conan Barbaari (1982)

Ihminen kykenee ottamaan vallan ja olemaan vapaa. On paljon syitä miksi ihminen ei halua olla vapaa. Tässä alaluvussa veistän kuvan ihmisluonnosta. Otan lopuksi vielä kantaa ihmisen elämän tarkoitukseen.

4.3.0.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-27.png
Ego kykenee ohjelmoimaan omaa superegoaan.

Tiedon avulla ihminen saa vallan itseensä.
Käyttämällä valtaa ihminen saavuttaa vapauden.

5. Sosiaalinen

Tässä luvussa kirjoitan auki oletukseni sosiaalisen todellisuuden luonteesta. Mitkä voimat rajaavat, ohjaavat ja mahdollistavat sosiaalista toimintaa? Miten sosiaalisen toiminnan säännönmukaisuudet ilmaantuvat ja muuttuvat? Mikä on yksilön suhde sosiaaliseen järjestelmään? Mikä on sosiaalisen järjestelmän tarkoitus?

Sosiaalinen muutos

Elokuvan taustalla oleva maailma kuohuu. Uusi ajatusten järjestelmä leviää. Kääntää nuoret vallanpitäjiä vastaan. Kutsuu heidät kohti tyhjyyttä. Vanhat auktoriteetit ovat peloissaan muutoksen edessä.

”Ainoat käärmeet jotka minä tiedän ovat Setin ja hänen kirotut torninsa. Niiden pahuus on levinnyt jokaiseen kaupunkiin. Kaksi kolme vuotta sitten se oli vain yksi käärmekultti, nyt ne ovat kaikkialla…” – Katukauppias (Conan Barbaari 1982).

Conan Barbaari (1982)


Teen oletuksia siitä miten sosiaalisen järjestelmän luonne on ’Nashin tasapaino’ (Maynard Smith 1982). Teen taustaoletuksia sosiaaliselle muutokselle. Mitkä voimat ohjaavat, rajaavat ja mahdollistavat sosiaalista toimintaa. Mitkä rakenteelliset voimat edistävät tai vastustavat muutosta.

5.1.0.

Yhteisöllinen toiminta

”Thulsa Doom: Puhdistus on viimein käsillä. Tuomion päivä on täällä. Kaikki mikä on pahaa, kaikki heidän liittolaisensa, teidän vanhempanne, teidän johtajanne, ne jotka kutsuisivat itseään teidän tuomareiksenne; ne jotka ovat valehdelleet ja turmelleet maan, heidät kaikki puhdistetaan.

Tuomion lapset: Tuomio!

Thulsa Doom: Te, lapseni, olette vesi joka pesee pois kaiken joka on ollut ennen. Käsissänne, te kannatte minun valoani, kiiltoa Setin silmässä. Liekkiä, joka polttaa pois pimeyden, polttaa tien paratiisiin!” – (Conan Barbaari 1982)

Conan Barbaari (1982)

Määrittelen miten yhteisöllinen toiminta on enemmän ja erilaista kuin yksilöiden toiminnan kasautuma. Miten lopulta yhteisö on kaikkien sen sisältämien yksilöiden vallan yläpuolella. Tunnistan kolme tapaa tuottaa muutos: 1. tekojen harmonia, 2. teoilla äänestäminen, 3. ääni joukon kokemuksen edellä.

5.2.0

Sosiaalisen suhde yksilölliseen

”He kutsuvat tätä ’käärmeen hampaiksi’. Juuri tämän tässä työnsi poika isänsä sydämeen. Minun oma tyttäreni on pudonnut Thulsa Doomin loitsun alle. Kantaako hän kädessään tällaista tikaria minua varten? Tyttäreni seuraa Thulsa Doomia orjan lailla. Etsien sielunsa totuutta. Ikäänkuin minä en voisi antaa sitä hänelle. Nytkin puhuessamme hän matkustaa itään kohti Thulsa Doomia ja vallan vuorta. Ollakseen hänen. […]
Tulee aika, varas, kun jalokivet menettävät kimalluksensa, kun kulta menettää loisteensa, kun valtaistuinsalista tulee vankila ja kaikki mitä on jäljellä on isän rakkaus lapseensa” – Kuningas Osric (Conan Barbaari 1982).


Teen oletuksia johtajan suhteesta johdettuihin, äänen suhteesta joukon kokemukseen. Siitä missä määrin yksilö voi olla vapaa suhteessa yhteisöön. Missä määrin yksilöllä voi olla valtaa suhteessa yhteisöön.

5.3.0.

Ryhmä

Ryhmien kehityksen historia. Sosiaalinen järjestäytyminen käytännössä metsästäjä-keräilijöistä tähän päivään.

Conan Barbaari (1982)


Esitän, että ryhmissä ihmisillä on paljon valtaa, mutta vähän vapautta.

5.4.0.

Yhteisö

Yhteisöjen kehittymisen historia. Sosiaalinen järjestäytyminen käytännössä holoseenikaudelta tähän päivään.


Esitän, että yhteisöissä ihmisillä on keskimääräisesti valtaa ja keskimääräisesti vapautta.

5.6.0.

Yhteiskunta

Yhteiskuntien kehittymisen historia. Sosiaalinen järjestäytyminen Sargon Akkadilaisesta tähän päivään.

Conan Barbaari (1982)

Esitän, että yhteiskunnissa ihmisillä on vähän valtaa, mutta paljon vapautta.

5.7.0.

Sosiaalisen tarkoitus

”Ottakaamme se minkä voimme kun vielä elämme. Minulla ei ole koskaan ollut niin paljoa kuin nyt. Koko elämäni olen ollut yksin. Monta kertaa olen kohdannut kuolemani ilman ketään siitä tietämässä. Katsoin muiden majoihin ja telttoihin kylmimmästä pimeydestä ja näin hahmoja syleilemässä toisiaan yössä. Ja aina kuljin ohi. Sinulla ja minulla on lämpöä. Sitä on niin vaikea löytää tässä maailmassa. Rukoilen. Anna jonkun muun kulkea ohitsemme yössä. Ottakaamme maailmaa kurkusta ja pakottakaamme se antamaan meille sen mitä me haluamme” – Valeria (Conan Barbaari 1982). Ja aamulla Conan oli mennyt.

Conan Barbaari (1982)


Monikasvoinen ihminen. Janus. Abraxas. Monikasvoinen sosiaalinen järjestelmä. Hyvän ja pahan, vallan ja vapauden keskinäisriippuvainen jännitteinen moninaisuus. Sosiaalisen järjestelmän pyrkimykset ovat tekojen harmoniaa, teoilla äänestämistä, ääniä joukon kokemusten edellä. Halua vakauteen, halua tuhoon, halua kehitykseen ja kadotukseen. Silti sosiaalisella järjestelmällä on yksi selkeä looginen tarkoitus.

5.8.0.

6. Kohti parempaa maailmaa

Tässä koskaan päättymättömässä luvussa kirjoitan auki oletuksiani nykyihmisen olosuhteiden ongelmista ja ratkaisuista niihin, oletuksiani siitä millainen olisi parempi maailma ja miten se voitaisiin rakentaa.

”Ja niin Conan palautti kuningas Osricin huikennelleen tyttären kotiinsa. Ilman muuta asiaa Conan ja kumppaninsa etsivät seikkailua Lännestä. Monta sotaa ja vihanpitoa Conan taisteli. Kunniaa ja mainetta kasautui hänen nimelleen ja ajallaan hänestä tuli kuningas omien kättensä kautta. Myös tämä tarina kerrotaan” – Akiro (Conan Barbaari 1982).

6.0.

Lähdeluettelo:

Lähteet